News

Award

A paper by Lei Zhong (Yusheng Ji Lab), Professor Yusheng Ji, Professor Shigeki Yamada and their team was awarded as Best Paper Award at ICT-DM 2016.

Title
Spatio-Temporal Data-Driven Analysis of Mobile Network Availability During Natural Disasters
Authors
Lei Zhong (NII), Kiyoshi Takano, Fangzhou Jiang, Xiaoyan Wang, Yusheng Ji (NII), Shigeki Yamada (NII)
2211

SPECIAL