ペルシャ語書誌データ整備 書誌IDリスト
ID TR
BA0396929X تاریخ کاشان / تألیف, عبد الرحیم کلانتر ضرابی (سهیل کشاشنی) ; بانضمام یادداشتهائی از اللهیار صالح ; بکوشش ایرج افشار
BA04864129 تاریخ ادبیات در ایران / تألیف ذبیح الله صفا
BA04976144 کرد در تاریخ همسایگان : سیاحت‌نامۀ اولیا چلبی / اولیا ; ترجمه فاروق کیخسروی
BA0687559X مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد / نجم الدین رازی ; حسین الحسینی النعمت الله
BA07291561 اماکن متبرکه / تألیف, محمد تقی مصطفوی ; تنظیم و تصحیح, میر هاشم محدث
BA07525571 تاریخ پیدایش تصوف و عرفان و سیر تحول و تطور آن ; عرفا و حکمای استان زنجان / تألییف, کریم نیرومند محقق
BA07565882 توضیح المسائل : پاسخهائی به پرسشهای هزار ساله / شجاع الدین شفا
BA07698252 گنجینه ادبیات فارسی
BA07712353 تفسير محمد مؤمن مشهدی بر جرء سی‌ام قرآن مجید / با تصحیح و مقدم‌ۀ علي محدث
BA09814059 لغت‌نامه / تألیف دهخدا ; زیر نظر معین, جعفر شهیدی
BA0981457X لغت‌نامه / تألیف دهخدا ; زیر نظر محمد معین, جعفر شهیدی
BA09842043 تاریخ یزد / تالیف جعفر بن محمد بن حسن جعفری ; بکوشش ایرج افشار
BA1008590X کتاب فارس‌نامه / تألیف ابن البلخی ; بسعی و اهتمام و تصحیح [Guy Le Strange] و [R. A. Nicholson]
BA10086709 کتاب تذکرة الشعراء / از تصنیف امیر دولتشاه بن علاء الدولة بختیشاه الغازی السمرقندی که بتاریخ  892 هجری بتمام رسید و حله بتاریخ 1318 هجری مطابق 1900 میلادی ; بسعی و اهتمام و تصحیح ادوارد براون
BA10089139 فرهنگ مصطلحات الشعرا / تألیف سیالکوتی وارسته
BA10090105 فرهنگ جعفری / تألیف, محمد مقیم تویسرکانی ; به تصحیح و تحشیه و تعلیق سعید حمیدیان
BA10157319 نقش ایران در فرهنگ اسلامی / علی سامی
BA10307353 رساله توضیح المسائل / حسین علی منتظری
BA10343776 A Handbook of Islamic-culture terms / by M.A.R. Taleghany
BA10398971 تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن‌ها / تألیف امین گلی
BA10405705 فرهنگ عربی در فارسی معاصر / [فریده رازی]
BA10406424 سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی / Christophe Balaÿ, Michel Cuypers ; [ترجمه] احمد کریمی حکاک
BA10406672 گنجینۀ نوشته‌های ایرانی
BA10407471 اندیشه سیاسی
BA10409003 ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا / نگارش حسن ملکشاهی
BA10409819 فارابی و سیر شهروندی در ایران / محمد منصور فلامکی
BA10409954 شهرسازی
BA10411774 الباب الحادى عشر / للعلامة الحلى ; مع شرحيه النافع يوم الحسر لمقداد بن عبد الله السيولي ومفتاح الباب لأبى الفتح بن مخدوم الحسينى ; حققه وقدم عليه مهدى محقق
BA10459067 خاطرات و اسناد ظاهر الدوله / به کوشش ایرج افشار
BA10459125 مجموعه منابع و اسناد تاریخی دورۀ قاجار
BA10459169 مطلع سعدین و مجمع بحرین / کمال الدین عبد الرزاق سمرقندی ; به اهتمام عبد الحسین نوائی
BA10465569 روضة الکتاب و حدیقة الالباب / تألیف ابو بکر بن الزکی المتطبب القونوی الملقب بالصدر ; با مقدمه و تصحیحات و حواشی علی سویم
BA10476485 صدر التواریخ : یا تاریخ صدور قاجار / تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه ; تصحیح و تحشیه و توضیح و فهرستها از محمد مشیری
BA11178369 لغت‌نامه / تألیف علی اکبر دهخدا ; زیر نظر محمد معین
BA11479037 تذکرۀ ریاض العارفین / تألیف رضا قلی خان هدایت ; بکوشش مهر علی گرکانی
BA11480524 فرهنگ فشرده فارسی به انگلسی یکجلدی / نگارش عباس آریانپور کاشانی, منوچهر آریانپور کاشانی
BA11507620 فهرست نسخ‌های خطی کتابخانه دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی مشهد / تألف, ممحمود فاضل
BA11508102 مجموعۀ مقالات و سخنرانی‌های هزارۀ ابن سینا
BA11529871 میراث فرهنگ ایران
BA11531614 قانون در طب / تألیف ابو علی سینا ; ترجمۀ عبد الرحمن شرفکندی, مقابله با نسخۀ انگلسی و تهیۀ هواشی ابو القاسم پاکدامن, محمد رضا غفاری
BA11604820 دین و دولت در عصر صفوی / نوشتۀ مریم میر احمدی
BA11605062 میرزا ملکم خان / حامد الگار ; [ترجمه جهانگیر عظیما, مجید تفرشی]
BA1160546X بیان سبل الهدایه فی ذکر اعقاب صاحب الهدایه, یا, تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر / تألیف مصلح الدین مهدوی
BA11628669 کتاب التفهیم لاوائل صناعة التنجیم / تألیف ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی خوارزمی ; با تجدید نظر و تعلیقات و مقدمۀ تازه بخامۀ جلال الدین همائی
BA11639585 کتاب اساس الاقتباس / تألیف محمد بن محمد بن الحسن الطوسی ; بتصحیح مدرس رضوی
BA11640438 ابو ریحان بیرونی و ابن سینا : الاسئله و الاجوبه به انضمام پاسخ‌های دربارۀ ابو ریحان و دفاع ابو سعید معصومی از ابن سینا / به تصحيح و مقدمۀ فارسی و انگلیسی سید حسین نصر, مهدی محقق
BA11646718 El-Evāmirü'l-ʿalāʾiyye fī'l-umūri'l-ʿalāʾiyye / [yazan] İbn-i Bībī (El-Ḥüseyn b. Muḥammed b. ʿAlī El-Caʿferī er-Rugedī) ; önsöz ve fihristi hazırlayan, Adnan Sadık Erzi
BA1164703X تاریخ سلاجقه, یا, مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار / تألیف محمود بن محمد آقسرائی ; باهتمام و تصحیح عثمان توران
BA11647437 مجموعه تاریخ ایران
BA11647594 مجموعه : اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفضیلی / شاه تهماسب صفوی ; به اهتمام عبد الحسین نوائی
BA11648291 عالم‌آرای صفوی / به کوشش ید الله شکری
BA11670836 انواریه : ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی / تألیف محمد شریف نظام الدین احمد بن الهروی ; متن انتقادی و مقدمه حسین ضیائی ; باهتمام آستیم
BA11672988 صیدنه / تألیف ابو ریحان بیرونی ; بکوشش منوچهر ستوده, ایرج افشار ; ترجمۀ ابو بکر بن علی بن عثمان کاشانی
BA12236857 امثال وحكم / تأليف محمد بن ابی بكر عبد القادر الرازي ; ترجمه و تصحيح و توضيح از فيروز حريرچی ; با مقدّمه شاكر الفحّام
BA1224080X شرح غرر الفرائد, یا, شرح منظومۀ حکمت / ملا هادی سبزواری ; باهتمام مهدی محقق و توشیهیکو ایزوتسو
BA12268478 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی / تألیف محمود فاضل
BA12269233 فهرست کتب خطی کتابخانه دانشکده پزشکی / تألیف حسن آورد
BA1227241X ابو نصر فارابی : مجموعۀ خطابه‌های تحقيقي
BA12272668 انتشارات کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد
BA12273048 جام جهان‌نمای : ترجمۀ کتاب التحصیل / از بهمنیار بن مرزبان ; باهتمام عبد الله نورانی, محمد تقی دانش‌پژوه
BA12273638 Wrongful appropriation in Islamic law / by S.H. Amin
BA12274244 رسالة النصوص / تألیف محمد بن اسحق قونوی . با, تعلیقات / آقا میرزا هاشم اشکوری ; باهتمام سید جلال الدین آشتیانی
BA12274721 مرکز نشر دانشگاهی
BA12276512 اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید / تألیف محمد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید میهنی ; باهتمام ذبیح الله صفا
BA12278992 سه مقاله و دو نامه در تفکرات / صدر الدین محمد بن ابراهیم معروف به ملا صدرای شیرازی
BA12279226 سلسله‌های صوفیۀ ایران / نور الدین مدرسی چهاردهی
BA12279940 رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی : تحلیلی از داستان‌های عرفانی - فلسفی ابن سینا و سهروردی / تألیف تقی پورنامداریان
BA12282413 دانشنامه در علم پزشکی : کهن‌ترین مجموعۀ طبی به شعر فارسی / از حکیم میسری ; باهتمام برات زنجانی ; [زیر نظر مهدی محقق]
BA12284146 نشر تاریخ ایران
BA12284226 مجموعۀ متون و اسناد تاریخ
BA12284780 روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح / تألیف شهاب الدین احمد سمعانی ; به اهتمام نجیب مایل هروی
BA12285207 برخی بررسیها درباره جنبش‌های اجتماعی در ایران / احسان طبری
BA12286447 منتخب بهارستان جامی / بکوشش اسماعیل حاکمی
BA12286946 شاهکارهای ادبیات فارسی
BA1228930X لوامع العارفین فی احوال صدر المتألهین : پژوهشی پیرامون احوال و افکار و آثار و آراء ملا صدرا / تألیف محمد خواجوی ; بانضمام رساله‌ئی در اصول و تطور فلسفه
BA12289875 سیری در تصوف : در شرح حال مشایخ و اقطاب و توصیف کلیه سلاسل صوفیه موجود در ایران و شعبات تئوسوفی و مکتب‌های روحی و ارتباط با ارواح و نقطویه و مسلک مانوی و مزدکی و اصطلاحات خانقاهی و عرفانی و شطدنج العرفا و آراء سنائی و عطار و مولوی و عقاید حلاج و عکس‌های کمیاب بزرکان صوفیه / تألیف نور الدین مدرسی چهاردهی
BA1229023X چهل مجلس / علاء الدوله سمنانی ; تحریر امیر اقبال سیستانی ; باهتمام عبد الرفیع حقیقت
BA12290783 آقا محمد باقر بن محمد اکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی سرآمد محققین و دانشمندان شیعه در سدۀ دوازدهم هجری / تألیف علی دوانی
BA12291855 بررسیهای دربارۀ ابو ریحان بیرونی بمناسبت هزارۀ ولادت او
BA12292111 شورای عالی فرهنگ و هنر, مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی
BA1243123X عرفان اسلامی : شرح جامع, مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة / نوشته حسین انصاریان
BA12431240 عرفان اسلامی : شرح جامع, مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة / نوشته حسین انصاریان
BA12440219 حکمت ابو علی سینا / تألف محمد صالح علامه حائری مازندرانی ; با مقدمه و ترجمه مؤلف بقلم عماد الدین حسین اصفهانی شهیر بعمادزاده ; بتصحیح و اهتمام حسن فضائل "شیوا"
BA12725922 لغت‌نامه / تألیف علی اکبر دهخدا ; زیر نظر محمد معین
BA12882658 کرد و پیوستگی نژادی و تاریخ او / تألیف رشید یاسمی
BA12920495 تاریخ زبان فارسی / به قلم پرویز ناتل خانلری
BA1341648X تاریخ کرمان / تالیف احمد علی خان وزیری ; تصحیح و تحشیه باستان پاریزی (محمد ابراهیم)
BA13417030 تاریخ عباسی, یا, روزنامۀ ملا جلال : شامل وقایع دربار شاه عباس صفوی / تألیف, ملا جلال الدین منجم ; بکوشش, سیف الله وحید نیا
BA13417303 خلاصة السیر : تاریخ روزگار شاه صفی صفوی / محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی
BA13417482 گنجینۀ ایران و ایرانیان / زیر نظر ایرج افشار
BA13417562 تذکرۀ شاه طهماسب / به قلم شاه طهماسب بن اسماعیل بن حیدری الصفوی ; با مقدمه و فهرست اعلام امر الله صفری
BA13419455 مهمان‌نامۀ بخارا : تاریخ پادشاهی محمد شیبانی / تألیف فضل الله بن روزبهان خنجی ; باهتمام منوچهر ستودهbi-ihtimām-i Manūchihr Sutūdih
BA13421435 تاریخ بدخشان / تألیف سنگ محمد بدخشی . و تتمۀ تاریخ بدخشان / تألیف میرزا افضل علی بیگ ; با تصحیح و تحشیه, منوچهر ستوده
BA13421763 کتابشناسی خراسان / تهیه و تدوین محمد علی خاکساری
BA13421887 انتشارات کنگرۀ جهانی حضرت رضا علیه السلام
BA13889812 اسناد و مکاتبات تاریخی ایران : از تیمور تا شاه اسماعیل / گردآورنده عبد الحسین نوائی
BA14132273 کتاب گلزار معرفت : مجموعۀ رباعیات فارسی در عرفان / بسعی و اهتمام اقل عباد حسین آزاد تبریزی انتخاب و تصحیح و ترتیب یافته
BA14270958 مسالک و ممالک : ترجمه فارسی قرن پنجم/ششم هجری / تألیف ابو اسحق ابراهیم اصطخری ; باهتمام ایرج افشار
BA1429197X تاریخ بیداری ایرانیان / به قلم ناظم الاسلام کرمانی ; به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی
BA1511950X شرح بیست و پنج مقدمه بر اثبات باری تعالى, از کتاب دلالت الحائرین ابن میمون / از ابو عبد الله محمد بن ابی بکر بن محمد تبریزی ; باهتمام مهدی محقق ; با ترجمۀ فارسی از جعفر سجادی
BA15442968 تاریخ جدید یزد / تألیف احمد بن حسین بن علی کاتب ; بکوشش ایرج افشار
BA15442990 کتب دیاربکریه : تاریخ حسن بیک آق قوینلو و اسلاف او و آنچه بدان متعلق است از تواریخ قرا قوینلو و چغاتای / ابو بکر طهرانی ; بتصحیح و اهتمام نجاتی لوغال, فاروق سومر ; با مقدمه و حواشی فاروق سومر
BA17817518 Qānūn-i-Humāyūnī (also known as Humāyūn Nāma) of Khwāndamīr : a work on the rules and ordinances established by the emperor Humāyūn and on some buildings erected by his order / edited by M. Hidayat Hosain
BA17948684 ترکستان‌نامه : ترکستان در عهد هجوم مغول / از و. و.  بارتولد ; ترجمۀ کریم کشاورز
BA17948695 ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران / فریدون آدمیت
BA17948902 کتاب تاریخ قم / تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی ; ترجمۀ حسن بن علی بن حسن بن عبد الملک قمی ; تصحیح و تحشیۀ سید جلال الدین طهرانی
BA17950835 نصیحت الملوک / امام محمد بن محمد بن محمد غزالیī ; به تصحیح جلال الدین همایی
BA17953039 تفسیر قانون اساسی ایران / مرتضى راوندی
BA17953345 انیس الناس : تألیف سال 830 هجری / اثر شجاع ; به کوشش ایرج افشار
BA17954100 دنبالۀ جستجو در تصوف ایران / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA18436790 مجموعۀ آثار میرزا ملکم خان / تدوین و تنظیم محمد محیط طباطبائی ; با مقدمه و حواشی جامع
BA18439879 تاریخ بخارا / تألیف ابو بکر محمد بن جعفر النرشخی ; ترجمۀ ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القباوی ; تلخیص محمد بن زفر بن عمر ; تصحیح و تحشیه مدرس رضوی
BA18440200 مرآت الوقایع مظفری و یادداشت‌های ملک المورخین / نوشته, عبد الحسین خان سپهر ; با تصحیحات و توضیحات و مقدمه‌های عبد الحسین نوائی
BA18447345 تاریخ نگارستان / نؤلف, قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی ; بتصحیح و مقدمه و تذییل مرتضى مدرس گیلانی
BA18449588 گرگان‌نامه / بکوشش مسیح ذبیحی ; تنظیم و تجدید چاپ به کوشش ایرج افشار
BA18450044 سلسلۀ متون و تحقیقات
BA18450816 استرآبادنامه / بکوشش مسیح ذبیحی
BA18452538 تاریخ و جغرافی دار السلطنه تبریز / تألیف شاهزاده نادر میرزا ; با مقدمه و شرح و تعلیقات و تنظیم فهرست‌های لازم از محمد مشیری
BA18794746 فرهنگ روسی به فارسی : دارای 36000 واژه با معادل فارسی (ترکیبات, اصطلاحات و عبارات) همراه با مقایسه اجمالی قواعد دستوری زبان روسی و فارسی
BA19399725 فرهنگ نوین پیوسته فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی / عباس آرین‌پور کاشانی, مهوچهر آریان‌پور کاشانی
BA20102481 تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم : زندگی, کسب و کار-- / نوشته جعفر شهری
BA20307156 Eine Sprachlehre von der Hohen Pforte : ein arabisch-persisch-griechisch-serbisches Gesprächslehrbuch vom Hofe des Sultans aus dem 15. Jahrhundert als Quelle für die Geschichte der serbischen Sprache / mit Beiträgen von Tilman Berger ... [et al.] ; herausgegeben von Werner Lehfeldt
BA20379532 کتاب انوار سهیلی / تصنیف حسین بن علی الواعظ الکاشفی
BA20781816 فرهنگ فارسی متوسط / محمد معین
BA21126929 تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاریخ حبیب السیر) / امیر محمود بن خواندمیر ; تصحیح و تحشیه محمد علی جراحی
BA21215257 شامل آثار و ابنیۀ تاریخی جام و نیشابور و سبزوار / عبد الحمید مولوی
BA21302690 Echoes of Iranian revolution : poems of revolt and liberation : translations in Hindi, Urdu, and English with originals in Persian / editor, Nasira Sharma
BA21317712 Tad̲h̲kira-i-Humāyūn wa Akbar of Bāyazīd Biyāt : a history of the Emperor Humāyūn from A.H. 949 (A.D. 1542) and of his successor the Emperor Akbar up to A.H. 999 (A.D. 1590) / edited by M. Hidayat Hosain
BA21329427 Tārīk̲h̲-i-K̲h̲ān Jahānī wa mak̲h̲zan-i-Afg̲h̲ānī (a complete history of the Afg̲h̲āns in Indo-Pak sub-continent) of K̲H̲wājah Niʿmat Allāh ibn K̲H̲wājah Ḥabīb Allāh of Harāt / edited on the basis of its earliest and six other manuscripts, with a critical introduction in English, annotations, geographical and historical notes in Persian by S.M. Imām Al-Dīn
BA21349901 دائرة المعارف بزرگ اسلامی / زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی
BA21452809 حیات یحیى / یحیى دولتابادی
BA2146539X آئین کشورداری در عهد رشید الدین فضل الله / هاشم رجب‌زاده
BA21477366 دورۀ روزنامه‌های شرف و شرافت / جواد صفی‌نژاد
BA21504414 حدود العالم : من المشرق الى المغرب : که بسال 375 هجری قمری تآلیف شده است / بکوشش منوچهر ستوده
BA21525866 فاتح هرات / ناصر نجمی
BA2152636X اسرار تاریخی کمیتۀ مجازات / جواد تبریزی
BA21597062 کتاب مقدس : یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید : که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است
BA21671788 سیاحتنامه ابراهیم بیگ / زین العابدین مراغه‌ای
BA21671970 پژوهشی در نظام طلبگی / مهدی ضوابطی
BA21744327 مجموعۀ اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله / بکوشش کریم اصفهانیان, قدرت الله روشنی (زعفرانلو)
BA21763230 رهبران مشروطه / تألیف, ابراهیم صفائی
BA21781458 تاریخ افشار / میرزا رشید ادیب الشعرا
BA21781607 تاریخ مشروطۀ ایران / احمد کسروی
BA22629131 بنه : نظامهای زراعی سنتی در ایران / تآلیف جواد صفی‌نژاد
BA22637184 تکملت الاخبار : تاریخ صفویه از آغاز تا 978 هجری قمری / تصنیف عبدی بیگ شیرازی (نویدی) ; با مقدمه, تصحیح و تعلیقات عبد الحسین نوائی
BA22642275 صد سال داستان‌نویسی در ایران / حسن عابدینی
BA22945572 فارسی معاصر : دورۀ متوسطه / گرنت ویندفور, شاپور بستانبخش
BA22980289 فارسی معاصر : دورۀ متوسطه / گرنت ویندفور, شاپور بستانبخش
BA23073856 فرهنگ فارسی (متوسط) : شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات, ترکیبات خارجی, اعلام / تألیف محمد معین
BA23074746 اسم جنس و معرفه, نکره / تألیف محمد معین
BA23074826 سلسلۀ فرهنگ‌های "معین"
BA23090902 سلسله دانش ايرانی
BA24021122 Iranian cities / ed. M.Y. Kiani ; with collaboration of A. Tafazzoli, ... [et al.]
