Research

Visiting research staff

Collaborative Research Unit

Visiting Professor
Visiting Associate Professor
Visiting Lecturer
 • MATSUTANI Hiroki
Visiting Assistant Professor

Organization for Promoting Cooperation with Society

Visiting Professor
 • HADA Akihiro
 • HANAZAWA Takashi
 • IWASAKI Shinichi
 • KAWATO Mitsuo
 • KITANI Tsuyoshi
 • KURODA Toru
 • MAEDA Akira
 • MIYAKE Ko
 • ODAKA Toshinori
 • SUZUKI Norihiro
 • TSUJI Yukari
 • UEHARA Sanya
 • USUI Shiro
 • WATANABE Nobuyuki
 • YAMAASHI Kimiya

Organization for Operations and Coordination

Visiting Professor
 • AIBARA Reiji (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • GOTO Shigeki (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • HORIUCHI Ritoku (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • NAKAMURA Hiroshi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • KADOBAYASHI Yuki (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • KANEKO Toshiaki (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • KAWAGUCHI Nobuo (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • MATSUOKA Satoshi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • MINOH Michihiko (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • MIZUMOTO Yoshihiko (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • MORIMOTO Akiharu (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • OOHARA Ken-ichi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • OKABE Yasuo (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • OKADA Yoshihiro (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • OKAMURA Koji (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SAEKI Motoshi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SAITO Shinji (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SASAKI Takashi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SHIMOJO Shinji (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SONE Hideaki (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • TAKAI Yoshiaki (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • TANIGUCHI Rin-ichiro (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • TSUJISAWA Takahiko (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • WADA Koichi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • YAMAGUCHI Masahiro (Organization for Science Network Operations and Coordination)
Visiting Associate Professor
 • EBARA Yasuo (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • GOTO Hideaki (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • HASEGAWA Go (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • HASEGAWA Takahiro (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • NAKAYAMA Masaya (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • OGASAWARA Satoshi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SATO Akira (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SUZUKI So (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • UEDA Hiroshi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
Visiting Assistant Professor
 • OE Masashi (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • SANEMOTO Hideyuki (Organization for Science Network Operations and Coordination)
 • YAMAMOTO Takashi (Organization for Science Network Operations and Coordination)

ERATO Large Graph Project

Visiting Professor
Visiting Associate Professor
Visiting Lecturer
Visiting Assistant Professor

SPECIAL