BA24021803 Iranian architecture of Islamic period / ed.: M.Y. Kiani
BA24025462 عالم آرای شاه طهماسب : زندگی داستانی دومین پادشاه دورۀ صفوی : از یگانه نسخه خطی / به کوشش ایرج افشار
BA24026986 ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی / تألیف امیر محمود بن خواندمیر ; به کوشش غلامرضا طباطبائی
BA24027118 مجموعۀ انتشارات ادبی و تاریخی, موقوفات دکتر محمود افشار یزدی
BA24027377 خاطرات تاج السلطنه / منصورۀ اتحادیه
BA2402772X انقلاب خراسان : مطالعات فرهنگی / کاوه بیات
BA24028777 شرارهای شهر اترار / بهرام افراسیابی
BA24037869 قرآن مجید / ترجمۀ عبد المحمد آیتی ; واراستار, موسى السوار
BA24043679 طرح دستور زبان فارسی
BA24044671 اضافه : بخش 1 و 2 / تألیف محمد معین
BA24056885 اسم مصدر - حاصل مصدر / تألیف محمد معین
BA24057017 مفرد و جمع / تألیف محمد معین
BA2405720X مهذب الاسماء فی مرتب الحروف و الاشیاء / تألیف محممود بن عمر الزنجی السجزی ; تصحیح محمد حسین مصطفوی
BA24058494 عربی در انگلیسی (واژه‌های انگلیسی برگرفته از عربی) / ترجمه و گردآوری احمد فلاحیهtarjamah va girdʹāvarī-i Aḥmad Fallāḥīh
BA24066812 فهرستواره فقه هزار و چهار صد ساله اسلامی در زبان فارسی / از محمد تقی دانش‌پژوه . بانضمام, رساله اصول فقه فارسی / تألیف ابو الفتح شریفی گرگانی
BA2406867X شرح حال رجال ایران در قرن 12, 13, 14 هجری / نگارش مهدی بامداد
BA24114405 ریاض العلماء و حیاض الفضلاء  / تألیف میرزا عبد الله افندی اصفهانی ; ترجمۀ محمد باقر ساعدی
BA24115816 مثنوی معنوی مولوی مولانا / تألیف جلال الدین محمد محمد بلخی رومی
BA24116750 مولوی‌نامه : مولوی چه می‌گوید / تألیف جلال الدین همایی
BA24122436 داستان پیامبران در کلیات شمس : شرح و تفسیر عدفانی داستانها در غزلهای مولوی / تقی پورنامداریان
BA24123971 الاجانب الغربی فی حل مشکلات الشیخ محیی الدین بن عربی / ابو الفتح محمد بن مظفر الدین محمد بن حمید الدین بن عبد الله مشهور به شیخ مکی ; به اهتمام و حواشی نجیب مایل هروی
BA24124839 مجموعۀ آثار شیخ محمود شبستری : گلشن راز, سعادت‌نامه, حق الیقین, مرآت المحققین, مراتب العارفین / با مقدمه و تصحیح و توضیحات, صمد موحد
BA24125671 شرح اصطلاحات تصوف / تألیف صادق گوهرین
BA24126481 شرح فصوص الحکم محیی الدین بن عربی / نگاشته, تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی ; باهتمام نجیب مایل هروی
BA24127112 معارف / بهاء الدین محمد بن جلال الدین محمد بلخی مشهور به سلطان ولد ; به کوشش نجیب مایل هروی
BA24127382 نفحات الانس من حضرات القدس / تألیف عبد الرحمن بن احمد جامی ; بتصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی‌پور
BA24127950 پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان / عباس علی عمید زنجانی
BA24129162 شرح مناقب محیی الدین عربی / شریف محمد صالح بن محمد موسوی خلخالی تهرانی ; به اهتمام جمال الدین
BA24130015 رسالۀ عشق و عقل : معیار الصدق فی مصداق العشق / تألیف نجم الدین رازی ; به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی
BA24130569 اصول المعارف / تألیف ملا محسن فیض ; با تعلیق و تصحیح و مقدمۀ سید جلال الدین آشتیانی
BA24131197 ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه / اثر صدر المتألهین محمد بن ابراهیم (ملا صدرا) ; به قلم جواد مصلح
BA24134016 ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا / نگارش حسن ملکشاهی
BA24149975 شرح حال و آراء فلسفی ملا صدرا / نگارش جلال الدین آشتیانی
BA24150453 فارابی : مؤسس فلسفۀ اسلامی / رضا داوری اردکانی
BA24153203 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی
BA24153600 علم در اسلام / سید حسین نصر ; به اهتمام احمد آرام
BA2415424X آثار و احیاء : متن فارسی در بارۀ فن کشاورزی / رشید الدین فضل الله همدانی ; باهتمام منوچهر ستوده و ایرج افشار
BA2415629X تاریخ طب در ایران پس از اسلام : از ظهور اسلام تا دوران مغول / محمود نجم‌آبادی
BA24156937 فرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واژه‌های کیهانی در شعر فارسی / تألیف ابو الفضل مصفی
BA24157521 چهره‌های موسیقی ایران / گردآوری و نگارش شاپور بهروزی
BA24158229 ترجمۀ تقویم الصحه / متن عربی از ابن بطلان بغدادی ; به تصحیح غلام حسین یوسفی
BA24158830 بوستان هنر خط / بقلم فضائلی
BA24159491 موسیقی مذاهب ایران / تحقیق محمد تقی مسعودیه
BA24160049 همگامی نقاشی با ادبیات در ایران : از سده ششتم تا یازدهم هجری قمری / نوشته, م. مقدم اشرفی ; ترجمه, رویین پاکباز
BA24160457 رسالۀ طاق و ازج / تألیف غیاث الدین جمشید کاشانی ; برجمه و تحشیۀ سید علی رضا جذبی
BA24161019 حافظ و موسیقی / حسین علی ملاح
BA24161405 گلستان هنر / تألیف قاضی میر احمد بن شرف الدین حسین منشی قمی ; بتصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری
BA24167478 مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
BA2416846X فهرست اسامی و آثار خوشنویسان قرن دهم هجری قمری و نقد و بررسی گلستان هنر / فیروز منصوری ; ویراستار, عبد الله فقیهی
BA24168696 مجموعۀ هنر
BA2416870X نشر گستره
BA24171781 اولین قانون اساسی محتوب در جهان : سندی مهم از دوران رسالت حضرت پیغمبر / مؤلف, محمد حمید الله ; مترجم, سید غلام رضا سعیدی
BA2419594X خلاصۀ سیرت رسول الله / تلخیص و انشای شرف الدین محمد بن عبد الله بن عمر ; با مقدمه و به تصحیح اصغر مهدویی و مهدی قمی‌نژاد
BA24196283 فصۀ یوسف : الجامع الستین للطائف البساتین / املای احمد بن محمد بن زید طوسی ; به اهتمام محمد روشن
BA24376729 افغان‌نامه / تألیف محمود افشار یزدی
BA24377594 تاریخ سیاسی خلیج فارس / صادق نشأت
BA2437797X Jāmiʿ al-Tawārīkh : part of the Ismāʿīlīs history / Rashīd al-Dīn Fadl Allāh ; ed. by M.T. Dānesh-Pajūh and M. Modarresy
BA2437851X مجموعۀ متون فارسی
BA24382302 ظفرنامه / یزدی ; محمد عباس
BA24400481 تأریخ بیهقی / بیهقی ; غنی و فیاض
BA24400754 تذکرة الملوک / میرزا سمیعا ; م. دبیر‌سیاقی
BA24400889 احسن التواریخ / حسن بیگ روملو ; عبد الحسین نوائی
BA24401156 سیاست‌نامه / نظام الملک ; ه. دارک
BA24401484 سیرت جلال الدین مینکبرنی / نسوی ; م. مینوی
BA24401815 طبقات ناصری, یا, تاریخ ایران و اسلام / تألیف, منهاج سراج ; بتصحیح و مقابله و تحشیه عبد الحی حبیبی
BA24404121 آئین کشورداری / ه. رجب‌زاده
BA24411295 تاریخ افشار / میرزا رشید ادیب الشعرا ; بکوشش محمود رامیان, پرویز شهریار افشار
BA24411670 جامع التواریخ / رشید الدین فضل الله ; بسعی و اهتمام احمد آتش
BA24411852 جامع التواریخ / رشید الدین ; بهمن کریمی
BA24586696 نادر شاه و بازماندگانش : همراه با نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری / با توضیحات و حواشی عبد الحسین نوائی
BA24587305 مجمع التواریخ السلطانیه : قسمت خلفاء علویۀ مغرب و مصر و نزاریان و رفیقان از تاریخ حافظ ابرو, با مطالب اضافی همین بخش از جامع التواریخ رشید الدین فضل الله همدانی و زبده التواریخ ابو القاسم کاشانی / به اهتمام محمد مدرسی زنجانی
BA24588614 سیر الملوک (سیاست‌نامه) / تألیف نظام الملک ابو علی حسن طوسی ; به اهتمام هیوبرت دارک
BA24620193 تاریخچۀ نادرشاه / و. مینورسکی
BA24621899 جامع التواریخ / رشید الدین, ع. ع. علیزاده
BA24638825 کتاب الجمل : النصره لسید العتره, یا, نبرد جمل / ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید ; ترجمه و تحشیۀ محمود مهدوی دامغانی
BA24640689 مجموعۀ متون فارسی
BA2464700X برکات احمدیه, نام دیگر, زبدت المقامات : تأریخ تألیف 1037 / محمد هاشم کشمی بدخشانی
BA24647848 فرهنگ فرانسه-فارسی / تألیف نیکلا ; باهتمام محمد مشیری
BA24649708 فرهنگ آموزگار / تألیف حبیب الله آموزگار
BA24650558 فرهنگ امیر کبیر / تألیف محمد خلیلی, علی اصغر شمین
BA24651084 Persian-English proverbs : toghether with idioms, phrases, glossarial notes, mother stories, etc. / by S. Haïm
BA24664803 معماری ایران : 84 مقاله / به قلم 33 پژوهشگار ایرانی ; گردآورنده, آ. جوادی
BA24668112 قصص العلماء / تألیف میرزا محمد تنکابنی
BA24669272 اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی / لابی جعفر الطوسی ; تصحیح و تقلیقه میر داماد الاسترابادی ; تحقیق السید مهدی الرجائی
BA24677780 مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی / به تصحیح مجتبى مینوی, یحیى مهدوی
BA24678025 مفتاح الفلاح / اثر بهاء الدین محمد العاملی (شیخ بهائی) ; ترجمه علی بن طیفور بسطامی . بضمیمۀ, رسالۀ نور على نور در ذکر و ذاکر و مذکور / نوشتۀ آیت الله حسن حسن‌زاده آملی
BA24678808 تحفۀ اثنا عشریه : نصيحة المؤمنین و فضيحة الشياطين / تصنيف شاه عبد العزيز محدث دهلوی
BA24685246 آغاز و انجام / نصیر الدین طوسی ; مقدمه و شرح و تعلیقات, آیت الله حسن حسن‌زاده آملی
BA24700758 اسکندرنامه / [Pseudo-Callisthenes] ; ایرج افشار
BA24701262 زندگی طوفانی / حسین تقی‌زاده ; ایرج افشار
BA24703836 تاریخ جهانگشای نادری : نسخۀ خطی مصور متعلق به 1171 ه. ق. / میرزا محمد مهدی استرابادی ; با مقدمه عبد العلی ادیب برومند
BA24708589 حبیب السیر / خواندمیر ; محمد دبیرسیاقی
BA2471081X تاریخ بیداری ایرانیان / به قلم ناظم الاسلام کرمانی ; به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی
BA24711233 گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی : دورۀ قاجاریه / واحد نشر اسناد
BA24712757 امیر کبیر و ایران / فریدون آدمیت
BA24714242 فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی / جعفر سجادی
BA24715540 تأریخ محمدی / محمد فتح الله ; غلامرضا طباطبائی
BA24717218 دین و سیاست در دورۀ صفوی / رسول جعفریان
BA24726627 ترجمه و متن رسالت حدوث العالم, یا, کتاب آفرینش جهان / از صدر المتألهین شیرازی (ملا صدرا) ; ترجمه و تصحیح محمد خواجوی
BA24801198 ظفرنامه : تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی : ماجرای خونین‌ترین قتل عام شهرهای ایران / تألیف نظام الدین شامی ; با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی
BA24833718 انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب
BA24932334 منطق الطیر / اثر فرید الدین عطار نیشابوری ; به اهتمام احمد رنجبر
BA24932571 فلسفه و عرفان
BA24963429 با کاروان اندیشه : مقالات و اشارات در زمینۀ اندیشه و اخلاق / از عبد الحسین زرین‌کوب
BA25024920 رباعی و رباعی‌سرایان از آغاز تا قرن هشتم هجری / تألیف محمد کامگر پارسی ; بکوشش اسماعیل حاکمی
BA25073609 در قلمرو وجدان : سیری در عقاید ادیان و اساطیر / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA2515119X مجموعۀ زبان و ادبیات فارسی
BA25366618 زبدة التواریخ / تألیف حافظ ابرو ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات, سید کمال حاج سید جوادی
BA25374605 فرهنگ فارسی (متوسط) : شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات, ترکیبات خارجی, اعلام / تألیف محمد معین
BA25433635 تاریخ بیهقی / بیهقی دبیر
BA2546863X قندیه و سمریه : دو رساله در تاریخ مزارات و جغرافیای سمرقند / قندیه تالیف محمد بن عبد الجلیل سمرقندی ; سمریه تالیف ابو طاهر خواجه سمرقندی ; بکوشش ایرج افشار
BA25469290 ایران و جهان / تألیف عبد الحسین نوائی
BA25469676 زین الاخبار / گردیزی ; عبد الحی جیبی
BA25470267 فتح تهران / عبد الحسین نوائی
BA25470937 یادبودهای سفارت استانبول / خان ملک ساسانی
BA2547134X وقایع الزمان : خاطرات شکاریه / خدیجه نظام مافی
BA25471565 نشر تاریخ ایران
BA25471871 مجمع التواریخ : در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 1207 هجری قمری / تألیف میرزا محمد خلیل مرعشی صفوی ; بتصحیح و اهتمام عباس اقبال
BA25473163 کتاب تهران
BA25473742 خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی / حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ; [تصحیح] معصومه مافی
BA25504085 مؤسسه فرهنگی جهانگیری
BA25562387 مقالات تقی‌زاده / زیرنظر ایرج افشار
BA25586975 دیوان صائب : بخط خود شاعر
BA25587628 انتشارات دانشگاه
BA25587912 انتشارات
BA25827834 سرداری از قاجار / ناصر غلامرضائی
BA25832255 تاریخ بناکتی : روضة اولى الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب / البناکتی, فخر الدین ابو سلیمان داود بن محمد بن محمد ; به کوشش جعفر شعار
BA25832958 سلسله انتشارات انجمن آثار ملی
BA25833702 ترجمه تاریخ یمینی : به انضمام خاتمۀ یمینی یا حوادث ایام در سال 603 هجری قمری / ابو الشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی ; جعفر شعار
BA25843852 ذيل جامع التواريخ رشيدي / حافظ ابرو ; خانبابا بياني
BA25845199 سیر الملوک (سیاست‌نامه) / نظام الملک, ابو علی حسن طوسی
BA25847693 شهریاران گمنام / احمد کسروی
BA25850541 تاریخ اولجیتو : تاریخ پادشاه سعید غیاث الدنیا و الدین اولجیتو سلطان محمد طیب الله مرقده / تألیف ابو القاسم عبد الله بن محمد القاشانی ; به اهتمام مهین همبلی
BA2585222X زين الاخبار / ابو سعيد عبد الحى بن الضحاق ابن محمود گرديزى ; عبد الحى حبيبى
BA25854950 شاه عباس : مجموعۀ اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با نادداشتهای تفضیلی / عبد الحسین نوائی
BA25856708 تاریخ عالم‌آرای عباسی / اسکندر بگ ترکمان ; ایرج افشار
BA25858634 تاریخ گزیده / مستوفی قزوینی, حمد الله بن ابی بکر بن احمد بن نصر ; عبد الحسین نوائی
BA25859557 تجارب السلف / هندوشاه بن عبد الله صاحبی نخجوانی ; [بتصنیف و اهتمام] عباس اقبال
BA25867464 تاریخ بیگدلی / غلامحسین بیگدلی
BA25871370 زندگینامۀ رجال و مشاهیر ایران (1299-1320) / حسن مرسل‌وند
BA25877515 قلعه‌ی پری : از کریمخان تا لطفعلیخان / بهرام افراسیابی
BA25879747 مجلس اول و بحران آزادی / فریدون آدمیت
BA25880327 ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران
BA25881749 فرهنگ اصطلاحات ادبی : واژه‌نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی : به شیوه تطبیقی و توضیحی / تألیف سیما داد
BA2588450X فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی / بهروز خاماچی
BA2588523X عین الوقایع : تاریخ افغانستان در سالهای 1207-1324 ق / نئشتۀ محمد یوسف ریاضی هروی ; به کوشش محمد آصف فکرت هروی
BA2588590X فواید الصفویه : تاریخ سلاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه / ابو الحسن بن ابراهیم قزوینی ; مریم میر احمدی
BA25890524 تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانی (پارسی) / پژوهنده رکن الدین همایون فرخ
BA25893464 روزنامه دولت علیه ایران / [بکوشش] میرزا ابو الحسن صنیع الملک غفاری
BA25905122 اشعار شیخ نجم الدین رازی (دایه) / بکوشش و تحقیق محمود مدبری
BA25905971 خمخانه وحدت / علاء الدوله سمنانی ; بانضمام شرح احوال و آثار و افکار و مکاتبات او, تألیف و اتمام عبد الرفیع حقیقت (رفیع)
BA25906726 تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان / تألیف, عبد الرفیع حقیقت (رفیع)
BA25920341 فرمان‌ها و رقم‌های دورۀ قاجار / رضا فراستی
BA26472213 جامع الاسرار و منبع الانوار, به انضمام رسالة نقد النقود في معرفة الوجود / از تصنيفات سيد حيدر آملي ; با تصحيحات و دو مقدمه, هنری كربين و عثمان اسماعيل يحیى ; ترجمه فارسی مقدمه‌ها از سيد جواد طباطبائی
BA26490204 گنجینۀ نوشته‌های ایرانی
BA26689168 مجلس مکتوب تاج الدین محمد بن عبد الکریم شهرستانی منعقد در خوارزم / با مقدمه و تصحیح و تحقیق محمد رضا جلالی نائینی
BA26689725 مثلها و حکمتها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجری / تألیف رحیم عفیفی
BA26690112 واژه‌نامک : در باره واژههای دشوار شاهنامه / عبد الحسین نوشین
BA26690509 انتشارات دنیا, خیابان انقلاب
BA26691002 شاه اسماعیل صفوی : اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با نادداشتهای تفصیلی / عبد الحسین نوائی
BA26691410 ایران در دورۀ سلطنت قاجار : قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری / تألیف علی اصغر شمیم
BA26692399 تاریخ مبارک غازان : داستان غازان خان / رشید الدین فضل الله بن عماد الدوله ; کارل یان
BA26693584 هدایت المتألمین فی الطب / ابو بکر ربیع بن احمد الاخوینی البخاری ; باهتمام جلال متینی
BA26693799 انتشارات دانشگاه مشهد
BA26693868 جامع الخیرات : وقفنامه / سید رکن الدین محمد بن قوام الدین محمد
BA2669396X فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران / حسین سلطان‌زاده
BA26694022 فرهنگ و معماری
BA26696447 تاریخ فارسنامۀ ناصری / حاج میرزا حسینی فسائی
BA26738853 خلاصة السیر : تاریخ روزگار شاه صفی صفوی / محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی
BA2674152X در دورۀ قاجاریه : از ملا علی نوری تا ادیب الممالک فراهینی / تألیف, عبد الرفیع حقیقت
BA2674357X از آغاز قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری : از دشتکی تا نراقی / تألیف, عبد الرفیع حقیقت
BA26785569 آغاز و انجام / نوشتۀ نصیر الدین طوسی ; تعلیقات حسن حسن‌زاده آملی
BA26785900 لطائف الطوائف / تألیف فخر الدین علی صفی ; با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تراجم اعلام احمد گلچین معانی
BA2678638X نگاهی به آذربایجان شرقی : مجموعه‌ای از اوضاع تاریخی, جغرافیایی, اجتماعی و اقتصادی / ایرج افشار سیستانی
BA26786470 مجموعۀ ایرانشناسی
BA26822508 فرهنگ انجمن‌آرای ناصری
BA26830947 فرهنگ آذربایجانی-فارسی
BA26879549 کتابخانه اهدائی آقای سيد محمد مشکات / علینقی منزوی تهرانی
BA26879720 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
BA26881653 فهرس كتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - نسخه‌های خطی شماره‌های / محمد تقی دانش‌پژوه
BA26882940 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ شماره‌های 4945-5400 / محمد تقی دانش‌پژوه
BA26883375 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران / محمد تقی دانش‌پژوه
BA2688358X فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ـ از شماره 8001 تا 10050 / محمد تقی دانش‌پژوه
BA26883885 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران - فهرست نامه‌ها و عکسهای مجلد 16 و 17 / محمد تقی دانش‌پژوه
BA26889677 فهرست مقالات فارسی : در زمینۀ تحقیقات ایرانی / به کوشش ایرج افشار
BA26964637 Zend-Avesta. 1-3 / [ed. & tr. by] Ignace Pietraszewski
BA26977832 اصول فلسفه و روش رئالیسم / محمد حسین طباطبائی ; مقدمه و پاورقی بقلم مرتضى مطهری
BA26981498 مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه / عز الدین محمود بن علی کاشانی ; به تصحیح جلال الدین همائی
BA26981942 مجموعۀ آثار ابو عبد الرحمن سلمی : بخش‌هائی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر / گردآوری نصر الله پورجوادی
BA26985772 امام‌شناسی / لمحمد حسین حسینی الطهرانی
BA26987563 دولۀ‌ علوم و معارف اسلامی
BA26987858 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکدۀ ادبیات, تهران / نگارش محمد تقی دانش‌پژوه
BA26989092 دقائق الحقائق / تألیف شیخ احمد رومی ; باهتمام محمد رضا جلالی نائینی, محمد شیروانی
BA26990681 ادبیات دساتیری
BA27018984 فهرست کتابهای چاپی فارسی : از آغاز تا آخر سال 1345 : بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب
BA27019116 مجموعۀ ایرانشناسی
BA27054955 روزنامۀ سفر خراسان / نئشتۀ علینقی حکیم الممالک
BA27074114 چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهی ناصر الدین شاه : المآثر و الآثار / تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه ; بکوشش ایرج افشار
BA27096489 راه نجات / اثر مرتضى قلی خان صنیع الدوله ; بکوشش هما رضوانی
BA27101148 مسلک الامام فی سلامه الاسلام / بکوشش صادق سجادی
BA27177955 احزاب سیاسی در مجلس سوم
BA27178051 نامه‌های امیر کبیر / علی داود
BA27191220 المقدمات من كتاب نص النصوص : في شرح فصوص الحكم لمحيي الدين ابن العربي / از تصنيفات سيد حيدر آملي ; با تصحيحات  و دو مقدمه و فهرستها, هنری كربين و عثمان اسماعيل يحيى
BA27193350 انتشارات توس
BA27205201 طبایع الاستبداد
BA27208265 ستارخان, سردار ملی
BA27209144 رؤیای صدقه ; لباس التقوی / بکوشش صادق سجادی
BA27219534 Delle conditioni di Abbas re di Persia / Pietro della Valle
BA27341210 مطلع سعدین و مجمع بحرین / کمال الدین عبد الرزاق سمرقندی ; به اهتمام عبد الحسین نوائی
BA27383345 فرهنگ فیلمهای سینمای ایران / جمال امید
BA27432746 Yûsuf and Zalîkhâ by Firdausi of Tûs : the biblical legend of Joseph and Potiphar's wife in the Persian version ascribed to Abul Mansur Quasim, called Firdausi, ca. 932-1021 A.D. Persian text, edited from the mauuscripts in the Bodleian Library, the British Museum, the Royal Asiatic Society, and the two lithographed texts of Teheran and Lucknow, with a preface and variant readings / Carl Herman Ethé
BA27782883 سیمای پهلوانان شیر اوژن در شاهنامۀ حکیم ابو القاسم فردوسی / تصویرگر, محمود فرشچیان ; روایتگر, جابر عناصری ; خوشنویس, محمد علی گرجستانی
BA28107718 مجموعۀ خطابه‌های نخستین کنگرۀ تحقیقات ایرانی : 11-16 شهریار ماه, 1349 / بکوشش مظفر بختیار
BA28115421 Tārīk̲h̲-i-K̲h̲ān Jahānī wa mak̲h̲zan-i-Afg̲h̲ānī (a complete history of the Afg̲h̲āns in Indo-Pak sub-continent) of K̲H̲wājah Niʿmat Allāh ibn K̲H̲wājah Ḥabīb Allāh of Harāt / edited on the basis of its earliest and six other manuscripts, with a critical introduction in English, annotations, geographical and historical notes in Persian by S.M. Imām al-Dīn
BA28768753 درس مثنوی / جلال الدین محمد بلخی ; مقدمه و تحلیل, انتخاب و تصحیح, توضیحات و فهرستها از محمد استعلامی
BA2890815X فواید الصفویه : تأریخ سلاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه / تألیف ابو الحسن قزوینی ; تصحیح مقدمه و حواشی مریم میر احمد
BA29008008 زندگانی شاه عباس اول / نصر الله فلسفی
BA29275354 تاریخ ایران بعد از اسلام / عبد الحسین زرین‌کوب
BA2969128X تاریخ فرهنگ ایران / عیسى صادق
BA29709931 ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی / تألیف امیر محمود بن خواندمیر ; بکوشش غلامرضا طباطبائی
BA29710770 موقوفات دکتر محمود افشار یزدی
BA29714782 روضات الجنان و جنات الجنان / تاليف حافظ حسین کربلائی تبریزی معروف به ابن الکربلائی ; تصحیح و تعلیق جعفر سلطان القرائی
BA29741005 بدائع الوقائع / تألیف زین الدین محمود وصفی ; تصحیح الکساندر بلدروف
BA29755407 شرح حال رجال ایران در قرن 12, 13, 14 هجری / نگارش مهدی بامداد
BA29758223 اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی / شاه اسماعیل صفوی ; به اهتمام عبد الحسین نوائی
BA29760316 مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی / شاه عباس ; به اهتمام عبد الحسین نوائی
BA29794216 ذخیرۀ خوارزمشاهی / تألیف زین الدین ابو ابراهیم اسماعیل بن الحسن بن محمد بن احمد الحسینی الجرجانی ; باهتمام و تصحیح و تفسیر محمد حسین اعتمادی, محمد شهراد, جلال مصطفوی ; مقدمه از جلال مصطفوی
BA29818212 شمارۀ مسلسل
BA29872182 تذکره صفویه کرمان / تألیف میر محمد سعید مشیزی (بردسیری) ; مقدمه و تصحیح و تحشیه باستانی پاریزی (محمد ابراهیم)
BA29947725 تاریخ محمدی : احسن التواریخ / تصنیف محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی ; باهتمام غلامرضا طباطبائی مجد
BA30398941 فرهنگ زبان فارسی : الفبائی - قیاسی / مشید مشیری
BA30403484 فرهنگ فارسی امروز / غلامحسین صدری افشار ; نسری حکمی ; نسترن حکمی
BA30674787 تاريخ يزد / تأليف جعفر بن محمد بن حسن جعفرى ; بكوشش ايرج افشار
BA30692982 سلجوقیان و غز در کرمان / افضل الدین ابو حامد کرمانی ; تحریر محمد ابراهیم خبیصی ; مقدمه, تصحیح, و تحشیه, باستانی پاریزی (محمد ابراهیم)
BA30697920 فارسی ایران و تاجکستان : یک بررسی مقابله‌ای / ایران کلباسی
BA30699132 مباحث آسیای مرکزی و قفقاز
BA30780558 55 سند فارسی از دوره‌ی قاجار / به کوشش هاشم رجبزاده و کوئیچی هانیدا
BA30828337 دو منطق فارسی : کبرى-صغرى / تألیف میر سید شریف محقق جرجانی ; با مقابله و تصحیح بکوشش مرتضى مدرسی چهاردهی
BA30830984 رسالة بسيط الحقيقة ووحدة وجود / ملا نوری علي . رسالة تحفة / ملا نظر علي گيلانی ; با مقدمۀ سيد جلال الدين آشتيانی
BA30848221 ولد‌نامه یا مثنوی ولدی / انشاء بهاء الدین بن مولانا جلال الدین محمد بن محمد بن حسین بلخی مشهور به مولوی ; با مقدمه و تصحیح و حاشیه‌نگاری جلال همائی
BA30865027 دستور شهریاران : سالهای 1105 تا 1110 ه. ق. پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی / تألیف محمد ابراهیم بن زین الآبدین نصیری ; به کوشش محمد نادر نصیری مقدم
BA3098023X قبالۀ تاریخ : نمونه‌هایی از اعلامیه‌ها, شب‌نامه‌ها, روزنامه‌ها و فوقالعاده‌های دولتی, حزبی, سیاسی, بازرگانی, فرهنگی : در دورۀ مشروطیت تا پایان سلطنت احمد شاه : گردآوری شده از مجموعه‌های خصوصی / به کوشش ایرج افشار
BA3108843X آثار تاریخی سمنان / تألیف, محمد علی مخلصی
BA31140802 جغرافیای مفصل ایران / تألیف ربیع بدیعی
BA31148677 ایران و عثمانی در آستانۀ قرن بیستم / تألیف رحیم رئیس‌نیا
BA3156848X کتابشناسی در زمینۀ تاریخ, جغرافیا و قوم‌نگاری محلی ایران / گردآوری و تدوین ماکوتو هاچی‌اوشی
BA31661022 تذکرة العلماء / محمد بن سلیمان تنکابنی ; باهتمام محمد رضا اظهری, غلامرضا پرنده
BA31669953 دیوان رودکی سمرقندی / بر اساس نسخه سعید نفیسی, ی. براگینسکی
BA31673021 آثار تاریخی طهران / تألیف, محمد تقی مصطفوی ; تنظیم و تصحیح, میر هاشم محدث
BA31703053 عروض و قافیه : به زبان ساده : برگرفته از المعجم / تألیف شمس قیس رازی ; تلخیص و نگارش از محمد فشارکی
BA31704384 گنجینۀ ادب فارسی
BA31804775 جامع العلوم, يا, حدایق الانوار في حقایق الاسرار معروف به كتاب ستينی / تأليف ابو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علی طبرستانی رازی شافعي ; با مقدمه و فهارس به كوشش محمد حسين تسبيحی
BA31811249 مجموعه تعلیم الصبیان
BA31817198 برید السعاده / از محمد بن غازی ملطیوی ; به کوشش محمد شیروانی
BA31822471 حکمت اسلام / تألیف محمد صالح بن محمد باقر قزوینی ; به اهتمام جلال الدین محدث ارموی
BA31844893 لطائف المعنوی من حقائق المثنوی / تألیف جلال الدین رومی ; نئشتۀ عبد اللطیف بن عبد الله عباسی
BA31849398 مثنوی معنوی روم مع شرح حضرت بحر العلوم / جلال الدین رومی, نئشتۀ عبد العلی محمد بحر العلوم
BA31856418 تمهید الاصول در علم کلام اسلامی : شرح بخش نظری رسالۀ جمل العلم و العمل / تألیف سید مرتضى علی بن الحسین الموسوی ; تصنیف شیخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسی ; ترجمه و مقدمه و تعلیقات عبد المحسن مشکات الدینی
BA31897244 پیشرو ادب, یا مقدمة الادب / از ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی ; گردآورنده, آراسته, پیراستۀ سید محمد کاظم امام
BA32359907 ثریا در اغما / اسماعیل فصیح
BA32428238 سلسلۀ انتشارات انجمن آثار ملی
BA32440029 کدو مطبخ قلندری / تألیف ادهم خلخالی متخلص به عزلتی و مشهور به واعظ ; به اهتمام احمد مجاهد
BA33086876 موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران : دورۀ قاجاریه / احمد اشرف
BA33086887 مجموعۀ تاریخ معاصر
BA33585876 وقایع اتفاقیه : مجموعه گزارش‌های خفیه‌نویسان انگلیس در ولایت جنوب ایران, از سال 1291 تا 1322 قمری / به کوشش سعیدی سیرجانی
BA33586212 گزارش ایران : قاجاریه و مشروطیت / مخبر السلطنه هدایت ; مقدمه از سعید وزیری ; باهتمام محمد علی صوتی
BA33586835 تاریخ مدارس ایران, از عهد باستان تا تأسیس دار الفنون / تألیف حسین سلطانزاده
BA33587168 مسافران تاریخ : مروری بر تاریخچه سفر و سیاحتگری در ایران / گردآوری و تألیف, مسعود نور‌بخش
BA34050874 سوگ سیاوش : در مرگ و رستاخیز / نوشتۀ شاهرخ مسکوب
BA34053318 فهرست مجله‌های موجود در کتابخانه ملی ایران / تهیه و تنظیم از بیژن سرتیپ‌زاده : با همکاری کبرى خداپرست
BA34114729 کاشان در جنبش مشروطۀ ایران / نوشتۀ حسن نراقی
BA34202189 مازندران / عباس شایان ; زیر نظر ایرج افشار
BA34202917 تاریخ قومس : شامل, وقایع تاریخی, اوضاع جغرافیائی ... بانضمام تاریخ مشرق ایران از دوران ما قبل تاریخ تا عصر حاضر / تألیف, عبد الرفیع حقیقت (رفیع)
BA34204650 سیاحتنامۀ ابراهیم بیک / زین العابدین مراغه‌ای ; به کوشش, م. ع. سپانلو
BA34206383 ایران قدیم به روایت تصویر / گردآورده ریحانه شهرستانی
BA34208549 هنر خاتم‌سازی در ایران : تحقیق و تدوین دلشاد طهوری / با همکاری واحد فعالیتهای فرهنگی, صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
BA34246300 شورش عشایری فارس, 1307-1309ه.ش. / کاوه بیات
BA34383039 جامع عباسی / بهاء الدین العاملی
BA34383979 وادی هفت‌واد : بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان / تأليف محمد ابراهیم باستانی پاریزی
BA34579573 جامع المقدمات / اثر باستانی پاریزی
BA34591058 مقدمه‌‌ای بر طنز و شوخ‌‌طبعی در ایران / علی اصغر حلبی
BA34593075 آسیای هفت سیگ : مجموع مقالات تاریخی و ادبی / اثر باستانی پاریزی
BA34595026 پیرامون جمهوری اسلامی / مرتضى مطهری
BA34603317 از هوا و آینه‌‌ها / احمد شاملو
BA34603598 قطعنامه / احمد شاملو
BA3462094X نظام حکومت ایران در دوران اسلامی : پژوهشی در تشکیلات اداری, کشوری و لشکری ایران از عصر مغول تا پایان قاجار / تألیف غلام رضا ورهرام
BA34625863 فتح علی شاه قاجار و قضاوت تاریخ / تألیف, حسن گل محمدی
BA3462620X امام هادی و نهضت علویان / تألیف محمد رسول دریائی
BA35034104 درۀ‌ نادره : تاریخ عصر نادر شاه / تألیف میرزا مهدی خان استرابادی ; به اهتمام جعفر شهیدی
BA35034501 اسرار تاریخی کمیته مجازات / از جواد تبریزی
BA35130141 تاریخ جنگ‌‌های ایران و روس : آهنگ سروش : یادداشتهای میرزا محمد صادق وقایعنگار (هما) مروزی, از آغاز تا ... / گردآورنده, حسین آذر ; به تصحیح, هوشنگ آذر
BA35151571 فهرست نسخه‌‌های خطی فارسی کتابخانه بروسه / به اهتمام توفیق ه. سبحانی
BA35212767 دیدگاه صائب در پرتو عرفان / غلام رضا واحدی
BA35217352 فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی : انگلیسی-فارسی / گردآوری و تدوین ماری بریجانیان ; ویراستۀ بهاء الدین خرمشاهی
BA35231863 صور خیال در شعر فارسی : تحقیق انتقادی در تصور ایماژ‌های شعر پارسی و سیر نظریۀ‌ بلاغت در اسلام و ایران / محمد رضا شفیعی کدکنی
BA35238432 تاریخ بیهقی : با معنی واژه‌‌ها و شرح بیتها و جمله‌‌های دشوار و امثال و حکم و برخی نکته‌‌های دستوری و ادبی / ابو الفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر ; بکوشش خلیل خطیب رهبر
BA35265016 اطلس راه‌های ایران / طرح, تهیه, لیتوگرافی و چاپ از گیتا‌شناسی
BA35304832 نقش بر آب : به همراه جستجوئی چند در باب شعر حافظ ... / عبد الحسین زرین‌کوب
BA35306394 کتاب الفهرست / تألیف محمد بن اسحق الندیم ; ترجمه و تحقیق محمد رضا تجدد ; بانضمام تحقیقات و تعلیقات نوین, به کوشش مهین جهان بگلو (تجدد)
BA35306703 جغرافیای کامل ایران / [زیر نظر کارشناسان گروه جغرافیای دفتر تحقیقت و برنامه‌ریزی و تألیف]
BA35345013 فتحنامه‌ی کلات : نمایشنامه / بهرام بیضائی
BA35345374 روز واقعه : فیلم‌نامه / بهرام بیضائی
BA35347959 شهر‌های ایران / با همکاری, باستانی پاریزی ... [و دیگران] ; بکوشش, محمد یوسف کیانی
BA35359561 حافظ‌نامه : شرح الفاظ, اعلام, مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ / نوشتۀ بهاء الدین خرمشاهی
BA3536640X ترجمۀ کهن مقامات حریری / به اهتمام علاء الدین افتخار جوادی
BA35370928 زمینه فرهنگ مردم / جلال ستاری
BA35372322 قلم‌انداز : ششمین دفتر از مجموعۀ آثار نیما یوشیج
BA35372515 چهار صندوق : تقلید در دو مجلس / بهرام بیضائی
BA35372785 قصه‌های میر کفن‌پوش : فیلم‌نامه / بهرام بیضائی
BA3539682X حج : تحلیلی از مناسک / از علی شریعتی
BA35397720 تهران قدیم / م. حسن بیگی
BA3543027X تفسیر کلامی قرآن / تألیف محمد حسین روحانی
BA35440422 گزارش‌نویسی و آیین نگارش / از مهدی ماحوزی
BA35565632 روزگاری در شوراباد / نوشتۀ ح. ش. شورابادی
BA3557818X یادنامه جلال آل احمد / بکوشش علی دهباشی
BA35578532 فرهنگ اشعار صائب / احمد گلچین معانی
BA35579513 سفرنامۀ بلوچستان : از ماهان تا چاهبهار / با مقدمۀ محمد ابراهیم باستانی پاریزی ; به کوشش محمد رسول دریاگشت
BA35584218 تاریخچه بست و بست‌نشینی : همراه با شواهد تاریخی / تألیف, عباس خالصی (شیرازی)
BA35623386 درد سیاوش / اسماعیل فصیح
BA35624742 لارستان کهن و فرهنگ لارستانی / تألیف, احمد اقتداری لارستانی
BA35629688 هنر قلمدان : مشتمل بر پیشگفتار, انواع قلمدان, شناسائی نقاشان قلمدان / پژوهش و نگارش ادیب برومند ; بکوشش ابو الفضل ذابح
BA3569921X گنج باد‌آورد : مجموعۀ داستان / خسرو شاهانی
BA35710265 سیمای زن در فرهنگ ایران / جلال ستاری
BA3571942X افسون شهرزاد : پژوهشی در هزار افسان / از جلال ستاری
BA35831463 مجمع النفایس : تذکرۀ شعرای فارسی سدۀ دوازدهم / سراج الدین علی خان آرزو ; تصحیح و ترتیب عابد رضا بیدار
BA35834927 بازارهای ایرانی / کامران عدل
BA35839341 نقاشی قهوه‌خانه / هادی سیف
BA35871071 شعر و موسیقی در ایران / عباس اقبال ... [و دیگران]
BA35889361 پرونده‌ی قدیمی پیرآباد : فیلم‌نامه / بهرام بیضائی
BA35900191 عکسهای قدیمی ایران : رجال, مناظر, بناها و محیط اجتماعی / تألیف قاسم صافی
BA35900282 شمارۀ مسلسل
BA35912306 قلندرنامۀ خطیب فارسی, یا سیرت جمال الدین سواجی / تصحیح و توضیح حمید زرین‌کوب
BA36145224 جان جانان : برگزیده آثار جلیل رسولی
BA36899961 لغت‌نامه / تألیف علی اکبر دهخدا ; زیر نظر محمد معین, جعفر شهیدی
BA36943848 فرهنگ جامع فارسی-انگلیسی / تألیف سلیمان حییم
BA36960654 سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری / تألیف جعفر آقایانی چاوشی
BA37710164 واژه‌نامۀ شایست ناشایست / تألیف محمود طاووسی
BA37841479 دین و سیاست, در دورۀ صفوی / رسول جعفریان
BA3789778X ایران و جهان, از مغول تا قاجاریه / تألیف عبد الحسین نوائی
BA37983269 سرگذشت حاجی بابای اصفهانی / نوشتۀ جیمز موره ; به تصحیح محمد علی جمالزاده
BA37983848 تاریخ طب در ایران / تألیف محمود نجم‌آبادی
BA37988626 مثلها با حکمتها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجری / تألیف رحیم عفیفی
BA38889277 قصص الخاقانی / نویسنده, ولی قلی بن داود قلی شاملو ; تصحیح و پاورقی, حسن سادات ناصری
BA38894302 وزیران ایرانی : از بزرگ مهر تا امیر کبیر, دو هزار سال وزارت / تألیف, عبد الرفیع حقیقت(رفیع)
BA38899204 تاریخ طبرستان : التدوین فی احوال جبال شروین / تألیف, محمد حسن خان اعتماد السلطنه ; مقدمه, تحشیه, تعلیقات, میترا مهرابادی ; با مقدمه, محمد جواد مشکور, احسان اشراقی
BA38901190 تاریخ, حبیب السیر, فی اخبار افراد بشر / تألیف, غیاث الدین بن همام الدین الحسینی ; محمد دبیر‌سیاقی
BA3890606X تاریخ نیشابور / ابو عبد الله حاکم نیشابوری ; محمد رضا شفیعی کدکنی ; ترجمۀ, محمد بن حسین خلیفه نیشابوری
BA39614456 سردار جنگل / ابراهیم فخرائی
BA39962758 طبقات الصوفیه / تقریرات ابو اسماعیل عبد الله انصاری هروی ; مقابله و تصحیح محمد سرور مولائی
BA40731297 Illustrated statistics for Iran in the recent years
BA41454782 فرهنگ جغرافیای آبادهای کشور جمهوری اسلامی ایران / سازمان جغرافیای نیروهای مسلح
BA41512222 کلیات نوائی
BA41512426 از آستارا تا استارباد : مجلد دوم / منوچهر ستوده
BA41512823 سلسله انتشارات انجمن آثار ملی
BA41527128 هگمتانه تا همدان : سرگذشت قرنها در قدیمترین شهر ما / غلامحسین قراگزلو
BA41744818 تاریخ سند المعروف به تاریخ معصومی / تالیف, سید محمد معصوم بکری ; بتصحیح عمر بن محمد داؤودپوته
BA41868650 روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات / تألیف معین الدین محمد الزمجی الاسفزاری ; بانضمام مقدمه و حواشی و فهرست‌های چهارگانه, بسعی و اهتمام محمد اسحق
BA42020369 سردار جنگل : میرزا کوچک‌خان / نوشتۀ ابراهیم فخرائی
BA42103080 جامع التواريخ حسنى : بخش تيموريان پس از تيمور, نوشتۀ سالهاى 855-857 هجرى / تأليف تاج الدين حسن بن شهاب يزدى ; به كوشش حسين مدرّسى طباطبائی و ايرج افشار
BA42108437 مآخذ تحقیق در بارۀ قم
BA42108732 خلاصت البلدان / از صفی الدین محمد بن محمد هاشم حسینی قمی ; به کوشش حسین مدرسی طباطبائی
BA42358015 روضت الصفا / محمد بن خواند شاه بلخی (میر خواند) ; [تهذیب و تلخیص] عباس زریاب
BA42361665 اسنادی از روند اجرای معاهدۀ ترکمن چای (1245-1250 ه.ق.) / بکوشش, فاطمه قاضیها
BA42501742 مفردات القرآن فی مجمع البیان / تألیف الیاس کلانتری
BA42572150 کتاب الاسراء الى مقام الاسرى : عروج روحانی یا سیر و سلوک عرفانی / تألیف محیی الدین عبد الله محمد بن علی بن العربی ; پیش گفتار از سید جعفر شجادی
BA42572966 زندگی زعیم بزرگ عالم تشیع آیت الله بروجردی : با تجدید نظر و اضافات / علی دوانی
BA42590607 المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم : فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم / تألیف و تحقیق محمود روحانی
BA42702642 رجال اصفهان, یا, تذکرة القبور / تألیف عبد الکریم جزی ; با حواشی و ملحقات بقلم سید مصلح الدین مهدوی
BA42760580 شرح غرر الفائد : شرح منظومۀ حكمت / هادی سبزواری ; مهدی محقق, توشیهیكو ایزوتسو
BA42783520 حکیم استراباد, میر داماد / نوشتۀ سید علی مدرس بهبهانی
BA42909028 بحران و نجات : چگونه سوء اداره در مملکت بحران پیدا کرد و جامعۀ دوزدان از موقع استفاده کرده ... / تدوین و تآلیف محیی الدین
BA43009714 Zubdat al-tawārīkh (MS Elliott 422) / Ḥāfiẓ-i Abrū
BA43027385 حدیقۀ ناصریه در جغرافیا و تاریخ کردستان / بقلم علی اکبر وقایع‌نگار کردستانی ; با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد رؤوف توکلی
BA43075333 بندر عباس و خلیج فارس : اعلام الناس فی احوال بندر عباس / تألیف محمد علی سدید السلطنه (کبابی) ; تصحیح و مقدمه و فهارس از احمد اقتداری ; بکوشش علی ستایش
BA43087037 اصول دستور زبان فارسی : شامل صرف و نهو, تجزیه و ترکیب, مفردات, تست / تألیف, کمال طالقانی
BA43320459 بنیان مرصوص امام خمینی / آیت الله جوادی آملی
BA43320641 امامت و رهبری / مرتضى مطهری
BA43321815 سید جمال الدین اسدآبادی / سید غلامرضا سعیدی ; سید هادی خسرو شاهی
BA43322002 الاصول العشره / تألیف نجم الدین کبرى ; ترجمه و شرح عبد الغفور لاری ; به اهتمام نجیب مایل هروی
BA43322443 مبدأ و معاد / ملا صدرا شیرازی ; ترجمۀ احمد بن محمد الحسینی اردکانی ; به کوشش عبد الله نورانی
BA43322760 جامعه دهقانی در ایران / خسرو خسروی
BA43323107 تاریخ روایت خارجی ایران / علی اکبر ولایتی
BA43323628 مجاهده و شهیده راه آزادی / شمس الدین امیر علائی
BA43323752 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران : انقراض قاجاریه / تألیف ملک الشعراء بهار
BA43559588 سفرنامۀ عتبات : سال 1287 قمری / از ناصر الدین شاه قاجار ; با مقدمه و فهرست و بازخوانی به کوشش ایرج افشار
BA43559941 مجموعۀ گذشتۀ ایران در نوشتۀ پیشینیان
BA43604183 اسناد و مکاتبات تاریخی ایران : قاجاریه / محمد رضا ناصری
BA43705792 جغرافیا در ایران, از دار الفنون تا انقلاب / تألیف, محمد حسن گنجی
BA43706580 دومین سفرنامه مظفر الدین شاه به فرنگ / به تحریر فخر الملک
BA43706605 منابع تاریخ معاصر ایران
BA43778719 اسلام و مسائل جنسی و زناشوئی : نکاح موقت, تعدد زوجات / نوشته‌ی احمد صادقی اردستانی
BA4377872X مسائل خانواده
BA43897627 نقاوت الآثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه / تألیف محمود بن هدایت الله افوشته‌ای نطنزی ; به اهتمام احسان اشراقی
BA43990451 نقد ادبی : جستجو در اصول و روش‌ها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA4399051X ادبیات, نقد و تاریخ
BA44075000 ايقاظ النائمين / تأليف صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازی (صدر المتألهين) ; با مقدمه و تصحيح محسن مؤيدی
BA44076874 فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی : انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی / تألیف, محمد طباطبائی
BA44099927 اسناد
BA4410438X روزنامۀ سفر خوارزم / محمد علی خان غفور ; به کوشش محمد حسن کاوسی عراقی و محمد نادر نصیری مقدم
BA44121232 گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و افغانستان / به کوشش, محمد نادر نصیری مقدم
BA44130732 معراج‌نامه / ابو علی سینا ; به انضمام تحریر آن از شمس الدین ابراهیم ابرقوهی ; مقدمه, تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی
BA4413364X خطای‌نامه : شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی, معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین / به کوشش ایرج افشار
BA44146437 مباحث تاریخی
BA44146856 تاریخ روابط خارجی ایران : دوره ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه / علی اکبر ولایتی
BA44150398 اسناد معادن ایران (1300-1332 ه.ش.) / سازمان اسناد ملی ایران (پژوهشکدۀ اسناد) ; به کوشش, مهشید لطیفی‌نیا
BA44151142 انتشارات سازمان اسناد ملی ایران
BA4415235X مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه / منصوره اتحادیه (نظام مافی)
BA44156725 شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران / پژوهش از هاشم حجازی‌فر ; با مقدمه, محمد اسماعیل رضوانی
BA44159949 اسناد مهاجرات یهودیان ایران به فلسطین (1300-1330 ه.ش.) / سازمان اسناد ملی ایران (پژوهشکدۀ اسناد) ; به کوشش, مرضیه یزدانی
BA44176540 اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران / سازمان اسناد ملی ایران, پژوهشکدۀ اسناد ; گردآوری و پژوهش علی میر انصاری
BA44185133 مفتاح النجات : متن عرفانی به زبان فارسی / تصنیف, احمد جام نامقی (ژنده پیل) ; با مقابلۀ پنج نسخه خطی, و تصحیح و تحشیه و مقدمه علی فاضل
BA44186136 تاریخ مازندران / تألیف, شیخعلی گیلانی ; تصحیح و تحشیه, منوچهر ستوده
BA44193379 نامه‌های پراکندۀ قائم‌مقام فراهانی / به کوشش جهانگیر قائم‌مقامی
BA44201943 سیمای از شیخ بهائی در آیینۀ آثار / محمد قصری
BA44203155 نامه‌های ادبی / احمد احمدی بیرجندی
BA44207611 فرائد غیاثی / تألیف جلال الدین یوسف اهل ; به کوشش حشمت مؤید
BA4420921X سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
BA44228098 تاریخ ملازاده در ذکر مزارات مخارا / تألیف احمد بن محمود المدعوو بمعین الفقراء ; با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تراجم اعلام, باهتمام احمد گلچین معانی
BA44232663 جغرافیای حافظ ابرو : مشتمل بر جغرافیای تاریخی دیار عرب, مغرب, اندلس, مصر, و شام / شهاب الدین عبد الله خوافی مشهور به حافظ ابرو ; مقدمه, تصحیح و تحقیق صادق سجادی
BA44237791 قلندر‌نامۀ خطیب فارسی, یا, سیرت جمال الدین ساوجی / تصحیح و توضیح حمید زرین‌کوب
BA44263033 درۀ نادره : تاریخ عصر نادر شاه / تألیف میرزا مهدی خان استرابادی ; با تصحیح و شرح اعلام و لغات علمی و ترجمه کلمات و مشکل و تلخیص متن تاریخ به نثر معمولی باهتمام سید جعفر شهیدی
BA44323281 فردوس, تون : تاریخ و جغرافیا / نوشتۀ محمد جعفر یاحقی, خدیجه بوذرجمهری
BA44326632 انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد)
BA44327103 القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه / تصحیح, یوسف رحیملو
BA4432954X انتشارات / کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
BA44330571 پاژ, زادگاه فردوسی / به کوشش محمد جعفر یاحقی
BA44333128 مجموعۀ تاریخ علم و تکنولوژی
BA44343529 از نیما تا بعد : برگزیده‌‌ای از شعر امروز ایران / با انتخاب فروغ فرخزاد
BA4435112X از سمرقند به کاشان : نامه‌‌های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرش / به کوشش محمد باقری
BA44353500 بستان العقول فی ترجمان المنقول / تألیف محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری ; به کوشش محمد تقی دانش‌‌پژوه, ایرج افشار
BA44355379 حکومت سایه‌‌ها : اسناد محرمانه و سیاسی / میرزا حسین خان سپهسالار ; به کوشش, محمد رضا عباسی
BA44357443 در پی خوشی / سهیل محسن افنان
BA44358016 اسناد مطبوعات : 1286-1320 ه.ش. / به کوشش, کاوه بیات, مسعود کوهستانی‌نژاد
BA44358049 تآثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری دامغانی / ویکتور الکیک
BA44359165 تاریخ خاندان مرعشی مازندران / تألیف میر تیمور مرعشی ; به تصحیح منوچهر ستوده
BA44360823 لغات و اصطلاحات فن کتابسازی : همراه با اصطلاحات جلدسازی, تذهیب, نقاشی / به کوشش مایل هروی
BA44366138 مقامات دهخدا / بکوشش محمد دبیر‌سیاقی
BA44366932 تاریخ شاهی قراختائیان : از مؤلف ناشناخته در قرن هفتم / به اهتمام و تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی
BA44396161 اسناد کابینۀ کودتای سوم اسفند 1299 / گردآورنده, حسن مرسلوند
BA44404328 آزفا
BA44404623 آموزش زبان فارسی / تألیف ید الله ثمره
BA44409842 فرهنگ عامه
BA44411742 تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هفتم هجری / تألیف, عبد الرفیع حقیقت (رفیع)
BA4441511X جامع التواریخ / رشید الدین فضل الله همدانی ; به تصحیح و تحشیۀ محمد روشن, مصطفى موسوی
BA44415754 اسنادی از روابط ایران و مناطقی از آسیای مرکزی / ادارۀ انتشار اسناد
BA44416101 اسنادی از روابط ایران و منطقۀ قفقاز / ادارۀ انتشار اسناد
BA44420561 جهانگیرنامه : توزک جهانگیری / اثر نور الدین محمد جهانگیر گورکانی ; به کوشش محمد هاشم
BA44444945 آثار الوزراء : از کتب مؤلفه در نیمۀ دوم قرن نهم هجری / تألیف سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی ; بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی "محدث"
BA44451113 علم در ايران
BA4445185X رسالۀ آثار علوی : تألیف شده در اواخر قرن پنجم هجری / اثر ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اسفزاری ; به تصحیح و تحشیه محمد تقی مدرس رضوی
BA44453695 رتبت الحیات از یوسف همدانی / ابو یعقوب یوسف بوزنجردی همدانی ; به تصحیح و با مقدمه‌ای از محمد امین ریاحی
BA44475009 تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام / [تألیف] احمد تفضلی ; به کوشش ژاله آموزگار
BA44481497 تذکرة الملوک / به کوشش محمد دبیر‌سیاقی . و, سازمان اداری حکومت صفوی, یا, تعلیقات مینورسکی بر تذکرة الملوک / ترجمۀ مسعود رجب‌نیا
BA4448222X رساله طریق قسمت آب قلب : و مردجوی و اراضی بلوکات ولایات که متضمن جغرافیای هرات است / از قاسم بن یوسف ابو نصری هروی ; با مقدمه و تحشیه و تعلیق مایل هروی
BA44508742 هنر
BA44509020 رساله در موسیقی / تألیف و به خط علی بن محمد معمار, مشهور به بنایی
BA44512976 کاروان هند / تألیف احمد گلچین معانی
BA44520125 تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران / تألیف حسین محبوبی اردکانی
BA44532168 دانشگاه علم و صنعت ایران
BA44532317 دفتری از معماری کویر : سیری در معماری آب‌انبارهای یزد / تألیف, غلامحسین معماریان
BA44535949 نامه‌های یوسف مغیث السلطنه (1320-1334 هجری قمری) : مجموعه‌ی اسناد رضا قلیخان نظام السلطنه مافی / یوسف مغیث السلطنه ; به کوشش معصومه مافی
BA44540778 نامها و صفت‌ها و ضمیرها و پسوندهای دیوان لغات الترک / محمود بن حسین بن محمد کاشغری ; ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبائی, سید محمد دبیر‌سیاقی
BA44549943 تاریخ مردم ایران : کشمکش با قدرتها / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA44554987 مجموعۀ آثار رشید الدین فضل الله همدانی
BA44555323 سوانح الافکار رشیدی / نگارش رشید الدین فضل الله اهدانی ; بکوشش محمد تقی دانش‌پژوه
BA44556814 دار الخلافۀ تهران
BA44557056 تهران : در یکصد سال پیش / نوشتۀ ناصر نجمی
BA44559517 حلاج‌شناسی
BA44559583 نقد و بر‌رسی
BA44581006 مجالس العشاق (تذکرۀ عرفاء) / اثر, امیر کمال الدین حسین گازرگاهی ; به اهتمام, غلامرضا طباطبائی مجد
BA44582370 فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی / تألیف سید جعفر سجادی
BA44584999 مراسلات در باب آسیای مرکزی / به کوشش محمد حسن کاوسی عراقی
BA44615425 کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی : مجموعۀ رسائل در زمینۀ خوشنویسی, مرکبسازی, کاغذگری, تذهیب و تجلید : به انضمام فرهنگ واژگان نظام کتابآرایی / تحقیق و تألیف نجیب مایل هروی
BA44630258 گنجینۀ ایران
BA44630972 از آستارا تا استارباد / تألیف منوچهر ستوده
BA44642213 اسناد محرمانه وزارت خارجۀ بریتانیا در باره قرارداد 1919, ایران و انگلیس / ترجمۀ جواد شیخ الاسلامی
BA44741918 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمى نجفی مرعشی, مدظله العلی / زیر نظر محمود مرعشی ; نگارش احمد حسینی
BA45050865 تاریخ طبرستان / تألیف بهاء الدین محمد بن حسن اسفندیار کاتب
BA45686939 سر‌زمین ما ایران / نصر الله کسرائیان ; متن, زیبا عرشی
BA45750120 ایران / نیکول فریدنی
BA45768782 اشعار فارسی کاشیهای تخت سلیمان / عبد الله قوچانی
BA46258216 بازنگری در تاریخ : قاجاریه و روزگار آنان / نوشتۀ ابو نصر عضد
BA46260160 از سید ضیاء تا بختیار : دولت‌های ایران از اسفند 1299 تا بهمن 1357 / مسعود بهنود
BA46274063 فراموشخانه و فراماسونری در ایران / نوشته اسماعیل رائین
BA46301891 تارخ مشروطه ایران / نوشته, احمد کسروی
BA46305495 اوراق تازه‌یاب مشروطیت : مربوط به سالهای 1325-1330 قمری / بکوشش, ایرج افشار
BA46306931 از سید ضیاء تا بازرگان : دولت‌های ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا آذر 1358 / ناصر نجمی
BA46317199 تاریخ معاصر ایران
BA46317450 گذشته چراغ راه آینده است : تاریخ ایران در فاصله دو کودتا, 1299-1332 / [ن. جامی]
BA46321119 تاریخ روابط خارجی ایران : در عهد شاه اسماعیل صفوی / علی اکبر ولایتی
BA46322042 تاریخ روابط خارجی ایران : در عهد شاه عباس اول صفوی / علی اکبر ولایتی
BA46325197 زندگانی مرزا تقی‌خان امیر کبیر : با تجدید نظر و اضافات / تألیف, حسین مکی
BA46327749 بلوچستان و سیستان : سر‌زمین صرادۀ مردمان و پهلوانان سخت‌کوش / نگارش اقبال یغمائی
BA4633607X تاریخ بیداری ایرانیان / تألیف, ناظم الاسلام کرمانی ; به اهتمام سعیدی سیرجانی
BA4641545X Tuzuk-e-Wālājāhī (with notes) / edited by T. Chandrasekharan and the staff of the library, under the orders of the Government of Madras
BA46474302 اسناد روابط ایران و شوروی (در دوره رضا شاه, 1304-1316 ه.ش.) / سازمان اسناد ملی ایران "پژوهشکدۀ اسناد" ; به کوشش محمود طاهر احمدی
BA46561699 فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی / تألیف جعفر سجادی
BA46576288 شناسائی منابع و مآخذ تاریخ ایران : از آغاز تا سلسلۀ صفویه / تألیف عزیز الله بیات
BA46597459 فرهنگ فارسی (متوسط) : شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات, ترکیبات خارجی, اعلام / تألیف محمد معین
BA46613828 گنجینه حسین بشارت برای پژوهش در فرهنگ و تاریخ یزد
BA46614922 تاریخ سالشماری یزد / تنظیم اکبر قلمسیاه
BA46654621 کتابشناسی
BA46657958 انتشارات کتابخانۀ جامع گوهر شاد
BA4667609X انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
BA46676409 فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزۀ ملی پاکستان کراچی / نگاشتۀ سید عارف نوشاهی
BA46723010 در اقلیم روشنایی : تفسیر چند غزل از حکیم سنائی غزنوی / محمد رضا شفیعی کدکنی
BA46723804 کتابشناسی
BA46724523 فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ مغنیسا / به کوشش توفیق سبحانی
BA46737139 فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران / بکوشش محمد تقی دانش‌پژوه
BA46737616 سمک عیار / تألیف فرامرز بن خداداد بن عبد الله الکاتب الارجانی ; با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری
BA46745363 شاهنامۀ فردوسی : متن انتقادی از روی چاپ مسکو / به کوشش و زیر نظر سعید حمیدیان
BA46746752 روضات الجنات فی اوصاف مدینت هرات / تألیف معین الدین محمد زمچی الاسفزاری ; با تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمد کاظم امام
BA46776403 فرهنگ موضوعی ادب پارسی : موضوعبندی و نقد و بر‌رسی / [فرید الدین عطار نیشابوری] ; قادر فاضلی
BA46806967 دولت ایران و متخصصان مهاجر آلمانی (1310-1319) : انتشارات سازمان اسناد ملی ایران (پژوهشکدۀ اسناد) : بیست و پنجمین سال تأسیس سازمان اسناد ملی ایران / به کوشش رضا آذری شهرضایی
BA46827774 ذخیرت الملوک / تألیف میر سید علی همدانی ; به تصحیح و تعلیق سید محمود انواری
BA46850109 فرهنگ‌ستیزی در دورۀ رضا شاه : اسناد منتشر نشده سازمان پرورش افکار, 1318-1320 ه. ش. / سازمان اسناد ملی ایران "پژوهشکدۀ اسناد" ; به کوشش, محمود دلفانی
BA46852206 رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته / به اهتمام حمید رضا قلیچ‌خانی
BA46936805 مرآت  الاحوال جهان‌نما : سفرنامه و تراجم احوال معاصران / آقا احمد کرمانشاهی بهبهانی ; مقدمه و تصحیح و حواشی, علی دوانی
BA46991075 El-evāmirüʾl-ʿalāʾiyye fīʾl-umūriʾl-ʿalāʾiyye / İbn-i Bībī (el-Ḥüseyn b. Muḥammed b. ʿAlī El-Caʿferī er-Rugedī) ; [yayıma hazırlayan] Necati Lugal, Adnan Sadık Erzi
BA47149941 جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو / جلیل عرفان‌منشJalil ʿIrfān Manish
BA47166270 مرزبان‌نامه / خلیل خطیب رهبر
BA47188229 روزنامۀ خاطرات اعتماد السلطنه : وزیر انتباعات در اواخر دوره ناصری : مربوط به سالهای 1292 تا 1313 هجری قمری / با مقدمه و فهارس از, ایرج افشار
BA47227240 تاریخ خانی : شامل حوادث چهل سالۀ گیلان, از 880 تا 920 قمری / تألیف علی بن شمس الدین بن حاجی حسین لاهیجی ; تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده
BA47844032 تاریخچه بست و بست‌نشینی / عباس (شیرازی) خالصی
BA48072922 Shah-nama / Abu'l-Qasim Firdausi
BA48245838 مسافرت به ایران / الکسیس سولتیکف
BA48590304 تبريز و پيرامون / نگارش شفيع جوادى
BA48624406 دیوان رودکی سمرقندی / بر اساس نسخه سعید نفیسی
BA48626875 مناجات‌نامه / تألیف خواجه عبد الله انصاری ; خط عباس منظوری
BA48640140 روزنامۀ سفر خراسان / میرزا قهرمان امین لشکر ; به کوشش ایرج افشار, محمد رسول دریا‌گشت
BA48643353 گنجینۀ خاطرات و سفرنامه‌های ایرانی
BA48645971 تطبیق لغات جغرافیائی قدیم و جدید ایران / تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه ; به تصحیح میر هاشم محدث
BA48654859 مسائل عصر ایلخانان / تألیف منوچهر مرتضوی
BA48657143 ارشاد الزراعه / تألیف قاسم بن یوسف ابو نصری هروی ; به اهتمام, محمد مشیری
BA48658066 میراث فرهنگ ایران
BA4879312X گلستان هنر / تألیف قاضی میر احمد منشی قمی ; بتصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری
BA4893617X A comprehensive Persian-English dictionary : including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature / being Johnson & Richardson's Persian, Arabic, and English dictionary revised, enlarged, and entirely reconstructed by F. Steingass
BA4902136X مکاشفات رضوی : شرح مثنوی معنوی / مولوی محمد رضا تاب
BA49169462 Aslul usool fī bayān-i-mutābiqat-il-kashfi bil-māqūli-wal-manqūl / by Syed Shan Abdul Qadir Mehrban Fakhri ; edited by Muhammad Yousuf Kokan Umri
BA49170712 Tārīkh-i-shāhī (also known as Tārīkh-i-salāṭin-i-Afāghina) of Aḥmad Yādgār / edited by M. Hidayat Hosain
BA49209964 اشتقاق و املا در فارسی / بهین دارائی
BA49212754 جشن‌نامه محمد پروین گنابادی : سی و دو گفتار در ایران‌شناسی / زیر نظر محسن ابو القاسمی, [محمد روشن]
BA49231249 دستور الافاضل / تألیف حاجب خیرات دهلوی ; باهتمام نذیر احمد
BA49234010 مجموعۀ پژوهش‌های تاریخ
BA49245797 گویش آشتیان : دفتر نخست, واژه‌نامه / از صادق کیا
BA49248762 Yāddāsht-Haȳe Qazvini : notices littéraires et historiques de Mirzā Muhammad Qazunini / edité par Iraj Afshār
BA49251519 فهرست کتابهای چاپی فارسی / گردآورنده خانبابا مشار
BA49254914 فهرست کتابهای چاپی فارسی / گردآورنده خانبابا مشار
BA49262162 دانشگاه آذرابادگان انتشارات
BA4926221X فرهنگ قرآن / تألیف شریعت سنگلجی
BA49272348 مقدمات الادب, یا پیشرو ادب / از ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی ; بکوشش سید محمد کاظم امام
BA49303281 سلسله انتشارات نشر قطره
BA49304003 گزینۀ اخلاق ناصری / انتخاب و شرح و تحریر به زبان ساده عبد الحسین فرزاد
BA49323609 جامع التواریخ / تألیف رشید الدین فضل الله الوزیر بن عماد الدوله ابی الخیر بن موفق الدوله علی ; بکوشش بهمن کریمی
BA49324929 جغرافیای حافظ ابرو : قسمت ربع خراسان هرات / به کوشش مایل هروی
BA49327960 کشف المحجوب / تصنیف ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الهجویری الغزنوی ; تصحیح و. ژوکوفسکی ; با مقدمه قاسم انصاری
BA49350328 خلاصت التواریخ / تألیف قاضی احمد بن شرف الدین حسین الحسینی القمی ; به تصحیح احسان اشراقی
BA49351058 کلیات دیوان شاه نعمت الله ولی کرمانی : بر اساس نسخ خطی قدیمی و چاپی معتبر موجود در جهان : با مقدمه و فرهنگ و فهرست / بقلم محمد عباسی
BA49351182 گنجینۀ ادب و عرفان ایرانی
BA49372921 بیان الصناعات / تألیف ابو الفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی ; با مقدمه در بارۀ زندگانی و نوشته‌های او بقلم ایرج افشار
BA49376321 آشپزی دورۀ صفوی : متن دو رساله از آن دوره / به کوشش ایرج افشار
BA49445344 واژه‌نامه فارسی : بخش چهارم معیار جمالی / از شمس فخری اصفهانی ; ویراستۀ صادق کیا
BA49480742 الأدب الوجیز للولد الصغیر / تأليف عبد الله بن المقفع ; ترجمۀ خواجه نصیر الدین طوسی ; باهتمام و تصحیح عبد الرحیم خلخالی
BA49488449 نمونۀ بینات در شأن نزول آیات / تألیف محمد باقر محقق
BA49490291 شرح محقق بارئ جمال الدین محمد خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم / تألیف عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ; با مقدمه و تصحیح و تعلیق جلال الدین حسینی ارموی محدث
BA49493631 لطائف الحقائق / تصنیف رشید الدین فضل الله همدانی ; بکوشش غلامرضا طاهر
BA49495568 فهرست نسخه‌های مصنفات ابن سینا / تألیف یحیى مهدوی
BA49503757 مآثر الملوک : به ضمیمه خاتمۀ خلاصت الاخبار و قانون همایون / تألیف خواندمیر, غیاث الدین بن همام الدین حسینی ; به تصحیح میر هاشم محدث
BA49506540 کتاب مستطاب مجالس المؤمنین / تألیف نور الله شوشتری
BA4951102X مجمع الانساب / تألیف محمد بن علی بن محمد شبانکاره‌ای (بسال 733 ه.) ; به تصحیح میر هاشم محدث
BA4951668X مقامات جامی : گوشه‌هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان / عبد الواسع نظامی باخرزی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی
BA49522398 مهمان‌نامۀ بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی) / تألیف فضل الله بن روزبهان خنجی ; باهتمام منوچهر ستوده
BA49537894 مجمل فصیحی / مؤلف فصیح احمد بن جلال الدین محمد خوافی ; بتصحیح و تحشیۀ محمود فرخ
BA49542045 مصنفات فارسی / علاء الدوله سمنانی ; به اهتمام نجیب مایل هروی
BA49545994 نقد نیازی : در شرح دو بیت و یک غزل از خواجه حافظ شیرازی / از جلال الدین دوانی کازرونی ; به کوشش حسین مؤلم
BA49756333 کلیات عبید زاکانی / به اهتمام محمد جعفر محجوب
BA49761854 فهرست تاریخ روضت الصفا : فهرست اعلام و اماکن و کتب / با مقدمه محمد جواد مشکور
BA49800967 روضت الصفا / تألیف محمد بن خواندشاه بلخی, معروف به میر خواند ; تهذیب و تلخیص از عباس زریاب
BA49803659 روضت المزنبین و جنت المشتقین / تصنیف ابو نصر احمد جام نامقی, معروف به ژنده پیل, در سال 520 هجری قمری ; با مقابله, و تصحیح, و مقدمه, تحقیق و توضیح علی فاضل
BA49857556 شاه اسماعیل صفوی : اسناد و مکابتاب تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی / به اهتمام عبد الحسین نوائی
BA49878454 سلوک الملوک / نوشتۀ فضل الله بن روزبهان خنجی ; به تصحیح و با مقدمۀ محمد علی موحد
BA49880059 سلک السلوک / تألیف ضیاء الدین نخشبی ; با مقدمه و تصحیح و تعلیق و تحشیه غلامعلی آریا
BA49883807 صحاح العجم : نسخۀ غازان / باهتمام, غلامحسین بیگدلی
BA49885609 شیراز‌نامه / تألیف ابو العباس معین الدین احمد بن شهاب الدین ابی الخیر زرکوب شیرازی ; به کوشش اسماعیل واعظ جوادی
BA49888673 سفرنامه : تاریخ مفصل کردستان / تالیف شرف خان بدلیسی ; با مقدمه و تعلیقات و فهارس بقلم محمد عباسی
BA49909296 سمریه : در بیان اوصاف طبیعی و مزارات سمرقند / تألیف ابو طاهر خواجۀ سمرقندی ; بکوشش ایرج افشار
BA49913114 تبصرت العوام فی معرفت مقالات الانام / منسوب به سید مرتضى بن داعی حسنی رازی ; بتصحیح عباس اقبال
BA49929715 تذکرت الاولیاء / فرید الدین عطار نیشابوری ; بررسی, تصحیح متن, نوضیحات و فهارس از محمد استعلامی
BA49976715 تاریخ آل مظفر / تألیف, محمود کتبی ; به اهتمام و تحشیۀ عبد الحسین نوائی
BA50016006 تاریخ بیهقی / تصنیف ابو الفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر ; تصحیح علی اکبر فیاض ; تهیه فهرست‌ها و تنظیم تعلیقات و حواشی, به کوشش عبد الحسین احسانی
BA50017031 تاریخ گردیزی / تألیف, ابو سعید عبد الحی بن ضحاک بن محمود گردیزی ; به تصحیح و تحشیه و تعلیق, عبد الحی حبیبی
BA50031677 تاریخ گیلان و دیلمستان / تألیف سید ظهیر الدین بن سید نصیر الدین مرعشی ; با تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده
BA5003488X تاریخ گزیده / تألیف حمد الله بن ابی بکر بن احمد بن نصر مستوفی قزوینی ; با مقدمه با چندین نسخه بضمیمه فهارس و حواشی باهتمام عبد الحسین نوائی
BA50038858 تحریر نوین تاریخ جهانگشای عطا ملک جوینی : دورۀ مغول, خوارزمشاهیان, اسماعیلیه / از منصور ثروت
BA50086613 مشکاة
BA50086792 قرآن مجید به زبان انگلیسی / تلفظ با الفبای لاتین اکبر ایران‌پناه
BA50279774 Джамʿ-и мух〓тас〓ар : трактат о поэтике / Вах〓ӣд Табрӣзӣ ; критический текст, перевод и примечания А.Е. Бертельса
BA50527504 Javāher al-Akhbār : History of Safavid dynasty until 984 A.H. / Būdāq Qazvīnī ; edited by Mohammed Reza Nasiri, Koichi Haneda
BA5054333X جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو / تألیف شهاب الدین عبد الله خوافی حافظ ابرو ; تصحیح و تعلیق غلامرضا ورهرام
BA5056549X تاریخ سلسله زیاری / میترا مهرابادی
BA51278868 حلیۀ حلل یا رسالۀ کبیر / اثر نور الدین عبد الرحمن جامی ; باهتمام نجیب مایل هروی
BA51364234 تاریخ خاندان مرعشی مازندران / تالیف میر تیمور مرعشی ; به تصحیح منوچهر ستوده
BA51423209 تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا / تألیف احمد بن محمود المدعو بمعین الفقراء ; باهتمام احمد گلچین معانی
BA51462867 تاریخ سیستان : نوشته به نیمه‌ی قرن چنجم هجری / وارایش متن, جعفر مدرس صادقی
BA51463280 بازخوانی متون
BA51464476 تاریخ سیستان : تألیف در حدود 445-725 / بتصحیح ملک الشعراء بهار
BA51465785 تاریخ سلطانی : از شیخ صفی تا شاه صفی / حسین بن مرتضى حسینی استرابادی ; بکوشش احسان اشراقی
BA51479360 تاریخ طبرستان و رویان و مازندران / تالیف ظهیر الدین بن سید نصیر الدین مرعشی
BA51481103 تاریخ طبرستان و رویان و مازندران / ظهیر الدین مرعشی ; به اهتمام, برنهارد دارن ; مقدمه از یعقوب آژند
BA51484597 تحریر تاریخ وصاف / به قلم عبد المحمد آیتی
BA51485636 تاریخ الوزراء / از نجم الدین ابو الرجاء قمی ; به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه
BA51514541 تسلیت الاخوان / نوشتۀ عطا ملک جوینی ; به تصحیح و تحشیه عباس ماهیار
BA51516773 تحفت الاخوان فی خصائص الفتیان / تألیف کمال الدین عبد الرزاق کاشانی ; با مقدمه و تصحیح و تعلیق محمد دامادی
BA51518950 انس التائبین : متنی عرفانی و کهن به پارسی روان و شیوا / تصنیف احمد جام نامقی, مشهور به ژنده پیل ; با مقابله شش نسخه به تصحیح و توضیح علی فاضل
BA51520442 انتشارات انجمن استادان زبان وادبيات فارسى
BA51521015 ینبوع الاسرار فی نصائح الابرار / تألیف, کمال الدین حسین خوارزمی ; باهتمام مهدی درخشان
BA5153781X سیاست نامه / اثر ابو علی حسن بن علی خواجه نظام الملک ; از روی نسخۀ شفر چاپ پاریس 1891 میلادی, با حواشی و یادداشتها و اشارات و تصحیح محمد قزوینی ; با تصحیح مجدد و تعلیقات و مقدمه بکوشش مرتضى مدرسی
BA51539699 نقد النصوص, فی شرح نقش الفصوص / عبد الرحمن بن احمد جامی ; با مقدمه و تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک ; و پیشگفتار جلال الدین آشتیانی
BA51541588 نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاریخ وزراء / تألیف ناصر الدین منشی کرمانی ; بتصحیح و مقدمه و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی "محدث"
BA51542321 سلسله انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی
BA51543244 رشحات عین الحیات / تألیف فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی ; با مقدمه و تصحیحات و حواشی و تعلیقات علی اصغر معینیان
BA51575910 مجموعۀ سخن پارسی
BA51576414 سیاستنامه (سیر الملوک) : متن فارسی از قرن پنجم هجری / نوشتۀ ابو علی حسن بن علی, ملقب به نظام الملک طوسی ; به کوشش جعفر شعار
BA51581232 ربدة التواریخ : بخش فاطمیه و نزاریان ساخته 700 / جمال الدین ابو القاسم عبد الله بن علی بن محمد کاشانی ; به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه
BA5169750X سلامان و ابسال جامی : شرح و سنجش آن با روایتهای پور سینا و حنین بن اسحق و مقولاتی در تمثیل‌شناسی / نگارش محمد روشن
BA51700794 کتاب نزهت القلوب : المقالت الثالثه در صفت بلدان و ولایات و بقاء / تألیف حمد الله مستوفی قزوینی ; بسعی و اهتمام و تصحیح اقل العباد, گای لیسترانج
BA51705492 سیرت جلال الدین مینکبرنی / تصنیف شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی, ترجمۀ فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هججری ; به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات مجتبى مینوی
BA51707534 احسن التواریخ / تألیف حسن روملو ; به اهتمام عبد الحسین نوائی
BA51712170 کتاب احسن التواریخ / تالیف حسن روملو ; بسعی و تصحیح چارلس نارمن سیدن
BA51727495 اخلاق ناصری / نوشتۀ نصیر الدین طوسی ; بصحیح و توضیح مجتبى مینوی, علیرضا حیدری
BA51730015 بدائع الافکار فی صنائع الاشعار / کمال الدین حسین واعظ کاشفی سبزواری ; ویراسته و گزاردۀ میر جلال الدین کزازی
BA51744701 ذیل تاریخ گزیده / تألیف زین الدین بن حمد الله مستوفی قزوینی ; به کوشش ایرج افشار
BA51745588 دستور الوزاره / تألیف محمود بن محمد بن الحسین الاصفهانی ; تصحیح و تعلیق از رضا انزابی‌نژاد
BA5174622X بهارستان / تصنیف عبد الرحمن جامی ; به تصحیح, اسماعیل حاکمی
BA51746977 دستور الوزراء : شامل احوال وزرای اسلام تا انقراض تیموریان, 914 / تألیف غیاث الدین بن همام الدین معروف به خواندمیر ; با تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسی
BA51749308 مجموعۀ دیوان‌ها و دفتر‌ها
BA51749410 دیوان عصمت بخارائی / بکوشش احمد کرمی
BA51765778 دیوان هلالی جغتائی, با شاه و درویش, و صفات العاشقین او / بتصحیح و مقابله و مقدمه و فهرست از سعید نفیسی
BA51768732 چهار مقاله (متن کامل) از منشآت قرن ششم هجری / احمد بن علی نظامی عروضی سمرقندی ; به سعی و اهتمام و تصحیح محمد بن عبد الوهاب قزوینی
BA51821653 دیوان قدر تواآن سید نور الدین شاه نعمت الله ولی مهانی کرمان / با مقدمه, سعید نفیسی ; حواشی از م. درویش
BA51827376 دیوان ابو سعید ابو الخیر / خط فاتح عزت‌پور ; پیشگفتار رحیم چاوش اکبری ; بکوشش محمد عالمگیر تهرانی
BA51849109 اختیارات بدیعی / تألیف علی بن حسین انصاری شارازی ; قسمت مفردات, تصحیح و تحشیه محمد تقی میر
BA51886364 جامع التواریخ / فضل الله رشید الدین ; متن علمی و انتقادی فارسی بسعی و اهتمام عبد الکریم علی اوغلی علی‌زاده
BA51933180 انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران
BA51933329 سلسلۀ نشر تذکره‌ها
BA51933635 تذکرۀ روضة السلاطین / از فخری هروی ; بتصحیح و تحشیۀ ع. خیامپور
BA51954420 کلیات عبید زاکانی : شامل قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیات و عشاقنامه / بتصحیح و اهتمام عباس اقبال
BA51956834 وقفنامۀ ربع رشیدی : الوقفیة الرشیدیة بخط الواقف فی بیان شرائط امور الوقف و المصارف / اثر رشید الدین فضل الله بن ابی الخیر بن عالی الهمدانی, مشتهر به رشید الطبیب ; چاپ حروفی از روی نسخۀ اصل به کوشش مجتبى مینوی, ایرج افشار ; با همکاری عبد العلی کارنگ در تصحیح قسمت مربوط به آذربایجان
BA52058299 کتاب تاریخ جهانگشای / تألیف علاء الدین عطا ملک بن بهاء الدین محمد بن محمد الجوینی, در سنه 658 هجری ; بسعی و اهتمام و تصحیح اقل العباد محمد بن عبد الوهاب قزوینی
BA52060290 انتشارات دانشگاه ملی ایران
BA52060530 منشاء الانشاء / اثر قلم, نظام الدین عبد الواسع نظامی ; تألیف, ابو القاسم شهاب الدین احمد خوامی, متخلص به منشی ; بکوشش و اهتمام رکن الدین همایونفرخ
BA52157392 گزیده‌ی از مناجات خواجه عبد الله انصاری, بانضمام ترجی‌بند هاتف اصفهانی / بخط کیخسرو خروش
BA5216201X تاریخ عالم‌آرای عباسی / تألیف, اسکندر بیگ منشی ; به تصحیح, محمد اسماعیل رضوانی
BA5216252X تاریخ ایران : سلسلۀ نسب خاندان صفوی شرح پادشاهی سلاطین پیش از شاه عباس اول
BA5217291X تاریخ ایران در پادشاهی شاه عباس اول صفوی از سال اول تا سال سی‌ام جلوس
BA52173027 تاریخ ایران : سلسلۀ نسب خاندان صفوی شرح پادشاهی سلاطین پیش از شاه عباس اول
BA52179158 زندگانی میرزا تقیخان امیر کبیر / تألیف و نگارش, حسین مکی
BA52199064 بمناسبت پنجصد و بیست و پنجمین سال ولادت نظام الدین امیر شیر نوائی "فانی" / بکوشش محمد یعقوب واحدی جوزجانی
BA52242414 اسناد آستانۀ سر کار فیض آثار تقوای شعاری زبدت المتشرعین قطب العارفین خداوند مخدوم درویش تاج الدین حسن ولی : در قریۀ نیاک از بلوک لاریجان از شهرستان آمل / بکوشش محمد تقی دانش‌پژوه
BA52253396 جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان (نقطویان/ علی میر فطروس
BA52255019 فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ رضا رامپور
BA52257761 اخلاق محسنی / از تصنیفات حسین کاشفی سبزواری ; با مقدمه در شرح حال مؤلف از مرتضى مدرسی چهاردهی
BA52258866 زبدة التواریخ / تألیف محمد محسن مستوفی ; به کوشش بهروز گودرزی
BA52263888 بررسی روش اداری و آموزشی ربع رشیدی / تألیف محمد مهدی بروشکی
BA52308137 تاریخ
BA52308691 دین و دولت در ایران عهد مغول / شیرین بیانی (اسلامی ندوشن)
BA52326988 انتشارات دانشگاه پهلوی
BA52327539 قانونچه در طب / تألیف محمود بن محمد بن عمر چغمینی ; ترجمه و تحشیه, بوسیلۀ محمد تقی میر
BA52381079 زندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع آیت الله بروجردی : با تجدید نظر و اضافات / علی دوانی
BA52419943 نگاهی به وقف و آثار اقتصادی, اجتماعی آن / مصطفى سلیمی‌فر
BA52425367 کمال الدین بهزاد / قمر آریان
BA52443813 ظهور تیمور / تألیف عباس اقبال آشتیانی ; بکوشش میر هاشم محدث
BA52467232 حروفیه در تاریخ / یعقوب آژند
BA5253360X میراث اسلامی ایران / به کوشش رسول جعفریان
BA52607455 مهاجرات تاریخی ایرانیان به هند, قرن هشتم تا هیجدهم میلادی / تألیف فرهنگ ارشاد
BA52609621 خلد برین : ایران در روزگار صفویان / تألیف محمد یوسف ولاه اصفهانی ; کوشش میر هاشم محدث
BA52645818 مجموعۀ مقالات در بارۀ حافظ / گردآوری و تنظیم اکبر خداپرست
BA52928528 فرهنگ فارسی (متوسط) : شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات, ترکیبات خارجی, اعلام / تألیف محمد معین
BA53110893 دور از خانه / مهری یلفانی
BA53320502 انتشارات دانشگاه تبریز
BA53320885 تاریخ ادبیات عرب / تألیف اکبر بهروز
BA53380741 سیاست و اقتصاد عصر صفوی / اثر باستانی پاریزی (محمد ابراهیم)
BA53509837 شیعه‌گری و ترقی‌خواهی : نقش روحانیات در نهضت ملی ایران / مهدی قاسمی
BA53886886 آئین کشورداری در عهد وزارت رشید الدین فضل الله همدانی (متوفى 718 ه.) / تألیف, هاشم رجب‌زیده
BA5388738X خراسان بزرگ : بحثی پیرامون چند شهر از خراسان بزرگ / تألیف احمد رنجبر
BA53888327 کلیات سبک‌شناسی / سیروس شمیسا
BA53889002 زمین در فقه اسلامی / حسین مدرسی طباطبائی
BA53889589 مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهر‌نشینی در ایران / حسین سلطان‌زاده
BA53891332 شیعه در اسلام / محمد حسین طباطبائی
BA53891605 مجموعۀ آثار استاد علامه سید محمد حسین طباطبائی
BA53892754 تاریخ مختصر هرات در عصر تیموریان / تألیف عبد الحکیم طبیبی ; با مقدمه محمد سرور مولایی
BA53924056 دنبالۀ جستجو : در تصوف ایران / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA53928782 وجه تسمیه شهرها و روستاهای ایران / نگارش مهر الزمان (غزاله) نوبان
BA53930773 خاندان آیت الله بروجردی / نوشتۀ آیت الله بروجردی ; مقدمه و ترجمه و پاورقیها از علی دوانی
BA53932338 منابع تاریخ هنر
BA5393243X هنر عهد تیموریان و متفرعات آن : مشتمل بر سوابق و اواحق هنر در آسیای میانه و ممالک مجاور آن با مؤرفی 2645 اثر هنری و فهارس هنرمندان و نامهای آثار / نوشته و فراهم آورده عبد الحی حبیبی
BA5393472X جغرافیای تاریخی سلطانیه / تألیف, محمد علی مخلصی
BA53936882 رازهائی در دل تاریخ شاه اسماعیل : شاعر نبوده و دایوانی هم نداشته است / بقلم فیروز منصوری
BA53943345 فرخنده‌پیام : یادگارنامۀ استاد دکتر غلامحسین یوسفی
BA53964196 زندگانی شاه عباس اول / نصر الله فلسفی
BA5402463X كتاب جامع الاسرار و منبع الانوار, به انضمام رسالة نقد النقود فى معرفة الوجود / از تصنيفات سيد حيدر آملى ; با تصحيحات و دو مقدمه و فهرستهاى هنرى كربين و عثمان اسماعيل يحيى
BA54156801 روضه‌های ششم و هفتم از خلد برین : تاریخ تیموریان و ترکمانان / تألیف محمد یوسف ولاه اصفهانی قزوینی ; به کوشش میر هاشم محدث
BA5415824X تاریخ چین : از جامع التواریخ / خواجه ریشد الدین فضل الله ; ویرایش و پژوهش وانگ ای دان
BA54160015 مجمل التواریخ / تألیف ابو الحسن بن محمد امین گلستانه ; بسعی و اهتمام مدرس رضوی
BA54163556 تاریخ اصفهان : مجلد هنر و هنرمندان / تألیف جلال الدین همایی شیرازی اصفهانی ; به کوشش ماهدخت بانو همایی
BA54164286 تاریخچۀ کتابخانه‌های ایران و کتابخانه‌های عمومی / گردآورنده رکن الدین همایونفرخ
BA5439820X تعزیه در ایران / صادق همایونی
BA54756150 Biografie von Imam Khomeini
BA54927537 فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی / تألیف سید جعفر سجادی
BA55032076 اطلس خط : تحقیق در خطوط اسلامی / تألیف و تصنیف حبیب الله فضائلی
BA55033807 هنر گره‌سازی در معماری درودگری / تألیف و تحقیق, جواد شفائی
BA55037422 فهمانهای شاهنشاهان هخامنشی : که بزبان آریائی (پارسی باستان) نوشته شده / تألیف رلف نارمن شارپ
BA55184449 فرهنگ جهانگیری / تألیف میر جمال الدین حسین بن فخر الدین حسن انجو شیرازی ; ویراستۀ رحیم عفیفی
BA55193370 شاهنامه : متن کامل چهار کتاب اصلی و سه داستان الحاقی, با مقابله و تصحیح از روی مشهورترین نسخهها / حکیم ابو القاسم فردوسی
BA55196630 کتاب مستطاب وصاف الحضره / باهتمام محمد مهدی اصفهانی
BA55198465 فریدون : بر گزیده از شاهنامه فردوسی / زیر نظر, ابراهیم پور داود
BA55200013 داستان رستم و سهراب از شاهنامه / ابو القاسم فردوسی ; مقدمه و تصحیح و توضیح مجتبى مینوی
BA55217515 مجموعۀ معارف عمومی
BA55217741 معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانین / دونالد ن. ویلبر ; ترجمۀ عبد الله فریار
BA55226174 رباعیات حکیم عمر خیام : با ترجمه به زبانهای عربی, اردو, انگلیسی, فرانسه, آلمانی
BA55228555 انتشارات مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی
BA55229026 بامدی, طایفه‌ای از بختیاری / تحقیق از عزیز رخش خورشید, هوشنگ کشاورز, حسن علی گلشیری, مصطفى رحیمی ; با شرکت و زیر نظر پرویز ورجاوند
BA55236189 خزاین الفتوح : مشتمل بر احوال و کوائف عهد سلطان علاء الدین خلجی از سنه جلوس تا سنه 711 هجری / از امیر خسرو دهلوی ; به تصحیح و تنقید و تحشیه محمد وحید میرزا
BA55236291 شاهنامه / ابو القاسم فردوسی
BA55244584 گلستان / سعدی
BA55244992 تاریخ مغول / عباس اقبال
BA55270722 فقفنامۀ ربع رشیدی : الوقفیه الرشیدیه بخط الواقف فی بیان شرائط امور الوقف و المصارف / اثر رشید الدین فضل الله بن ابی الخیر بن علی الهمدانی, مشتهر به رشید الطبیب ; چاپ عکسی از روی نسخۀ اصل زیر نظر, مجتبى مینوی, ایرج افشار
BA55347758 روابط خارجی ایران / وزارت امور خارجه
BA55420767 جامع التواریخ / ریشد الدین ; بهمن کریمی
BA55426592 داستانهای عامیانۀ ایرانی / آنمری موثقی, ملیحه آشتیانی
BA55430567 امثال و حکم / تألیف علی اکبر دهخدا
BA5543369X عرفان ایران : مجموعۀ مقالات / گردآوری و تدوین سید مصطفى آزمایش
BA55437395 تاریخ الفی : تاریخ ایران و کشورهای همسایه در سال‌های 850-987 ه. / قاضی احمد تتوی, آسف خان قزوینی ; [به تصحیح و اهتمام] علی آل داود
BA55440731 اژدها در اساطیر / پژوهش و تحقیق از منصور رستگار فسایی
BA55442985 تنبور از دیرباز تا اکنون / تالیف سید خلیل علی‌نژاد
BA55448562 شرح فصوص الحکم محیی الدین بن عربی / نگاشته, تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی ; باهتمام نجیب مایل هروی
BA55449339 شناخت‌نامۀ صادق هدایت / گردآورنده, شهرام بهار لویان, فتح الله اسماعیل
BA55452355 شناخت‌نامۀ فروغ فرخ‌زاد / گردآورنده, شهناز مرادی کوچی
BA5545337X یاد محمد علی جمالزاده / به اهتمام علی دهباشی
BA55453824 موسیقی‌نامۀ وزیری : مجموعۀ مقاله‌ها, سخندانی‌ها و قلم‌اندازیهای پراکنده / از علی نقی وزیری ; گردآوری, تنظیم و حاشیه‌نویسی, علی رضا میر علی نقی
BA55454215 طرح تجدد
BA55454292 چنین گفت بودا / تهيه بوكيو دِندو كيوكای
BA55454984 سر‌گذشت موسیقی ایران / روح الله خالقی
BA55455466 فرهنگنامه موسیقی ایران / تألیف نصرت الله حدادی
BA55457814 یاد صادق چوبک / به کوشش علی دهباشی
BA55459183 دگرگونیهای آوایی و واژگان در زبان فارسی / تألیف جواد برومند سعید
BA55459809 انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
BA55462144 ترک الاطناب فی شرح الشهاب, یا, مختصر فصل الخطاب / ابو عبد الله محمد سلمان بعروف به قضاعی مغربی مصری ; ترجمۀ فارسی از ابو الحسن علی بن احمد معروف به ابن القضاعی ; به اهتمام محمد شروانی
BA55467556 اصفهان از دید سیاحان خارجی / فیروز اشراقی
BA55470696 عرفانیات : مجموعۀ مقالات عرفانی / تألیف علی رضا ذکاوتی قراگز‌لو
BA5547224X پژوهش در نام شهرهای ایران / پژوهش و نگارش ایرج افشار سیستانی
BA55474788 تمهیدات / تألیف ابو المعالی عبد الله بن محمد بن علی بن الحسن بن علی المیانجی الهمذانی, ملقب به عین القضات ; با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران
BA55476954 اخلاق عارفان : اخلاق متصوفه از خلال متون عرفانی از آغاز تا اوایل قرن هفتم / مهین پناهی
BA5547747X صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها : تاریخ تحلیلی پنج هزار سال ادبیات داستانی ایران / نادر ابراهیمی
BA55477640 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
BA55477913 درد عشق زلیخا : پژوهشی در قصۀ یوسف / جلال ستاری
BA55482979 عشق در مثنوی معنوی : همراه با پژوهشی در شعر فارسی / پژوهش و نگارش, سید احمد حسینی کازرونی
BA55483326 شهرنشینی در ایران / نوشتۀ فرخ حسامیان, گیتی اعتماد, محمد رضا حائری
BA55488228 انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام : تاریخ زندگی و نبردهای شاه اسماعیل صفوی و شاه سلیم عثمانی : وقایع سالهای 905-930 هجری / تألیف و ترجمۀ محمد عارف اسپناقچی پاشازاده ; به کوشش رسول حعفریان
BA55492881 خواندی‌های ادب فارسی / گردآوری, تنظیم و شرح, علی اصغر حلبی
BA55496907 آرامگاه در گسترۀ فرهنگ ایرانی / تألیف مهدی غروی
BA55498593 جغرافیای تاریخی ری, رگا / عباس قدیانی
BA55500491 به یاسا رسیدگان در عصر ایلخانی / معصومه معدن‌کن
BA55502894 یادنامۀ ابو الفضل بیهقی : مجموعۀ سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابو الفضل بیهقی, مشهد, 21 تا 25 شهریور‌ماه 1349
BA55503128 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
BA55504062 بنیاد نیشابور
BA55504084 فرهنگ واژه‌های اوستائی : بر پایۀ فرهنگ کانگا و نگرش به فرهنگهای دیگر / احسان بهرامی ; فریدون جنیدی
BA55528027 ارج‌نامۀ ایرج : به پاس نیم قرن سوابق درخشان فرهنگی و دانشگاهی ایرج افشار / به کوشش محسن باقرزاده
BA55530641 از صبا تا نیما : تاریخ 150 سال ادب فارسی / تألیف یحیى آرین‌پور
BA5553240X از نیما تا روزگار ما : تاریخ ادب فارسی معاصر : جلد 3 / تألیف یحیى آرین‌پور
BA55533038 مثنوی معنوی : چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی قونیه (موزۀ مولانا), تاریخ کتابت: 677 هجری قمری / جلال الدین محمد بلخی مشهور به رومی ; [مقدمۀ] نصر الله پورجوادی
BA55534788 ظفرنامه به انضمام شاهنامه : چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی مورخ 807 هجری در کتابخانۀ بریتانیا (Or. 2833) / حمد الله مستوفی ; ابو القاسم فردوسی
BA55632619 لغت نامه / تألیف علی اکبر دهخدا
BA55818490 مجموعۀ ادبیات خارجی
BA55818694 دمیان : سر گذشت جوانی امیل سینکلر / اثر هرمان هسه ; ترجمۀ خسرو رضائی
BA55821269 شب دو از دهم, یا, "هرچه بخواهی" : نمایشنامۀ خندهاور / اثر ویلیام شکسپیر ; ترجمۀ علاء الدین پازارگادی
BA55822432 مجموعۀ آثار فلسفی
BA55822512 زندۀ بیدار (حی بن یقظان) / اثر ابن طفیل ; ترجمۀ بدیع الزمان فروزانفر
BA55823832 فن الشعر / اثر ارسطو ; ترجمۀ عبد الحسین زرین‌کوب
BA55824518 رؤیا در شب نیمۀ تابستان / اثر ویلیام شکسپیر ; ترجمۀ مسعود فرزاد
BA55825281 پنج رساله : شجاعت, دوستی, ایئون, پروتاغوراس و مهمانی / اثر افلاطون ; ترجمۀ محمود صناعی
BA55977982 پرده‌هائی از شاهنامه
BA56056397 فرهنگ جهانگیری : بخش دوم / تألیف میر جمال الدین حسین انجو شیرازی ; ویراستار رحیم عفیفی
BA5648322X قرآن مجید
BA5654594X ظفرنامه خسروی / از مؤلفی ناشناخته ; به تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده
BA56615987 اسنادی از روابط ایران و هند : در دورۀ مظفر الدین شاه قاجار / بکوشش احمد جلالی فراهانی
BA56617042 انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
BA56617111 تاریخ و سفرنامه حزین / محمد علی حزین لاهیجی ; تحقیق و تصحیح علی دوانی
BA56625958 فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی / تألیف ابن یوسف شیرازی (ضیاء الدین حدائق) ; تهیه چاپ مجدد با اصلاح و تکمیل و تحقیق (واضافه ‌بخش 2 و 3) از عبد الحسین حائری
BA56637050 مکارم الاخلاق : شرح احوال و زندگانی امیر علی شیر نوائی / تألیف غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر ; مقدمه, تصحیح و تحقیق محمد اکبر عشیق
BA56643304 مجمل رشوند : شرح وقائع و گزارشهای تاریخی منطقۀ رودبار و الموت, نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای 1271-1276 ه. ق. / تألیف محمد علی خان رشوند
BA57053124 تارخنامۀ طبری / طبری, محمد بن جریر ; گردانيدۀ, منسوب به, بلعمی ; به تصحيح و تحشيۀ, محمد روشن
BA57056417 ترجمۀ تقویم التواریخ : سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 هجری قمری / مصطفى بن عبد الله چلبی معروف به حاجی خلیفه ; از مترجمی ناشناخته ; تصحیح میر هاشم مهدث
BA57285119 تذکرة الشعراء / تألیف سلطان محمد مطربی سمرقندی ; بکوشش اصغر جانفدا
BA57310464 شاه تهماسب اول / منوچهر پارسادوست
BA57313338 سفرنامه رضا قلی میرزا نوۀ فتحعلی شاه / بکوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار
BA57314669 سفر اروپاییان به ایران / تألیف ژان شیبانی ; ترجمۀ ضیاء الدین دهشیری
BA57315366 وزیران علوم و معارف و فرهنگ ایران / اقبال نغمائی
BA5731661X جواهر الاخبار : بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 ه.ق. / تألیف بوداق منشی قزوینی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات محسن بهرام‌نژاد
BA57317317 سعادت‌نامه یا روزنامۀ غزوات هندوستان در سالهای 800-801 هجری / تألیف غیاث الدین علی نزدی ; به کوشش ایرج افشار
BA57317951 زبور آل داود : شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه / تألیف سلطان هاشم میرزا ; با تصحیحات و تعلیقات عبد الحسین نوائی
BA57318681 ناسخ التواریخ : تاریخ قاجاریه / تألیف محمد تقی لسان الملک سپهر ; باهتمام جمشید کیانفر
BA57336639 ژینرال سمینو در خدمت ایران عصر قاجار و جنگ هرات, 1236-1266 هجری قمری / سعید میر محمد صادق
BA57337959 سفرنامه خسرو میرزا / بقلم میرزا مصطفى افشار بهاء الملوک . تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه / بقلم حاجی میرزا مسعود مصطفى انصاری ; بکوشش محمد گلبن
BA57339003 جهان‌نامه / از محمد بن نجیب بکران ; بکوشش محمد امین ریاحی
BA57339400 منتخب التواریخ
BA57340680 افضل التواریخ / میرزا غلامحسین خان افضل الملک ; به کوشش منصوره اتحادیه
BA57341650 شرف‌نامه : تاریخ مفصل کردستان / تألیف شرف خان بن شمس الدین بدلیسی ; باهتمام ولادیمیر ولیامینوف‌زرنوف
BA57430058 Dabistan / [edited by W. B. Bayley]
BA57660207 Ki az jam' por zūdtare? / by Nīkzād Nojūmī
BA58218208 اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة : متنی از قرن ششم هجری / به نگارش محمد بن علی الظهیری الکاتب السمرقندی ; به تصحیح و اهتمام جعفر شعار
BA58260430 متون تاریخی : به انتخاب و مؤرفی و توضیح / مؤلف, اسماعیل حاکمی
BA58261863 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
BA58261910 حکومت ترکمانهای قراقیونلو و آق‌قیونلو در ایران / اسماعیل حسنزاده
BA58267983 معجم الالفاظ الفارسية المعربة / تأليف ادي شير
BA58566962 سلسلۀ مصادر تاريخ الاسلام
BA58837946 اندیشه‌های علمی فارابی در بارۀ موسیقی : مجموعۀ سخنرانیهای مهدی برکشلی / پژوهشگاه موسیقی‌شناسی ایران
BA58840215 مختصر نافع : ترجمه‌ی فارسی از قرن هفتم / تألیف محقق حلی ; بکوشش محمد تقی دانش‌پژوه
BA58842684 ترجمه و متن امالی / شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی ; مترجم حسین استاد ولی
BA5884387X دیوان اشعار : ضمیمۀ مشتمل است بر روشنائی‌نامه, سعادتنامه, قصائد و مقطعات / ابو معین حمید الدین ناصر بن خسرو قبادیانی ; مقدمه و شرح حال ناصر خسرو بقلم تقی‌زاده ; باهتمام و تصحیح مجتبى مینوی ; تعلیقات بقلم علی اکبر دهخدا
BA58853862 حقایق دانستنی در باره خلع ید و ملی شدن صنعت نفت ایران : تاریخ--سیاسی--اقتصادی--اجتماعی-اخلاقی / ابراهیم همایونفر
BA58921940 احیای تراث شیعی
BA59257613 مقالات تاریخی / به کوشش, رسول جعفریان
BA59265360 دار الضربهای ایران در دورۀ اسلامی / تألیف, عبد الله عقیلی
BA59266148 انتشارات دانشگاه یزد
BA59266159 تذکرۀ نصرآبادی / تألیف, محمد طاهر نصرابادی ; به کوشش, احمد مدقق یزدی
BA59267162 ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم (1038-1071 ه.ق.) / محمد یوسف ولاه قزوینی اصفهانی ; تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات محمد رضا نصیری
BA59268143 بازخوانی سفرنامۀ ناصر خسرو / ناصر خسرو ; بکوشش, گیتی شکری, معصومه طوفانپور
BA59268700 میراث ماوراء النهر
BA59336323 عالم‌آرای نادری جلد / تألیف, محمد کاظم مروی
BA59337213 دو قرن سکوت : سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حملۀ عرب تا ظهور دولت طاهریان / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA59339194 جهانگشای نادری / تألیف, مرزا مهدی خان استرآبادی ; باهتمام, عبد الله انوار
BA59345120 سمک عیار / تألیف فرامرز بن خداداد بن عبد الله الکاتب الارجانی ; با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری
BA59345390 سمک عیار / تألیف فرامرز بن خداداد بن عبد الله الکاتب الارجانی ; با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری
BA59347090 شناسائی منابع و مآخذ تاریخ ایران / تألیف عزیز الله بیات
BA59348592 متون عرفانی و فلسفی
BA59348650 گشایش و رهایش / تألیف, ناصر خسرو مروزی قبادیانی ; با تصحیح و مقدمۀ, سعید نفیسی
BA59357072 کتاب خوان الاخوان / تصنیف, حمید الدین ابو معین ناصر بن خسرو بن الحارث القبادیانی البلخی المروزی ; با مقدمه, حواشی و تراجم اعلام بخامۀ ع قویم
BA59358177 انتشارات دانشگاه تهران
BA59358202 مجمل التواریخ / تألیف ابو الحسن بن محمد امین گلستانه ; بسعی و اهتمام مدرس رضوی
BA59359737 تحریر نوین تاریخ جهانگشای عطا ملک جوینی : دورۀ مغول, خوارزمشاهیان, اسماعیلیه / از منصور ثروت
BA59384949 النفط والسيطرة / ابو الحسن بني صدر ; ترجمه عن الفارسية فاضل رسول
BA59397033 ترجمۀ تاریخ طبری : عکس نسخۀ محفوظ در آستان قدس / به انشای, ابو علی محمد بلعمی
BA59405801 Kitab-e Jami al-Hikmatayn
BA59406087 در خدمت و خیانت روشنفکران / نوشتۀ جلال آل احمد
BA59407137 تاریخ‌نگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ / تألیف, جهانبخش ثواقب
BA59408173 ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی / منصور صفت‌گل
BA59410696 مثنوی معنوی / [جلال الدین رومی]
BA59411145 تاریخ جهان‌آرا / مؤلف, قاضی احمد غفاری قزوینی ; بهمت و سعی, مجتبى مینوی
BA59412396 روضة الصفویه / تألیف, میرزا بیگ جنابدی ; به کوشش, غلامرضا طباطبایی مجد
BA59414369 مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران
BA5941437X بذکرۀ حدیقۀ امان اللهی / تألیف میرزا عبد الله سنندجی ; بتصحیح و تحشیۀ ع. خیامپور
BA59415361 تاریخ عالم‌آرای عباسی / تألیف, اسکندر بیک ترکمان ; بصحیح و مقابله, شاه‌رودی
BA5941755X تاریخ سامانیان / تألیف, جواد هروی
BA59428272 تاریخ ایلچی نظام شاه / تالیف, خورشاه بن قباد الحسینی ; تصحیح و تحشیه توضیح اضافات, محمد رضا نصیری, کوئیچی هانه‌دا
BA59430638 ترجمۀ آثار البلاد و اخبار العباد / اثر, محمد مراد بن عبد الرحمن ; تصحیح, محمد شاهمرادی
BA59431812 میراث ماوراء النهر
BA59431845 تذکرۀ مقیم‌خانی / تألیف, محمد یوسف منشی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق, فرشته صرافان
BA59434162 فردوس در تاریخ شوشتر و برخی از مشاهیر آن / تألیف, علاء الملک حسینی شوشتری مرعشی ; مقدمه و تصحیح و تعلیق, میر جلال الدین حسینی ارموی (محدث)
BA59436485 فتوحات فریدونیه / تألیف, محمد طاهر بسطامی ; مقدمه و تصحیح, سعید میر محمد صادق, محمد نادر نصیری مقدم
BA59437273 وجه دین / ابو معین حمید الدین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی
BA59438582 سفر‌نامۀ ناصر خسرو / نوشتۀ حکیم ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی ; به کوشش نادر وزین‌پور
BA59457667 کتاب گلستان / شیخ مصلح الدین سعدی
BA59583617 مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار / سهیلا صارمی
BA59651273 سياست نامه / اثر ابو على حسن بن على خواجه نظام الملك ; از روى نسخه شفر چاپ پاريس 1891 ميلادى, با حواشى ويادداشتها واشارات وتصحيح محمد قزوينى ; با تصحيح مجدد وتعليقات ومقدمه بكوشش مرتضى مدرسى چهاردهى
BA59659322 سفر‌نامه / ابو معین حمید الدین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی ; با حواشی و تعلیقات و فهارس اعلام و شرح لغات بکوشش محمد دبیر‌سیاقی
BA59660773 تاریخ ایران بعد از اسلام / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA59691198 کرد : و پیوستگی نژادی و تاریخی او / تألیف رشید یاسمی
BA59691540 تاریخ آل مظفر / تألیف, محمود کتبی ; باهتمام و تحشیه عبد الحسین نوائی
BA59693706 اخلاق ناصری : با حواشی و تعلیقات / تألیف نصیر الدین طوسی ; [تصحیح و حواشی از ادیب تهرانی]
BA59702909 تاریخ زبان فارسی / به قلم پرویز ناتل خانلری
BA59703082 تاریخ زبان فارسی / به قلم پرویز ناتل خانلری
BA59705248 داراب‌نامه / کزارش و تألیف محمد بن شیخ احمد بن مولانا علی بن حاجی محمد المشهور به بیغمی ; با مقدمه و تصحیح و تعلیقات ذبیح الله صفا
BA59714806 تاريخ گيلان : در وقايع سالهاى 923-1038 هجرى قمرى
BA59736219 اوراد فتحيه : نسخۀ متبركۀ وظائف با شرائف فاتح فتوحات جنانى / مولفۀ امير كبير سيد على همدانى ; مستنده باسناد صحيحه مجتمعه عمدة الكالمين شاه معين الدين احمد با ترجمه فارسى تحت لفظى مع دعاى رقاب با ترجمه هم
BA59740952 شوکت عرب / من کلام غلام محمد خان خطک
BA59753546 كتاب الاصلاح / تصنيف ابی حاتم احمد ابن حمدان الرازی ; به اهتمام حسن مینوچهر, مهدی محقق ; مقدمۀ انگلیسی شین نوموتو ; ترجمۀ فارسی جلال الدین مجتبوی
BA59759586 مخزن اسرار : اولين كتاب از خمسه شيخ نظامى گنجوى / باهتمام كیسرى داس سيٹه
BA59787173 نشریۀ ستاد بزرگ ارتشتاران کمیتۀ تاریخ
BA59787286 یکصد و پنجاه سند تاریخی : از جلایریان تا پهلوی / بکوشش جهانگیر قائم‌مقامی
BA59802641 حماسه‌سرایی در ایران : از قدیمترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری, تحقیق در کیفیت تکوین و تدوین روایات ملی و نظم آنها بلهجات اوستایی و پهلوی و دری, حماسه‌های ملی و تاریخی و دینی, بنیاد داستانهای ملی / تألیف, ذبیح الله صفا
BA5980386X نوروزنامه / منسوب به عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری ; از روی نسخه برلین, چاپ عکسی مسکو 1962, به کوشش علی حصوری
BA5980505X کتاب جوانان
BA59805140 حسن صباح / کریم کشاورز
BA5982192X یادگارنامۀ حبیب یغمائی : به پاس پنجاه سال نگاهبانی از ادب فارسی و به مناسبت سی‌امین سال انتشار مجله یغما / زیر نظر غلامحسین یوسفی, محمد ابراهیم باستانی پاریزی, ایرج افشار
BA59822988 راهنمای دانشگاه تهران
BA59824076 جمهور / اثر افلاطون ; ترجمۀ فؤاد روحانی
BA5982729X تاریخ فرهنگ ایران : از آغاز تا زمان حاضر / تألیف عیسى صدیق
BA59834535 نفیس مخمسات / [کمال الدین]
BA59836905 تاریخ آل مظفر / تألیف, حسینقلی ستوده
BA59838387 نظامهای بهره‌برداری از زمین در ایران (از ساسانیان تا سلجوقیان) / خسرو خسروی
BA59859161 مجموعۀ تاریخ ایران
BA59859332 نهضت سربداران خراسان / ای. پ. پطروشفسکی ; ترجمۀ کریم کشاورز
BA59862188 بوچان / سوسکی ناتسومه ; ترجمۀ هاشم رجب‌زاده ; [برگردان اومه‌جی ساساکی]
BA59869562 عقاید و رسوم عامۀ مردم خراسان : به انضمام پاره اشعار و لغات و امثال و افسانه‌ها و فال‌ها و دعا‌ها و معما‌ها / تألیف ابراهیم شکورزاده
BA59887779 تاریخ و جغرافیای طالقان : و سازمان اداری و اجتماعی حکومتهای محلی شمال ایران / محمد تقی میر ابو القاسمی
BA59888738 بازی با الفبا / بقلم عباس یمینی شریف
BA59890332 سرزمین قزوین : سابقۀ تاریخی و آثار باستانی و بناهای تاریخی سرزمین قزوین / بررسی و نوشتۀ پرویز ورجاوند
BA59892633 مقدمه‌یی بر شناخت اسناد تاریخی / تألیف, جهانگیر قائم‌مقامی
BA59894184 ناموارۀ دکتور محمود افشار / بکوشش ایرج افشار ; با همکاری کریم اصفهانیان
BA59907490 کتاب نصیحت‌نامه, معروف به قابوس‌نامه / تألیف عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار ; با تصحیح و مقدمه و حواشی, امین عبد المجید بدوی
BA59909394 تفسیر قرآن مجید : نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج / به تصحیح جلال متینی
BA59917290 عمر دو باره
BA59918464 داستانها و قصه‌ها / مجتبى مینوی
BA59929085 جوامع الحکایات و لوامع الروایات / سدید الدین محمد عوفی ; به مقابله و تصحیح و تعلیق, مظاهم مسفا
BA59929813 مجموعۀ مذهب و اخلاق
BA59930051 منتخب مکالمات / اثر کنفوسیوس ; ترجمه و تنظیم حسین کاظم‌زاده ایرانشهر
BA59936284 تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری / تألیف, محمد جواد مشکور
BA59952826 ترجمه و شرح نهج البلاغه / سید محمود طالقانی
BA5995367X رباعیات / خواجه شهاب الدین عبد الله بیانی ملقب به مروارید ; گردآورنده سید علی رضا مجتهدزاده
BA59955143 همیشه بهار یا تحفۀ ناجیان شامل مدایح و مراثی ائمۀ اطهار علیهم السلام / گردآورنده خدمتگزار دربار حسینی, حاج حسن ناجیان
BA59956190 کلیات کتاب خزائن الشهداء / حاج شیخ نصر الله . منتخب المصائب حضرت امام حسین علیه السلام و یاران او / گردآورنده محمد غلامی
BA59956496 نغمه‌های روحانی / شیخ محمد رشید روحانی ; زیر نظر سید عبد الحسین رضائی
BA59956940 آثار الحق / گفتارهائی از نور علی الهی ; گردآورنده بهرام الهی
BA59956962 درس‌های تاریخ ادیان : درس‌های 1-2 / علی شریعتی
BA59959144 فصلی از خلاصت الاخبار / تألیف خواندمیر ; با مقدمه و حواشی و تعلیقات گویا اعتمادی
BA59959960 فهرست کتابهای رازی و نام‌های بیرونی / از ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی . و المشاطت لرسالت الفهرست / از ابو اسحق ابراهیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی ; تصحیح و ترجمه و تعلیق مهدی محقق
BA59961044 تنسوخ‌نامۀ ایلخانی / تألیف محمد بن محمد بن حسن طوسی (خواجه نصیر الدین) ; با مقدمه و تعلیقات مدرس رضوی
BA59962943 پیام 2 حاوی کلیه پیامها و سخنرانیهای امام خمینی در شش ماهه دوم - 1359 / مسعود نوری
BA5996347X ندای حق : مجموعه‌ای از پیام‌ها, مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی از تاریخ 17 مهر ماه 1357 تا 30 آبان 1357 در پاریس
BA59964086 سر الصلات یا صلات العارفین و معراج السالکین / امام خمینی ; مقدمت و ترجمۀ آیات و روایات و تصحیح سید احمد فهری
BA59964665 دائرة المعارف بزرگ اسلامی / زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی
BA59965497 رسالت نوین : تحریر / امام خمینی ; عبد الکریم بی آزار شیرازی
BA59965985 سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت امام خمینی / به روایت جمعی از فضلاء
BA59966354 تفسیر امام خمینی از سوره حمد / [امام خمینی]
BA59966456 انقلاب فرهنگی از دیدگاه امام خمینی / امام خمینی
BA59966762 سخنان امام خمینی بمناسبت روز قدس
BA59967153 مبارزه با نفس یا جهاد اکبر / [امام خمینی]
BA59967787 شرح رسالة المشاعر ملا صدرا / تألیف ملا محمد جعفر لاهیجی ; با تعلیق و تصحیح و مقدمۀ سید جلال الدین آشتیانی
BA59968145 سرمایۀ ایمان در اصول اعتقادات / تألیف ملا عبد الرزاق لاهیجی ; به تصحیح صادق لاریجانی آملی
BA59968724 کتاب القبسات / محمد بن محمد یدعى باقر الداماد الحسینی میر داماد ; باهتمام مهدی محقق, [با مقدمه انگلیسی ت. ایزوتسو]
BA59971853 شرح غرر الفرائد معروف به شرح منظومۀ حکمت / ملا هادی سبزواری ; باهتمام مهدی محقق و توشیهیکو ایزوتسو
BA59972007 شرح حال و آراء فلسفی ملا صدرا / نگارش جلال الدین آشتیانی
BA59972186 تأثیر و مبادی آن یا کلیات فلسفه طبیعی صدر الدین شیرازی ملا صدرا / نگارش عبد المحسن مشکات الدینی
BA59972517 رسالت الحشر / از صدر المتألهین شیرازی (ملا صدرا) ; ترجمه و تصحیح محمد خواجوی
BA59972583 ترجمه و متن رسالت حدوث العالم یا کتاب آفرینش جهان / از صدر المتألهین شیرازی (ملا صدرا) ; ترجمه و تصحیح محمد خواجوی
BA5997270X مجموعۀ آشنائی با فلسفه اسلامی
BA59972721 مجموعۀ رسائل فلسفی صدر المتألهین / تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی
BA59978910 علم الحدیث / کاظم مدیر شانه‌چی
BA59979414 منتخب المصائب حضرت امام حسین علیه السلام و یاران او / گردآورنده محمد غلامی
BA59980071 منتخب المصائب حضرت امام حسین علیه السلام و یاران او یا نغمه‌های جانسوز بلبلان گلشن توحید / گردآورنده محمد غلامی
BA59980581 گلشن شهداء : گلچین از بهترین اشعار در مصائب و شرح حال چهاردهم نور پاک / سید صدر الدین میرزائی
BA59980887 انتشارات دین و دانش قم
BA59981008 مرد ما‌فوق انسان, سید الشهداء علیه السلام / سید علی اکبر قرشی
BA59981562 ناسخ التواریخ در احوالات حضرت سید الشهداء علیه السلام / لسان الملک میرزا محمد تقی سپهر
BA59982598 حقوق مدنی زوجین در زمان زنا‌شوئی دائم از نظر قرآن / محمد باقر محقق
BA59983069 نظام حقوق زن در اسلام / مرتضى مطهری
BA5998315X مقالات و بررسیها : نشریۀ گروه تحقیقاتی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی / دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی
BA5998323X نبوت : برانگیختگی انبیاء / دفتر بررسی و هماهنگی فعالیت‌های اسلامی
BA59983262 سلسله مطالعات ایدئولوژی - سیاسی
BA59983309 امامت / دفتر بررسی و هماهنگی فعالیت‌های اسلامی
BA59983375 درسی از سوره انفال / سازمان مجاهدین خلق ایران
BA59983400 درسی از سوره محمد / سازمان مجاهدین خلق ایران
BA59983488 حزب جمهوری اسلامی
BA59983502 Siyarī dar zindagī-i Imām Ṣādiq / sukhanrānī-i Sayyid ʿAlī Khāmanahʹī
BA59987037 منابع اسلامی
BA59987117 معرفی برگزیده‌ای از آثار اسلامی و نکاتی چند در تحقیق و مطالعات اسلامی / زیر نظر شورای نویسندگان
BA59987456 شهادت‌نامه در بارۀ شهید مظلوم آیت الله بهشتی / مسیح مهاجری
BA59988302 اخلاق در اسلام / [واحد مطالعات و  تحقیقات فرهنگی و تاریخی]
BA59988878 نشریۀ دانشکدۀ علوم معقول و منقول مشهد
BA59989429 نزهت الکرام و بستان العوام (در امامت و ولایت از قرن 6 و 7 هجری) / جمال الدین المرتضى, محمد بن حسین بن حسن رازی ; باهتمام محمد شیروانی
BA59989655 مغز متفکر جهان شیعه, امام جعفر صادق / از مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ ; ترجمه و اقتباس, ذبیح الله منصوری
BA59990304 شیعه در اسلام / سید محمد حسین طباطبائی, با مقدمۀ سید حسین نصر
BA59990519 دورۀ علوم و معارف اسلام
BA5999052X معاد‌شناسی / آیت الله سید حسین حسینی طهرانی
BA59990610 تاریخ‌شناسی : نقدی بر تاریخ و تاریخ‌نگاری / بقلم مجید نکتائی
BA59990993 امام‌شناسی : بحث‌های تفسیری, فلسفی, روائی, تاریخی, اجتماعی در بارۀ امامت و ولایت بطور کلی و در بارۀ امامت و ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و ائمۀ معصومین سلام الله علیهم اجمعین, بالخصوص درس‌های استدلالی علمی متخذ از قرآن کریم و روایات وارده از خاصه و عامه و ابحاث حلی و نقدی پیرامون ولایت / آیت الله سید حسین حسینی طهرانی
BA59991249 نور الملکوت قرآن از قسمت انوار الملکوت / آیت الله سید حسین حسینی طهرانی
BA59991431 معرفت‌شناسی دینی / محمد فنایی اشکوری
BA59991533 حکمت سعدی / کیخسرو هخامنشی
BA59991679 انتشارات دانشگاه اصفهان
BA59991850 فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی / امیر قلی امینی
BA59992423 دائرة الفرائد در فرهنگ قرآن, بضمیمۀ اسماء و صفات خداوند, در قرآن / محمد باقر محقق
BA5999370X دورۀ علوم و معارف اسلام
BA59993812 مهر تابان : یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه عالم ربانی علامه سید محمد حسین طباطبائی تبریزی / آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی
BA59994305 پانزده گفتار در بارۀ مجتبى مینوی / به کوشش ایرج افشار
BA59994688 نشریۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی مشهد
BA5999508X ترجمۀ یک جزو از قرآن بزبانهای فارسی و انگلیسی / آربری, جواد سلماسی‌زاده
BA59995523 مفسران نامدار قرآن / عبد الرحمن عقیقی بخشایشی
BA59995964 روش برداشت از قرآن / آیت الله بهشتی
BA59996253 افسانه‌های کهن / صبحی ; تصویرها از لیلى تقی‌پور
BA59996399 فلسفه و قرآن / عباس مخبر دزفولی
BA59997278 تفسیر کبیر : منهاج الصادقین فی الزام المخالفین / ملا فتح الله کاشانی ; با مقدمه و پاورقی حاج میرزا ابو الحسن شعرائی, علی اکبر غفاری
BA5999788X تفسیر روح الجنان و روح الجنان / تصنیف جمال الدین شیخ ابو الفتوح رازی ; تصحیح و حواشی بقلم حاج میرزا ابو الحسن شعرانی, بتصحیح علی اکبر غفاری
BA59998204 خیانت در گزارش تاریخ : پاسخی به کتاب بیست و سه سال / مصطفى حسینی طباطبائی
BA59998394 پرتوی از قرآن / آیت الله سید محمود طالقانی
BA60005833 تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک الارض و الانبیاء) / از حمزه بن حسن اصفهانی ; ترجمه جعفر شعار
BA60026888 تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان / تألیف تئودور نولدکه ; ترجمۀ عباس زریاب
BA60027519 منتهى الآمال در احوالات نبی و الآل / حاج شیخ عباس قمی
BA60028409 شرح مقدمۀ قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیی الدین عربی / تألیف سید جلال الدین آشتیانی ; با مقدمۀ فرانسوی و انگلیسی هنری کربین و سید حسین نصر
BA60028985 تذکرة الاولیاء / شیخ ابی حامد محمد بن ابی بکر ابراهیم فرید الدین عطار نیشابوری ; با مقدمۀ میرزا محمد خان قزوینی
BA60030320 بنیاد علوم اسلامی
BA60030433 مصایب حلاج, عارف شهید قرن چهارم هجری / لوئی ماسینیون ; ترجمۀ سید ضیاء الدین دهشیری
BA60031367 کشف المحجوب / لابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی ; از روی متن تصحیح شده والنتین ژوکوفسکی, محمد عباس
BA60032304 مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه / تألیف عز الدین محمود بن علی کاشانی ; با تصحیح و مقدمه و تعلیقات جلال الدین همائی
BA60033067 ترجمه و متن کتاب الفکوک یا کلید اسرار فصوص الحکم / از ابو المعالی محمد بن اسحق صدر الدین قونوی ; مقدمه و تصحیح و ترجمۀ محمد  خواجوی
BA60033216 عقل سرخ / شیخ شهاب الدین سهروردی
BA60034106 گلزار جاویدان : گلچین زاهدی, اثری از 222 گویندۀ فارسی‌زبان شامل مدایح, مراثی, قصائد, غزلیات, پندیات و رباعیات / گردآورندۀ فرامرز زاهدی
BA6003600X آثار و ابنیۀ تاریخی شهرستان تبریز
BA60038468 فرقۀ اسماعیلیه / ماشال گ. س. هاجسن ; ترجمه و مقدمه و حواشى از فريدون بدره‌اى
BA60056437 سلطانیه / گردآورنده علی هشترودی
BA60057699 تاریخ رویان / تألیف اولیاء الله آملی ; به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده
BA60064129 تاریخ ادبیات ایران : برای دبیرستانها / تألیف رضازاده شفق
BA6008998X سیار محمدی : مع ترجمه المعروف به "تحفه‌ی احمدی" / مصنفه شاه محمد علی سامانی ; مترجمه سید نذیر احمد قادری
BA60122575 ذکر جمیل سعدی : مجموعۀ مقالات و اشعار بمناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد شیخ اجل سعدی
BA60122950 عرفان اسلامی و عرفان التقاطی / نگارش داود الهامی
BA60123465 کلیات شیخ سعدی از روی نسخه‌ای که جناب آقای محمد علی فروغی تصحیح فرموده‌اند / شیخ سعدی
BA60124093 سیر بی سلوک : مباحثی در زمینۀ دین, فلسفه, زبان, نقد و نشر / نوشتۀ بهاء الدین خرمشاهی
BA60124399 اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید / تألیف محمد بن المنور بن ابی سعید بن ابی طاهر بن ابی سعید بن ابی الخیر . بانضمام رسالۀ حورائیه / تألیف عبید الله بن محمود شاشی معروف بخواجۀ احرار
BA60124901 کشکول / بهاء الدین محمد عاملی (شیخ بهائی) ; ترجمه‌ی بهمن رازانی
BA60125143 نامه لیلى و مجنون / حکیم نظامی گنجه‌ای ; وحید دستگردی
BA60125405 دیوان افضل الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شیروانی / به کوشش ضیاء الدین سجادی
BA60126372 تاریخ کامل ایران : از تأسیس سلسلۀ ماد تا عصر حاضر / تألیف عبد الله رازی
BA60126394 مولانا, ارغنون شمس / نگارش عطاء الله تدین
BA60127750 مقامات ژنده پیل (احمد جام) / خواجه سدید الدین محمد غزنوی ; با مقدمه و توضیحات و فهارس بکوشش حشمت الله مؤید سنندجی
BA60128094 منطق الطیر / تصنیف شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ; بتصحیح و مقدمه و تعلیقات و حواشی محمد جواد مشکور
BA60130427 مناقب اوحد الدین حامد بن ابی الفخر کرمانی / با تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزانفر
BA60130700 حلاج / علی میرفطروس
BA60130879 مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز / تألیف شیخ محمد لاهیجی ; با مقدمۀ کامل بقلم کیوان سمیعی
BA60131000 دیوان بابا طاهر عریان / بکوشش سعید سلطانی یکتا ; بخط مجید فدائی‌منش
BA60131190 منتخب اشعار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری / به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی
BA60131452 دیوان سلطان ولد بهاء الدین محمد بلخی پسر مولانا جلال الدین بلخی رومی صاحب مثنوی, شامل غزلیات, قصائد, قطعات, ترکیبات, اشعار ترکی, اشعار عربی, مسمط, رباعیات / با مقدمه سعید نفیسی
BA60131656 کلیات شیخ فخر الدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی / با مقدمه و تصحیح و مقابلۀ هجده نسخه و فهرست بکوشش سعید نفیسی
BA6013169X از میراث ادب فارسی
BA60131725 از نی‌نامه : گزیدۀ مثنوی معنوی / انتخابات و توضیح عبد الحسین زرین‌کوب, قمر آریان
BA60131860 چنگ مثنوی : منتخباتی از شش دفتر مثنوی مولانا جلال الدین محمد / با مقدمه و توضیحاتی به قلم اسد الله مبشری
BA6015005X عمو نوروز / صبحی
BA60151937 حماسه‌سرایی در ایران : از قدیمترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری, تحقیق در کیفیت تکوین و تدوین روایات ملی و نظم آنها بلهجات اوستایی و پهلوی و دری, حماسه‌های ملی و تاریخی و دینی, بنیاد داستانهای ملی / تألیف, ذبیح الله صفا
BA60162933 تاریخ قرآن / تألیف محمود رامیار
BA60201842 کتاب کیمیای سعادت / زین الدین ابو حامد محمد غزالی طوسی
BA60208943 یادداشتهای بازپرس / لو شینین
BA60210366 داستانهای شاهنامه / نگارش احسان یارشاطر
BA60212667 سفرنامۀ آمبروسیو کنتارینی / ترجمۀ قدرت الله روشنی
BA60216216 صد کتاب از صد نویسندۀ بزرگ دنیا
BA60216293 همسفر من / ماکسیم گورکی ; ترجمه دریا
BA60217434 کتاب‌شناسی تاریخ جدید و معاصر : فهرست منتخبی از مأخذ و منابع چاپی تاریخی برای مراجعۀ دانشجویان دانشگاه / گردآورنده, حافظ فرمانفرمائیان
BA60217580 انتشارات کتابخانۀ طهوری
BA60236891 سناریو
BA60237045 فردوسی و امیر ابو علی سیمجور / اثر س. علی آذری
BA60237839 نشرۀ مرکز بررسی و معرفی فرهنک ایران
BA60238026 راهنامی تحقیقات ایرانی / گردآوری, ایرج افشار
BA60239186 مجموعۀ کتابشناسیها و مدارک فرهنگی
BA60239299 مجموعۀ گزارشها و سفرنامه‌های آسیائی
BA60239404 خطای‌نامه : شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی, معاصر شاه اسماعیل صفوی در چین / به کوشش ایرج افشار
BA60245655 آینۀ قصص و حکم مثنوی مولوی معنوی : موسوم به مرآت المثنوی / از تلمذ حسین
BA6024616X در گلستان خیال حافظ, تحلیل تشبیهات و استعارات اشعار خواجه, همراه مقدمه‌ای مفصل در بارۀ نقد ادبی / نگارش خسرو فرشیدورد
BA60247129 فلسفۀ اشراق به زبان فارسی : حیات النفوس / نگارش اسماعیل بن محمد رازی ; بکوشش محمد تقی دانش‌پژوه
BA60248063 کلیات دیوان شمس تبریزی / اثر مولانا جلال الدین محمد مولوی ; مقدمه و شرح لغات و اصطلاحات از بامداد جویباری
BA60248493 دیوان کامل شمس تبریوی / مولانا جلال الدین محمد بن شیخ بهاء الدین محمد بن حسین بلخی مشهور به مولوی ; مقدمه و شرح حال بدیع الزمان فروزانفر , جلال الدین همائی ; حواشی و تعلیقات م. درویش ; فهرست‌ها حسن عمید
BA60249044 صفوت الصفا : در ترجمۀ احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی / ابن بزاز اردبیلی ; مقدمه و تصحیح غلامرضا طباطبائی مجد
BA60249408 مشکاة الانوار / تألیف ابو حامد غزالی ; ترجمۀ صادق آیینه‌وند
BA60249587 منتخب اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید / [محمد بن منور] ; انتخاب احمد بهمن‌یار
BA60249882 دیوان ملا محمد شیرین ملقب به شیخ شمس الدین مغربی / شیخ شمس الدین مغربی
BA60250101 اقبال‌نامه : بیاد محمد اقبال شاعر ملی پارسی‌گوی پاکستان : ضمیمۀ مجله دانش / بقلم چند نویسنده و گویندۀ معاصر
BA60250542 الهیات / تألیف محمد حسین فاضل تونی
BA60250870 مستدرک حافظ‌نامه / بهاء الدین خرمشاهی
BA60250972 شرح صد غزل از حافظ / محمد علی زیبائی
BA6025108X فارابی, مؤسس فلسفۀ اسلامی / رضا داوری
BA60251181 سر‌گذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیر الدین طوسی به انضمام بعضی از رسائل و مکاتبات وی / نگارش محمد مدرسی زنجانی
BA60251217 مجموعۀ مقالات نقد و نظر در بارۀ حافظ و چند مقالۀ دیگر / حسین علی هروی ; به اهتمام عنایت الله مجیدی
BA60251272 کلیات خمسۀ نظامی / مطابق نسخۀ تصحیح شدۀ وحید دستگردی ; به اهتمام پرویز بابایی
BA60251396 حکمت اسلام / تألیف محمد صالح بن محمد باقر قزوینی ; به اهتمام جلال الدین محدث ارموی
BA60251421 منطق الطیر (عطار نیشابوری) / شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ; با مقدمه و تصحیح حمید حمید
BA60251443 عشق در ادب فارسی از آغاز تا قرن ششم / تألیف ارژنگ مدی
BA60251501 فلسفۀ ما بعد الطبیعه / تألیف نجم الدین کاتبی, اثیر الدین ابهری ; ترجمۀ مرتضى مدرسی گیلانی
BA60251545 سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام : مجموعۀ مقالات سومین کنگرۀ فرهنگی, از 19 تا 23 اسفند ماه 1363
BA60251567 دیوان حافظ شیرازی / حافظ
BA60251760 مجموعه آثار فخر الدین عراقی / به تصحیح و توضیح نسرین محتشم (خزائی)
BA60254849 کلیات دیوان شمس تبریزی / مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی ; مطابق نسخۀ تصحیح شدۀ بدیع الزمان فروزانفر ; با مقدمۀ عبد الحسین زرین‌کوب
BA60255171 کلیات دیوان شمس تبریزی / مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) ; با مقدمه بدیع الزمان فروزانفر
BA60255499 دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم, مرکز انتشارات
BA60255546 مسلسل انتشار
BA60255568 آثار استاد آشتیانی
BA60256083 منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میر داماد و میر فندرسکی تا زمان حاضر / سید جلال الدین آشتیانی
BA60256265 اشکانیان / از م. م. دیاکونوو ; ترجمۀ کریم کشاورز
BA60257279 کشکول شیخ بهائی / ترجمه و شرح فارسی بقلم حاج شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی
BA60257585 کلیات سعدی / مشرف الدین مصلح بن عبد الله سعدی شیرازی ; بر اساس نسخۀ تصحیح شدۀ محمد فروغی
BA60257891 مثنوی معنوی / مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی (مولوی) ; بر اساس نسخۀ رینولد نیکلسون
BA60258136 اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید / اثر محمد بن المنور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید میهنی ; با مقدمه علی اصغر حلبی
BA60258431 خلاصه‌هایی از طرز تفتکر ژاپنیها / بقلم تاکشی موراماتسو
BA60258511 منظومۀ گلشن راز / اثر شیخ محمود شبستری ; با ترجمۀ متن کامل انگلیسی از جانسون پاشا ; خط نستعلیق اسماعیل نژادفرد لرستانی
BA60258792 زبدة الاسرار / صفی علی شاه
BA60258963 غزلیات فروغی باستانی / با اهتمام منصور مشفق
BA60259219 طبقات الصوفیه / عبد الله انصاری ; با تصحیح و حواشی و تعلیقات و فهارس و فرهنگ و فوائد دستوری عبد الحی حبیبی قندهاری ; با اهتمام حسین آهی
BA6025949X دیوان کامل خواجه حافظ شیرازی : با شرح دقیق احوال شاعر و حوادث دوران او, مقطعات, رباعیات, مثنویات, ساقی‌نامه, فال حافظ, غزل‌های مشکوک و منسوب, ترجیع‌بند, ترکیب‌بند, قصائد / حافظ شیرازی ; تصحیح حسین پژمان بختیاری
BA60259864 مناجات خواجه عبد الله انصاری / [تصحیح سبز علی علی پناه] ; خط کیائی
BA60260160 خورشید عرفان پیر گیلان, شامل آراء, افکار و زبدۀ اشعار حضرت غوث اعظم سید محیی الدین عبد القادر گیلانی / نگارش سید علی اشرف صادقی
BA60260386 حلاج و راز انا الحق / عطاء الله تدین
BA60260637 شرحی بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی : شرح و نقد اندیشۀ ابن عربی / ابو العلاء عفیفی ; ترجمۀ نصر الله حکمت
BA60260841 مرآت المثنوی : تنظیم اشعار مثنوی بر حسب موضوع همراه با بازیابی آیات قرآنی و احادیث نبوی / تلمذ حسین ; تصحیح و مقدمه, کشف الابیات به کوشش بهاء الدین خرمشاهی
BA60261072 عرفان و عرفای پارسی‌گوی : به ضمیمۀ اشارات عرفانی حضرت محمد مصطفى و ائمۀ شیعه / تنظیم و گردآوری سید اسد الله مصطفوی
BA60261389 آیین قلندری : مشتمل بر چهار رساله در باب قلندری, خاکساری, فرقۀ عجم و سخنوری / پژوهش سید ابو طاهر میر آبدینی, مهران افشاری
BA60261571 انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفۀ ایران
BA60261607 تفسیر فاتحت الکتاب / تألیف یکی از فضلای بعد از عصر ملا محسن فیض ; با تعلیق و تصحیح و مقدمه سید جلال الدین آشتیانی
BA60261968 منظومۀ گلشن راز : اثر شیخ محمود شبستری عارف قرن هفتم هجری / [مقدمه محمود نامنی] ; خط نستعلیق مؤسسه محب
BA6026228X زندگی و شعر محمد فضولی شاعر عصر صفوی / نوشتۀ مریم مشرف
BA60262519 مجموعۀ مقالات حمید زرین‌کوب / با مقدمۀ عبد الحسین زرین‌کوب
BA60262971 تاريخ بخاري / تأليف ابي بكر محمد بن جعفر النرشخي ; عربه عن الفارسية وقدم له وحققه وعلق عليه, امين عبد المجيد بدوي, نصر الله مبشر الطرازي
BA60263216 ذهن و زبان حافظ (با افزایش هشت مقالۀ جدید) / بهاء الدین خرمشاهی
BA6026376X رسائل مجذوبیه : مجموعۀ هفت رسالۀ عرفانی / تألیف محمد جعفر کبودرآهنگی (مجذوب علی شاه) ; تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی
BA60264139 انتها‌نامه / بهاء الدین محمد فرزند مولانا جلال الدین رومی مشهور به سلطان ولد ; مقدمه, تصحیح و تعلیق محمد علی خزانه‌دارلو
BA60264219 مجموعۀ آشنایی با فلسفه اسلامی
BA60264274 معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی / تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
BA60264536 سراج الطریق و راهنمای اهل تحقیق / تصنیف ملا ابو بکر مصنف چوری ; باهتمام میرزای هورامی
BA60264693 بدعت به معنی دقیق اسلامی آن / تألیف عبد الملک عبد الرحمان السعدی ; ترجمۀ امیر صادق تبریزی
BA60264795 شرح در المعارف : ملفوظات حضرت شاه عبد الله دهلوی موسوم به منهاج الراغبین الى مکتوبات امام المتقین امام ربانی مجدد الف ثانی / تحقیق, تصحیح و شرح ایوب گنجی
BA60300990 راهنمای دانشکدۀ ادبیات و علوم, 1345-1346
BA60302307 فدائیان اسماعیلی / تألیف برنارد لویس ; ترجمۀ فریدون بدره‌ای
BA60303128 اسناد و نامه‌های تاریخی : از اوائل دوره‌های اسلامی تا اواخر عهد شاه اسماعیل صفوی / تألیف علی مؤید ثابتی
BA60304120 قندیه : در بیان مزارات سمرقند / بکوشش ایرج افشار
BA60304528 نفحات الانس من حضرات القدس / تألیف نور الدین عبد الرحمن جامی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات محمود عابدی
BA60337516 سیمای دو زن : شیرین و لیلى در خمسه نظامی گنجوی / بکوشش سعیدی سیرجانی
BA60337538 مزدیسنا و تآثیر آن در ادبیات پارسی / تألیف محمد معین
BA60337695 عرفان مثنوی / [جلال الدین محمد بن محمد مولوی] , ملا محسین فیض کاشانی ; به کوشش و تصحیح مهدی انصاری
BA60337775 مختصر احیاء علوم الدین / تألیف و اختصار امام محمد غزالی ; ترجمه و تحقیق محمد صالح سعیدی
BA60337913 دیوان حافظ شیرازی / حافظ شیرازی
BA60337990 تاریخ صوفی و صوفیگری / عبد الله مبلغی آبادانی
BA60338020 کلیات دیوان مولانا بی‌دل دهلوی بزرگ‌ترین گوینده سرزمین هند / با تصحیح خال محمد خسته, خلیل الله خلیلی ; با اهتمام حسین آهی
BA60338075 متن کامل و ترجمه صحیفۀ مبارکۀ سجادیه / مترجم سید کاظم ارفع
BA60338111 آیات الولایت در پرتو فضائل امیر المؤمنین علی / سید کاظم ارفع
BA60338144 دیوان حکیم ابو المجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی با مقدمه و حواشی و فهرست / بسعی و اهتمام مدرس رضوی
BA60338199 ربانیت نه رهبانیت : نگارشی نوین بر تزکیه و احسان و تصوف و عرفان / سید ابو الحسن علی حسنی ندوی ; با مقدمۀ مولانا سید محمد یوسف حسین‌پور
BA60338290 نقش طلاب و حوضه‌های علمیه در جامعه / سید ابو الحسن علی ندوی ; مترجم یار محمد امراء
BA6033836X خسرو و شیرین / نظامی گنجوی ; تصحیح و تعلیقات از برات زنجانی
BA6033844X اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید, با مقابلۀ نسخ استانبول و لنین‌کراد و کپنهاگ / تألیف محمد بن المنور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید میهنی ; با اهتمام ذبیح الله صفا
BA60338483 شرفنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیم‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنى لغات و ترکیبات و کشف الابیات / تصحیح برات زنجانی
BA60339362 شرح نهج البلاغه / شارح میرزا محمد باقر نواب لاهیجانی ; تصحیح و تعلیقات سید محمد مهدی جعفری , محمد یوسف نیری
BA6033992X تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم / ابو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد اسفراینی ; تصحیح نجیب مایل هروی, علی اکبر الهی خراسانی
BA60340576 سیرت کوروش کبیر : داستانی تاریخی و سیاسی / نوشتۀ گزنفون ; ترجمۀ ع. وحید مازندرانی
BA60341976 تاریخ حبیب السیر : فی اخبار افراد بشر / تألیف غیاث الدین بن همام الدین الحسینی, المدعو به خواندمیر ; با مقدمه بقلم, جلال الدین همائی
BA60344759 ترجمۀ فرحت الغرى / از علامه محمد باقر مجلسی ; پژوهش جویا جهانبخش
BA60345128 شرح ثمره بطلمیوس در احکام نجوم / شارح حواجه نصیر الدین طوسی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق جلیل اخوان زنجانی
BA60346062 کلیات شمس تبریزی / مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی ; بر اساس نسخۀ فروزانفر, با ترجمۀ اشعار عربی, یونانی و ترکی و توضیح لغات و اصطلاحات با اشاره به آیات و احادیث به کوشش توفیق ه. سبحانی
BA60346492 کلیات خمسه / حکیم نظامی گنجوی ; مقدمه و شرح حال از حسین وحیدی
BA60346776 دورۀ علوم و معارف اسلام
BA60346947 روح مجرد : یادنامۀ موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم موسوی حداد از تلامذۀ حاج سید علی قاضی طباطبائی تبریزی / تألیف حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی
BA60347178 مبانی عرفان و احوال عارفان / نوشتۀ علی اصغر حلبی
BA60347371 غزلیات شمس تبریزی / با مقدمۀ جلال الدین همائی ; باهتمام منصور مشفق
BA60347644 مجموعۀ ادب فارسی
BA60347768 گزیدۀ غزلیات مولوی / انتخاب و توضیح سیروس شمیسا
BA60348024 گل‌هایی از گلستان شعر فارسی / حشمت الله ریاضی
BA60348181 برگزیدۀ آثار عین القضاة همدانی / به کوشش ید الله شکیبافر, محمد کاظم کهدویی
BA60348330 نقش آفرینی‌های حافظ : تحلیل زیباشناسی و زبان‌شناختی اشعار حافظ / نگارش خسرو فرشیدورد
BA60349945 پیر طریقت گفت : سخنان خواجه عبد الله انصاری / تألیف بهروز ثروتیان
BA6035006X غزلیات شورانگیز شمس تبریزی / بانتخاب فریدون کار ; با مقدمۀ لطف علی صورتگر
BA6035022X بازاندیشی تاریخی علم کلام : تحقیقی پیرامون نظریات کلامی اشعریان, ماتریدیان و طحاویان / مؤلف ابو محدث محمد انور بزرگزاده
BA60350740 چهل مجلس شیخ علاء الدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی ; به اهتمام عبد الرفیع حقیقت (رفیع)
BA60350944 عارفانه‌ها : جامی از اقیانوس بیکران عرفان / آراستۀ رضا معصومی
BA60351142 تفسیر قرآن صفی علی شاه / حسن صفی علی شاه
BA60351346 شرح و تفسیر لوح محفوظ / تألیف سید ابو الحسن حافظیان
BA6035227X عرفای کرمان / نوشتۀ پری ایران‌منش
BA60352349 نقد صوفی : بررسی انتقاد تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری / نوشتۀ محمد کاظم یوسف‌پور
BA60352418 برهان الحق / تألیف نور علی الهی
BA60352495 ذره و خورشید : عشق و عرفان و جلوه‌های آن در شعر فارسی / داریوش صبور
BA60352531 مخزن الاسرار / حکیم نظامی گنجه‌ای ; با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ; به کوشش سعید حمیدیان
BA60352586 خسرو و شیرین / حکیم نظامی گنجه‌ای ; با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ; به کوشش سعید حمیدیان
BA60352644 هفت پیکر / حکیم نظامی گنجه‌ای ; با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ; به کوشش سعید حمیدیان
BA60352713 حلاج : شهید تصوف اسلامی / نوشتۀ طه عبد الباقی سرور ; ترجمۀ حسین درایه
BA60352790 گلستان سعدی / تتصحیح و توضیح حسن انوری
BA60353079 مقام تاجیکان در تاریخ افغانستان / حق‌نظر نظروف ; برگردان از خط تاجیکی به مط فارسی طالب رازی ; صحح احمد قربنیان
BA60353104 مقامات اولیاء / سید مجتبى حسینی
BA60353126 شریعت, طریقت و  حقیقت / غلامرضا سلیم
BA60353148 گلستان / تألیف شیخ مصلح الدین ابو محمد عبد الله بن مشرف بن مصلح بن مشرف سعدی شیرازی ; بکوشش سعید نفیسی
BA60353170 شیخ اکبر : نظری اجمالی به سیر و سلوک و آراء محیی الدین بن عربی / محمد مددپور
BA60353181 ترجمه فتوح الغیب / تألیف شیخ عبد القادر (غوث گیلانی) ; ترجمه حواری نسب
BA6035324X معرفت الروح / نور علی الهی
BA60353261 از همدان تا صلیب : روایت تحلیلی زندگی و اندیشه‌ی عین القضاة همدانی / مصطفى علی‌پور
BA60353272 بر دریاکنار مثنوی و دید و دریافت / م. ا. به‌آذین
BA60353308 چهار متن منتشر نشده از زندگی حلاج / لویی ماسینیون ; ترجمه و تدوین قاسم میر آخوری
BA60353330 عرفان الحق : اثر عالی منثور / صفی علی شاه
BA60353352 با فردوسی : سلوک صوفیانه تا دیار سیمرغ / سید مصطفى آزمایش
BA60353385 عیار نقد : نقدی بر هستی‌شناسی و معاد ملا صدرا / سید یحیى یثربی
BA60353410 گزیده‌های معنوی از مثنوی مولوی / تألیف شاهرخ شاه پرویزی
BA60353432 هو 121 نامه مبارکه : پند صالح / [سلطان حسین تابنده گنابادی]
BA60353443 مثنوی معنوی / جلال الدین محمد بن محمد بن الحسین ثم الرومی ; به تصحیح رینولد الین نوکلسون
BA60356022 دقایق الطریق / اثر احمد رومی ; به اهتمام محسن کیانی (میرا)
BA60356215 سخنان منظوم ابو سعید ابو الخیر / با تصحیح و مقدمه و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی
BA60370646 تزوکات تیموری / تحریر ابو طالب حسینی تربتی بفارسی, با ترجمۀ انگلیسی آن, از روی چاپ 1773 شهر اکسفرد بطریق افست نقل شد
BA60371467 انتشارات کتابفروشی اسدی
BA60373688 بودا : آئین, زندگانی, انجمن, گزارش کانون پالی / از ع. پاشائی
BA60391227 Siasset namèh : traité de gouvernement / composé pour le sultan Melik-châh, par le vizir Nizam oul-Moulk ...
BA60394724 سه حکیم مسلمان / نوشتۀ سید حسین نصر ; ترجمۀ احمد آرام
BA6039559X عالم‌آرای صفوی / به کوشش ید الله شکری
BA6040492X مثنوی معنوی / مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی معروف به مولوی ; بصحیح, مقدمه و کشف الابیات از قوام الدین خرمشاهی
BA60405194 مثنوی معنوی / مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) ; مقدمه حسین محیی الدین الهی قمشه‌ای, ترجمه احادیث مصطفى بادکوبه‌ای هزاوه‌ای, تصحیح, اعراب‌گذاری, فرهنگ لغات و کشف الابیات ناهید فرشادمهر
BA60405434 مثنوی معنوی / مولانا جلال الدین محمد بلخی ; بر اساس نسخۀ تصحیح شدۀ رینولد نوکلسون
BA60405536 دیوان حضرت غوث گیلانی / [عبد القادر گیلانی]
BA60405751 مثنوی معنوی : بر اساس نسخۀ قونیه / [جلال الدین محمد بن محمد مولوی] ; به تصحیح و پیش‌گفتار عبد الکریم سروش
BA6040905X من بادم و تو آتش : در بارۀ زندگی و آثار مولانا / آنمری شیمل ; ترجمۀ فریدون بدره‌ای
BA60409424 شرح عرفانی غزل‌های حافظ / نوشتۀ ابو الحسن عبد الرحمن ختمی لاهوری ; تصحیح و تعلیقات بهاء الدین خرمشاهی, کورش منصوری, حسین مطیعی امین
BA60409661 دیوان صفی علی شاه : شامل قصائد, غزلیات, ترجیعات, رباعیات همراه با مثنوی بحر الحقایق / از حاج میرزا حسن صفی علی شاه ; با مقدمه تقی تفضلی ; به کوشش منصور مشفق
BA60409901 خلاصۀ تفسیر ادبی و عدفانی قرآن مجید بفارسی از کشف الاسرار ده جلدی / اثر خواجه عبد الله انصاری ; تألیف احمد میبدی ; نگارش حبیب الله آموزگار
BA60410106 دیوان کامل حضرت شاه نعمت الله ولی : مقابله با نسخه‌های معتبر / مقدمه و شرح احوال محمد حماصیان
BA60410343 دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی : از نسخۀ محمد قزوینی و قاسم غنی / بخط حسین جعفری تبار
BA60410569 مثنوی سلامان و ابسال / نور الدین عبد الرحمن جامی ; تصحیح, تحقیق, توضیحات و تعلیقات زهرا مهاجری
BA60410988 شرح مثنوی شریف / تألیف بدیع الزمان فروزانفر
BA60412076 شرح مثنوی / تألیف سید جعفر شهیدی
BA6041227X مثنوی معنوی : از روی نسخۀ 677 ه. ق. / مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی ; به اهتمام توفیق ه. سبحانی
BA6041243X کتاب مثنوی معنوی / تألیف جلال الدین محمد بن محمد بن الحسین البلخی ثم الرومی ; بعد از مقابله با پنج نسخۀ از نسخ قدیمه بسعی و اهتمام و تصحیح رینولد نیکلسون
BA60412622 دیوان حافظ : بر اساس نسخۀ علامه محمد قزوینی, قاسم غنی / به اهتمام جهانگیر منصور
BA60412826 بوستان سعدی : با شرح اشعار و حواشی / نگارش محمد علی ناصح ; به کوشش خلیل خطیب رهبر
BA60412994 مناجات خواجه عبد الله انصاری : بانضمام برگزیده‌ای از مقالات و مواعظ و مقامات او / گردآورنده و تنظیم کننده منصور الدین خواجه نصیری ; مقدمه و شرح حال خواجه عبد الله و پیر او شیخ ابو الحسن خرقانی بقلم گردآورنده
BA60413170 چهار سخنگوی وجدان ایران : فردوسی, مولوی, سعدی, حافظ / محمد علی اسلامی ندوشن
BA60413294 دیوان سید عماد الدین نسیمی / خط نستعلیق نژادفرد لرستانی ; پیشگفتار از حسین آهی
BA60413410 دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی : شامل شرح احوال و آثار نظامی با مقدمه و حواشی و فهرست اعلام و تصحیح و مقابله از روی بیست و هشت نسخۀ چاپی و قدیم‌ترین نسخه‌های خطی موجود در دنیا / نظامی گنجوی ; بکوشش سعید نفیسی
BA60413498 گنجینه کتب و نفایس خطی کاخ گلستان
BA60413567 صد کلمۀ قصار حضرت علی علیه السلام / علی رضا امینی
BA60413647 صد میدان / تألیف خواجه عبد الله انصاری ; به اهتمام قاسم انصاری
BA60413895 ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محیی الدین اعرابی / از شمس الدین محمد بن حمزۀ فناری ; مقدمه و تصحیح و ترجمه محمد خواجوی
BA60413986 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
BA60414027 بوی جان : مقاله‌هایی در بارۀ شعر عرفانی فارسی / نصر الله پورچوادی
BA60414107 اشراق و عرفان : مقاله‌ها و نقدها / تألیف نصر الله پورجوادی
BA60414785 مجموعه آثار حلاج : طواسین, کتاب روایت, تفسیر قرآن, کتاب کلمات, تجربیات عرفانی و اشعار / تحقیق, ترجمه و شرح قاسم میر آخوری
BA60415369 تذکرت المتقین : رهنمودهای پرواپیشگان در آداب سیر و سلوک / تألیف حاج شیخ محمد بهاری همدانی ; همراه با تعلیقات حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی ; به ضمیمۀ نامه‌ها و رهنمودهایی از حاج محمد بیدابادی , ملا حسین علی همدانی , حاج سید احمد کربلایی ; تصحیح و تحقیق انتشارات نهاوندی
BA60415890 شاهنامه / حکیم ابو القاسم فردوسی ; بکوشش محمد دبیر‌سیاقی
BA60415948 رؤیت ماه در آسمان : بررسی تاریخی مسئلۀ لقاء الله در کلام و تصوف / تألیف نصر الله پورجوادی
BA60416554 ترجمۀ الهیات شفا : فن سیزدهم, مقالات 1-4 / محمد محمدی گیلانی
BA60416736 شرح بر زاد المسافر ملا صدرا : معاد جسمانی / تألیف جلال الدین آشتیانی
BA60417342 مشرب عرفانی امام خمینی و حافظ : بررسی مضامین مشترک عرفانی دیوان امام و حافظ / احمد فرشبافیان
BA60417557 جواهر التفسیر : تفسیری ادبی, عرفانی, حروفی, شامل مقدمه‌ئی در علوم قرآنی و تفسیر سورۀ حمد / تألیف ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری ; مقدمه, تحقیق و تصحیح جواد عباسی
BA60417874 تاریخ و جغرافی گناباد / نگارش سلطانحسین تابنده
BA60418017 تحفت المحبین : در آئین خوشنویسی و لطائف معنوی آن / یعقوب بن حسن سراج شیرازی ; به اشراف محمد تقی دانش‌پژوه ; به کوشش کرامت رعنا حسینی, ایرج افشار
BA60418232 دیوان الهامی کرمانشاهی : شرح منظوم حماسۀ کربلا به سبک شاهنامه / سرودۀ میرزا احمد کرمانشاهی متخلص به الهامی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق امید اسلام‌پناه
BA6042290X نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی / تألیف اعلا خان افصح‌زاد ; زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب
BA60424100 گلستان : با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرست‌های آیات و اعلام و امثال و قوافی و قواعد دستوری ویرایش سوم با حروف‌چینی جدید / مشرف الدین مصلح بن عبد الله سعدی شیرازی ; به کوشش خلیل خطیب رهبر
BA60424508 گزیدۀ مثنوی : بر اساس نسخۀ موزۀ مولانا کتابت 677 هجری قمری دفتر اول و دوم با شرح و توضیحات / از بدیع الزمان فروزانفر
BA60424869 گزیده‌هایی از تذکرت الاولیاء : با تعلیقات اضافی و توضیح لغات و اصطلاحات و فهرست آیات و احادیث و گفته‌های بزرگان و زندگینامۀ بزرگان / شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ; فراهم‌آوردۀ آرتور جان آربری ; ترجمۀ فریدون بدره‌ای
BA6042509X جنید بغدادی : تاج العارفین : تحقیقی در زندگی و افکار و آثار / تألیف فرید الدین رادمهر
BA60426070 مکتوبات و مجالس سبعه / اثر حضرت مولانا جلال الدین محمد محمد بلخی مولوی ; با مقدمۀ جواد سلماسی‌زاده
BA60426547 مجموعه محبوب
BA60426751 یادنامۀ صالح / حاج شیخ محمد حسن بیچارۀ بیدختی علی شاه ; گردآوری و تدوین هیئت تحریریه کتابخانه صالح
BA60427109 مناهج السیفیت / تألیف ابو الحقائق محمد بن احمد الجوینی ; باهتمام نجیب مایل هروی
BA6042738X رسالۀ لوایح / تألیف ابو المعالی عبد الله بن محمد بن علی بن الحسن بن علی المیانجی الهمدانی ملقب به عین القضات ; بتصحیح و تحشیه رحیم فرمنش
BA60428677 هفت دیوان محتشم کاشانی / سرودۀ کمال الدین محتشم کاشانی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات عبد الحسین نوائی , مهدی صدری
BA60429013 قصه‌های شیخ اشراق شهاب الدین یحیای سهروردی / ویرایش متن جعفر مدرس صادقی
BA60429104 زبدة الحقایق / عید القضاة مهدانی ; متن عربی به تصحیح عفیف عسیران ; ترجمۀ فارسی مهدی تدین
BA60429126 مکتوبات مولانا جلال الدین رومی / تصحیح توفیق ه. سبحانی
BA60429181 اشارات : فرهنگ اصطلاحات صوفیه / تألیف حیدر شجاعی
BA60429228 صنع و ابداع : شرح و توضیح نمط پنجم از کتاب الاشارات و التنبیهات / شیخ الرئیس ابو علی سینا ; [شارح] احمد بهشتی
BA60429272 ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا / محمد تقی فعالی
BA60429476 کیمیای سعادت / ابو حامد امام محمد غزالی طوسی ; به کوشش حسین خدیوجم
BA60429523 شرح گلشان راز / تألیف الهی اردبیلی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات محمد رضا برزگر خاتفی , عفت کرباسی
BA60429680 بوستان کتاب قم
BA60429716 آثار استاد حسن‌زاده آملی
BA60429749 الهی‌نامه / حسن‌زاده آملی
BA60429909 دو رساله از شیخ اکبر محیی الدین بن عربی / جمع و تألیف محمود محمود الغراب ; مقدمه ترجمه و توضیح گل بابا سعیدی
BA60430114 مبانی عرفان اسلامی / علامه سید محمد تقی مدرسی ; ترجمه از محمد صادق پرهیزگار
BA60431015 مجموعه آثار عصار / سید محمد کاظم عصار ; با حواشی و مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی
BA60431591 منطق الطیر / شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری ; به اهتمام و تصحیح سید صادق گوهرین
BA6043203X حافظ‌نامه : شرح الفاظ, اعلام, مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ / نوشتۀ بهاء الدین خرمشاهی
BA60432153 اندیشه و احساس در شعر معاصر ژاپن / نوشته و ترجمۀ هاشم رجب‌زاده
BA6043270X دو رسالۀ عرفانی در عشق / تصنیف احمد غزالی و سیف الدین باخرزی ; به کوشش ایرج افشار
BA60433804 حساب استدلالی : برای سال ششم ریاضی
BA60434068 هندسه و مخروطات : برای سال ششم ریاضی
BA60434250 جبر : برای سال ششم ریاضی
BA60435140 مکاشفات رضوی : شرح مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی / شارح مولوی محمد رضا لاهوری ; به تصحیح و اهتمام کورش منصوری
BA60435366 دیوان حافظ / تصحیح و تعلیق سید محمد راستگو
BA60435774 کلیات سعدی بر اساس تصحیح و طبع شادروان محمد علی فروغی و مقابله با دو نسخۀ معتبر دیگر / تصحیح, مقدمه, تعلیقات و فهارس به کوشش بهاء الدین خرمشاهی
BA60436074 دیوان جامی / نور الدین عبد الرحمن جامی ; با مقدمه و اشراف محمد روشن
BA60437306 شوهر آخو خانم / اثر علی محمد افغانی
BA60437962 پیغام سروش, مکتب مولانا و روان‌شناسی نوین / تألیف جمال هاشمی
BA60438648 مجموعۀ کتابشناسیهای موضوعی فارسی
BA60438659 شرح زندگانی شاعران بزرگ / مؤلفان زینب یزدانی, لیلى میری
BA60438987 کتابشناسی ده سالۀ کتابهای ایران / تدوین ایرج افشار ; با همکاری حسین بنی آدم
BA60439130 شرح مثنوی معنوی مولوی / رینولد الین نیکلسون ; با پیشگفتاری سید جلال الدین آشتیانی ; ترجمه و تعلیق حسن الهوتی
BA60439516 صدای بال سیمرغ : در بارۀ زندگی و اندیشۀ عطار / نوشتۀ عبد الحسین زرین‌کوب
BA6043971X بانگ جرس : راهنمای مشکلات دیوان حافظ / نوشتۀ پرتو علوی
BA60440071 انیس العارفین : تحریر فارسی شرح عبد الرزاق کاشانی بر منازل السائرین خواجه عبد الله انصاری / صفی الدین محمد طارمی ; تصحیح و تحقیق علی اوجبی
BA60440311 دیوان عطار / شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری ; به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی
BA60440515 بسوی سیمرغ : منظومۀ منطق الطیر اثر شیخ عطار نیشابوری به نثر پارسی / با مقدمه, پاروقی, فهرست و چند بحث انتقادی با تجدید نظر کامل در مقدمه, متن و حواشی بقلم نعمت الله قاضی (شکیب)
BA60440617 چهار رساله : منون, فدروس, تهتتوس, هاپیاس بزرگ / اثر افلاطون ; ترجمۀ محمود صناعی
BA60440752 ترجمۀ اعجاز البیان یا تفسیر سورۀ فاطحه / صدر الدین قونوی ; مقدمه و ترجمه محمد خواجوی
BA60440898 در مصاف تندآباد : تجربه‌های عرفانی مولوی / بخش علی قنبری
BA60440989 حافظ تشریح / تألیف عبد الحسین هژیر
BA60441234 عین القضات و استادان او / نصر الله پورجوادی
BA6044145X مقالات شمس تبریزی / شمس الدین محمد تبریزی ; تصحیح و تعلیق محمد علی موحد
BA60441529 پردۀ گلریز : تکرار مضمون در کلام حافظ / ابراهیم قیصری
BA6044196X دفتر دیگر سانی‌ها در غزل‌های حافظ : بر گرفته از چهل و سه نسخۀ خطی سدۀ نهم / تنظیم سلیم نیساری
BA60442022 مجالس سبعه : هفت خطابه / مولانا جلال الدین رومی ; با تصحیح و توضیحات توفیق ه. سبحانی
BA60442135 دفاعیات و گزیدۀ حقایق : ترجمۀ دو رسالۀ شکوى الغریب و زبدة الحقایق / عین القضات همدانی ; ترجمۀ فارسی و تحشیه قاسم انصاری
BA60442259 کلیات سعدی با استفاده از نسخۀ تصحیح شدۀ محمد علی فروغی (ذکاء الملک) / مقدمه از عباس اقبال
BA60442317 مولانا در فراق شمس / نویسنده کریم میرزالو
BA60442430 در سایۀ آفتاب : شعر فارسی و ساخت‌شکنی در شعر مولوی / تقی پورنامداریان
BA60442634 سعدی‌شناسی / به کوشش کوروش کمالی سروستانی
BA60442736 پیدایش عشق : شرح مونس العشاق شیخ اشراق / اسماعیل منصوری لاریجانی
BA60442816 دیوان حلاج و گزری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی / لویی ماسینیون ; ترجمه و تدوین قاسم میر آخوری, حیدر شجاعی
BA60442871 عرفان الحق : همراه با رسائل اسرار المعارف, میزان المعرفه / حاج میرزا حسن صفی علی شاه ; توضیحات از عبد الله انتظام, احسان الله استخری
BA60443003 رساله در تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال الدین محمد مشهور بمولوی / بخامه بدیع الزمان فروزانفر
BA60443080 دیوان خواجه حافظ شیرازی با تصحیح و سر مقدمه و حواشی و تکمله و کشف الابیات و کشف اللغات / به اهتمام سید ابو القاسم انجوی شیرازی
BA60443171 شواهد النبوت / تألیف عبد الرحمن جامی ; به کوشش سید حسن امین
BA60443218 شعلۀ طور / عبد الحسین زرین‌کوب
BA60443240 حلاج : روایت تحلیلی زندگی حسین بن منصور حلاج / منصور علی‌پور
BA60443284 مدرسۀ عشق : ترجمه و تنظیم بخش‌هایی از فتوحات مکیه / اثر محیی الدین بن عربی ; ترجمه و تنظیم محمد تحریرچی
BA60443386 مفاهیم اخلاقی - دینی در قرآن مجید / توشیهیکو ایزوتسو ; ترجمۀ فریدون بدره‌ای
BA60443499 مجموعۀ آثار شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی از روی نسخۀ تصحیح شدۀ محمد علی فروغی
BA60443568 لیلى و مجنون / حکیم نظامی گنجوی ; با تصحیح حسن وحید دستگردی
BA60443615 دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی / بکوشش ح. پژمان
BA60443659 انتشارات آستان قدس رضوی, شرکت به نشر
BA60443670 دیوان حافظ / با مقدمۀ جعفر یاحقی
BA60443728 دیوان کامل / خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ; مقدمه علی دشتی ; خط متن سیف الله یزدانی ; خط مقدمه محمد سلحشور ; تابلوها محمد تجویدی, ناصر صالحی
BA60445574 سهروردی : شهید فرهنگ ملی ایران / تألیف و تحقیق عبد الرفیع حقیقت رفیع
BA60445905 اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابو الخیر / تألیف محمد بن منصور  [منور؟] بن ابی سعید بن ابی طاهر بن ابی سعید ; به اهتمام حسین بدر الدین
BA6044617X بدایع الحکم / علی مدرس زنوزی ; مقدمه و تنظیم احمد واعظی
BA6044641X حکمت خسروانی : سیر تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان در ایران باستان از زرتشت تا سهروردی و استمرار آن تا امروز / پژوهش و نوشتۀ هاشم رضی
BA60446806 دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی / خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ; با اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی
BA60447139 انیس العشاق و چند اثر دیگر شامل منظومۀ بابا کوهی, منظومۀ ده نامه, اشعار و غزلیات, رسالۀ بدایع الصنایع / از شرف الدین محمد بن حسن رامی ; به اهتمام محسن کیانی (میرا)
BA60447718 عرفان و ادب در عصر صفوی / تألیف احمد تمیم‌داری
BA60447933 تفسیر سوره جمعه / از صدر المتألهین شیرازی (ملا صدرا) ; ترجمه و تصحیح و تعلیق محمد خواجوی
BA60448095 مناجات‌نامه / خواجه عبد الله انصاری ; خط داود رواسانی
BA60448528 عرفان و عارف‌نمایان : ترجمه‌ی کسر اصنام الجاهلیه / تألیف صدر الدین محمد شیرازی (ملا صدرا) ; ترجمه محسن بیدارفر ; [مقدمه حاج سید ابو الحسن حسینی قزوینی]
BA60448641 فیلسوف شیرازی در هند / اکبر ثبوت
BA60448834 حدیث خوش سعدی : دربارۀ زندگی و اندیشۀ سعدی / نوشتۀ عبد الحسین زرین‌کوب
BA60449032 پله پله تا ملاقات خدا : در بارۀ زندگی, اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی / نوشتۀ عبد الحسین زرین‌کوب
BA60449225 آشنایی با نقد ادبی / تألیف عبد الحسین زرین‌کوب
BA60449473 عشق در منظومۀ شمسی : واژه‌یابی عشق در دیوان کبیر مولانا جلال الدین محمد بلخی / به کوشش علی رضا مختارپور قهرودی
BA60449859 بوستان سعدی : پس از مقابلۀ هفت نسخۀ خطی و ده نسخۀ چاپی از مداخلۀ کاتبان و ناشران پیشین ویراسته بدانچه سعدی روی کاغذ آورد نزدیک با اعراب و معنای واژه‌ها / به کوشش نور الله ایزدپرست
BA60450304 حکمت‌نامه یا شرح کبیر بر متن و شرح و حواشی منظومه حکیم و فیلسوف قرن سیزدهم هجری حاج ملا هادی سبزواری اسرار / مؤلف و شارح غلامحسین رضانژاد نوشین
BA60450723 نکته‌ها و نقدها در پنجاه و پنج مقالۀ ادبی و عرفانی و تاریخی مذهبی و تربیتی و اخلاقی و اجتماعی و انتقادی / به قلم حمید فرزام ; با مقدمۀ مهدی محقق
BA60450993 مونس العشاق / شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق ; نظم عماد الدین عربشاه یزدی ; تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی . بانضمام شرح مونس العشاق
BA60451056 آغاز و انجام / نصیر الدین طوسی ; مقدمه و شرح و تعلیقات آیت الله حسن حسن‌زاده آملی
BA60451103 رساله در وحدت وجود / اثر سید محمد علی مدرس مطلق ; با حواشی و تعلیقات حاج شیخ احمد شیخ الاسلام روحانی
BA60451147 هستی‌شناسی در مکتب صدر المتألهین / تألیف جعفر سبحانی
BA6045117X نسایم گلشن یا شرح گلشن راز (شیخ محمود شبستری) / مولانا شاه محمود داعی شیرازی ; به کوشش پرویز عباسی داکانی
BA60451191 تراژدی حلاج در متون کهن / تحقیق و ترجمۀ قاسم میر آخوری
BA60451205 عرفان
BA60451216 عرفان و دموکراسی / محمد رضا درویش
BA60451249 اندیشه‌های کوانتومی مولانا : پیوند علم و عرفان / محسن فرشاد
BA60451318 سخنان پیر هرات / خواجه عبد الله انصاری ; به کوشش محمد جواد شریعت
BA60451351 اندیشه‌های عرفانی پیر هرات / تألیف علی اصغر بشیر
BA60454440 رسالت الطیر / ابن سینا ; شارح عمر بن سهلان ساوی ; به اهتمام محمد حسین اکبری
BA60454644 دین عرفانی و عرفان دینی / علی شیروانی
BA60455024 اوصاف الاشراف / خواجه نصیر الدین طوسی ; به اهتمام سید مهدی شمس الدین
BA60455523 دیوان منصور حلاج با شرح مبسوطی در بارۀ مکتب عشق الهی / [به تصحیح داود شیرازی]
BA60455873 عرفان حافظ / مرتضى مطهری
BA60457052 نشر مرکز
BA60457358 مفهوم ولایت در دوران آغازین عرفانی اسلامی : دو اثر از حکیم ترمذی / برگردان, همراه و مقدمه و حواشی, از برند رودلف رتکه و جان اوکین ; ترجمۀ مجد الدین کیوانی
BA60457620 آفتاب معنوی : چهل داستان از مثنوی جلال الدین محمد مولوی : شرح اغات, اصطلاحات عرفانی, تفسیر ابیات و نقد و بررسی داستان‌ها / نادر وزین‌پور
BA60458168 رسالۀ سه اصل / صدر الدین شیرازی (ملا صدرا) ; تصحیح و مقدمه محمد حواجوی
BA60459149 سهروردی و مکتب اشراق / مهدی امین رضوی ; ترجمۀ مجد الدین کیوانی
BA60459386 داستان‌های سرزمین صوفیان / مژده بیات, محمد علی جم‌نیا ; برگردان میترا معتضد
BA60459648 با پیر بلخ : کاربرد مثنوی در خودشناسی با تجدید نظر و اضافۀ چند داستان / محمد جعفر مصفا
BA60459830 بر بام‌های آسمان : گزیده‌ای موضوعی از مثنوی معنوی / به کوشش سامیه بصیر مژدهی
BA60460341 فیه ما فیه / مقالات مولانا جلال الدین محمد بلخی ; با استفاده از تصحیح بدیع الزمان فروزانفر
BA60460658 دیوان حافظ : لسان الغیب , نسخۀ فریدون میرزای تیموری, جمع‌آوری از میان پانصد نسخۀ خطی دیوان و سفاین, توسط جمعی کثیر از فضلا, با دیباچۀ خواجه شهاب الدین عبد الله مروارید متخلص به بیانی کرمانی, و سرپرستی سلطان فریدون میرزا بن سلطان حسین بایقارا, در سال 907 ه. / به اهتمام احمد مجاهد
BA60460997 مجالس : مقریرات احمد غزالی عارف متوفای 520 ه., متن عربی و ترجمۀ فارسی, نسخۀ منحصر به فرد مورخ 807 ه. / به اهتمام احمد مجاهد
BA60461322 منطق الطیر / شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ; خط متن حجت الله اسدی, خط مقدمه آرش متین‌نژاد
BA60461537 مصیبت‌نامه : با مقدمه و تراجم اعلام و معانی لغات و اصطلاحات / شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ; به اهتمام و تصحیح نورانی وصال
BA60461672 حروفیه : تاریخ, عقاید و آراء / روشن خیاوی
BA60463372 هزار و پانصد یادداشت در مباحث لغوی و ادبی و تاریخی و فلسفی و کلامی و تاریخ علوم در اسلام / گردآورنده مهدی محقق
BA60463736 کتاب تذکرت الاولیاء / شیخ ابی حامد محمد بن ابو بکر ابراهیم فرید الدین عطار نیشابوری ; با مقدمه میرزا احمد [محمد؟] خان قزوینی ; مصحح احمد آرام
BA60463929 کتاب تذکرت الاولیاء / شیخ ابی حامد محمد بن ابو بکر ابراهیم فرید الدین عطار نیشابوری ; با مقدمۀ میرزا محمد خان قزوینی
BA60464036 وهابیه : بررسی و تحقیق گونه‌ای در بارۀ عقاید و تاریخ فرقۀ وهابی / تألیف علی اصغر فقیهی
BA60464149 ترجمه و تفسیر تهذیب المنطق تفتازانی / نگارش حسن ملکشاهی
BA60464207 عرفان و فلسفه / سید سلمان صفوی
BA60464320 حرکت و زمان در فلسفۀ اسلامی : درس‌های اسفار / مرتضى مطهری
BA60464488 حرکت و زمان در فلسفۀ اسلامی : درس‌های اسفار / مرتضى مطهری ; تدوین و تنظیم محمد مهدی اعتصامی
BA60464706 ملامت و ملامتیان / عبد الباقی گولپینارلی ; ترجمۀ توفیق ه. سبحانی
BA60464750 معارف / بهاء الدین محمد بن جلال الدین محمد بلخی مشهوری به سلطان ولد ; به کوشش نجیب مایل هروی
BA60464808 اسرار الغیوب : شرح مثنوی معنوی / خواجه ایوب ; تصحیح و تحشیۀ محمد جواد شریعت
BA60464852 فرهنگ واژه‌های ایهامی در اشعار حافظ / تألیف محمد ذو الریاستین
BA60464910 راز درون پرده : هرمنوتیک داستان شیخ صنعان / تألیف هرمز مالکی
BA60465006 بوستان سعدی : سعدی‌نامه / سعدی ; تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی
BA60465050 کلیات سعدی : گلستان, بوستان, غزلیات, قصاید, رباعیات, قطعات و رسائل / سعدی ; از روی نسخۀ تصحیح شدۀ محمد علی فروغی
BA60465108 سیری در دیوان شمس / علی دشتی ; زیر نظر مهدی ماحوزی
BA60465152 در مکتب مولانا : شرح مثنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی / سید محمد برهانی
BA60465163 مجموعه‌ای از آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری : پندنامه, بی‌سرنامه, بلبل‌نامه, سی فصل, نزهت الاحباب, بیان ارشاد / فرید الدین عطار نیشابوری ; تصحیح و مقدمه احمد خوش‌نویس (عماد)
BA60465196 معارف : مجموعۀ مواعظ و کلمات سید برهان الدین محقق ترمدی [یعنی ترمذی] بهمراه تفسیر سورۀ محمد و فتح / با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر
BA60465210 دیوان اسرار : کلیات اشعار فارسی حاج ملا هادی سبزواری / به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات به قلم سید حسن امین
BA60465254 شرح جامع مثنوی معنوی / تألیف کریم زمانی
BA60465265 شرح جامع مثنوی معنوی / تألیف کریم زمانی
BA60465276 شرح جامع خثنوی معنوی / تألیف کریم زمانی
BA60465287 شرح جامع مثنوی معنوی / تألیف کریم زمانی
BA60465301 شرح جامع مثنوی معنوی / تألیف کریم زمانی
BA60465334 شرح لمعات شیخ فخر الدین عراقی / از شیخ شهاب الدین امیر عبد الله برزشابادی ; مقدمه محمد خواجوی ; باهتمام امحد قدسی
BA60465356 کلیات مولانا نظام الدین عبید الله معروف به عبید زاکانی / تصحیح و تحقیق و شرح و ترجمه حکایات عربی پرویز اتابکی
BA60465367 شرح غزل‌های حافظ / نوشتۀ حسین علی هروی ; با کوشش زهرا شادمان
BA60465378 هیلاج‌نامه / فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری ; با تصحیح و مقدمۀ احمد خوش‌نویس (عماد)
BA60465389 دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی / به تصحیح عبد الرحیم خلخالی
BA60465403 بهارستان و رسائل جامی / تألیف نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی ; مقدمه و تصحیح اعلا خان افصح‌زاد, محمد جان عمرف, ابو بکر ظهور الدین
BA60465436 حافظ شیرین سخن / محمد معین ; بکوشش مهدخت معین
BA60465447 رحيق التحقيق / تصنيف فخر الدين مبارك شاه مرورودى ; به انضمام اشعار دگير او ; تصحيح وتحقيق نصر الله پورجوادى
BA60465516 نثر و شرح مثنوی شریف / عبد الباقی گولپینارلی ; ترجمه و توضیح توفیق ه. سبحانی
BA60465538 فال حافظ با معنی / به کوشش کاظم لاهیجی
BA60465549 مقامات مولانا : فیه ما فیه / مولانا جلال الدین محمد ; ویرایش متن جعفر مدرس صادقی
BA60497465 التجليات الالهية / محيى الدين بن العربى ; همراه با تعليقات ابن سودكين وكشف الغايات فى شرخ ما اكتنفت عليه التجليات ; تحقيق عثمان اسماعيل يحيى
BA60523587 انقلاب سفید / بقلم همایون محمد رضا شاه پهلوی
BA60525039 داستانهای مثنوی / انتخاب و اقتباس, علی اکبر بصیری
BA60530888 نجم الدین : نیم‌نگاهی به زندگی‌نامۀ حضرت آیت الله حسن حسن‌زادۀ آملی / محسن برزگر